Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                            

                                 № 105  от  15.04.2016  година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори  граждански  състав, в публично заседание на 17.03.2016г. /седемнадесети март две хиляди и шестнадесета/ година  в   следния състав:

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова  гражданско  дело № 15  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

                 Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 24.08.2013г. в гр.Т.***, за което е съставен акт за граждански брак № 49 от 24.08.2013г. на Община гр.Т., между А.С.С., ЕГН ********** и С.С.С., ЕГН ********** ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.С.С., ЕГН ********** и С.С.С., ЕГН ********** споразумение за следното:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетната С. А.С., родена на ***г. в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законен представител С.С.С., ЕГН **********, като бащата А.С.С., ЕГН ********** ще има право на лични контакти с детето всяка седмица от месеца от 16.00 часа в петъчните дни до 14.00 часа в неделния ден,  включително да го взема при себе си за по 20 /двадесет/ дни през лятото, което време да не съвпада с  редовния платен годишен отпуск на майката. През всяка календарна година, чиято последна  цифра завършва на  нечетно число, детето ще прекарва при баща си по три дни от  Коледните празници – на 23,24 и 25 декември, а през всяка календарна година, чиято последна  цифра завършва на  четно число или нула, детето ще прекарва при баща си по три дни от Новогодишните празници – на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 01 януари следващата година до 17.00 часа.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО  на детето С. А.С., родена на ***г.  ще  следва местоживеенето на майката  С.С.С., ЕГН **********,***.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ  находящо се в с.Б.*** след прекратяването на брака ще се ползва от молителя А.С.С., ЕГН **********.

 Постановява, че съпрузите не притежават движими вещи при режим на  СИО /семейна имуществена общност/, тъй като същите са си ги поделили предварително.

Постановява, че съпрузите не притежават недвижими имоти, които да попадат при режим на СИО /семейна имуществена общност/.

                Постановява, че съпрузите  нямат претенции един към друг за издръжка, към лични спестовни влогове или към каквито и да било други вземания.

                ПОСТАНОВЯВА след развода жената С.С.С., ЕГН **********, да  възстанови пред брачното си фамилно име С..

                ОСЪЖДА А.С.С., ЕГН **********  да заплаща на С.С.С., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител  на малолетната  С. А.С., родена на ***г. ежемесечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, считано от 01.01.2016 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ НА  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от  окончателно определената  държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА А.С.С., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ НА  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от  окончателно определената  държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие и сумата 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева, която представлява дължимата  ДТ за иска по чл.143 ал.2 от СК, съгласно постигнатото споразумение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :