РЕШЕНИЕ

 

 

Гр.Троян,  03.05.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на трети май, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                            Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                           

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №153 по описа на ТРС за  2015  год., за да се произнесе – съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл.247   ал.1 предл.1-во от ГПК.

           

По гр.дело №153 по описа на ТРС за  2015 година е постановено Решение №229 от 27.07.2015г., в диспозитива на което  е допусната очевидна фактическа грешка, като не е посочена датата, от която се дължи законна лихва върху дължимата сума, а именно: „считано от 25.11.2014г – датата на депозиране заявлението по ч.гр.д.№920/2014г. по описа на РС-Троян, до окончателното изплащане на задължението”.

            Съдът е преценил, че за поправката на тази техническа грешка не е необходимо делото да бъде насрочвано за открито съдебно заседание, а допуснатата очевидна фактическа грешка  ще следва да бъде изправена в настоящото производство.

            Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение №229 от 27.07.2015г. постановено по гр.д.№153/2015г. по описа на ТРС, в диспозитива на което да се чете:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ищеца КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, ЕИК 000885099,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова – Председател на Управителния съвет от една страна и ответника „ТРАНССОФТ” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представлявано от управителя Валентин Цветанов Бечев от друга, че В ПОЛЗА НА ИЩЕЦА СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕ ПРОТИВ ОТВЕТНИКА в размер на 1118.36 / хиляда сто и осемнадесет лева и тридесет и шест стотинки/ лева, представляващо неустойка за забава в плащането по фактура № 0969056659 от 21.12.2012 година, по фактура № 0969057124 от 28.12.2012 година, по фактура № 0120401761 от 09.01.2013 година, фактура № 0120402079 от 18.01.2013 година,  по фактура №  0120402132 от 21.01.2013 година, по фактура № 0120402159 от 21.01.2013 година, по фактура № 0969060927 от 22.01.2013 година, по фактура № 0120402242 от 24.01.2013 година, по фактура № 0120402918 от 14.02.2013 година, по фактура № 0120402988 от 18.02.2013 година, по фактура № 0120403223 от 25.02.2013 година, по фактура № 0120403198 от 25.02.2013 г., по  фактура №  0969067283 от 26.02.2013 година, по фактура № 0969067705 от 27.02.2013 година, с падеж на плащането 30 дни след издаване на вяска една от тях, съгласно справка-приложение 1, към  заключение вх.№3956  от 22.06.2015г. по съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещо лице Н.Р., допълнено в проведеното на 03.07.2015г. открито съдебно заседание, „ в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2014г. – датата на депозиране заявлението по ч.гр.д.№920/2014г. по описа на РС-Троян, до окончателното изплащане на задължението”, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск над уважения, до пълния заявен размер от 2813.55 /две хиляди осемстотин и тринадесет лева и петдесет и пет стотинки/  лева.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                                   

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: