Р Е Ш Е Н И Е

 

  127          

 

 гр. Троян,  04.05.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на четвърти април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

  при участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 177 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА МЕЖДУ Р.И.М., ЕГН ********** и П.М.М., ЕГН **********, сключен на 05.12.1992година пред длъжностното лице по гражданско състояние в ***,  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № *** година, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

Утвърждава споразумението по чл. 51 СК, както следва:

1./Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

2./Семейното жилище, находящо се в гр.Т.*** за в бъдеще ще се ползва от молителя Р.И.М., тъй като е наследствено.

3./Съпрузите  след развода   не си дължат издръжка .

4/Съпрузите нямат претенции един към друг за  движимо или недвижимо  имущество.

5./След развода жената   ще запази брачната  си фамилия   М..

            6/След развода, всеки един от съпрузите ще дава издръжка  на пълнолетните си деца, ако учат редовно във висше учебно заведение,  за предвидения срок на обучение, до навършване на  25- двадесет и пет годишна възраст.

            ОСЪЖДА  Р.И.М., ЕГН ********** ***  да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 /четиридесет/ лева по споразумението за прекратяване на брака.

            ОСЪЖДА  П.М.М., ЕГН ********** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща  половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 /четиридесет/ лева по споразумението за прекратяване на брака.

 

              РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: