РЕШЕНИЕ    

 

гр. Троян,  01.07.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 01.06.2016г. /първи юни, две хиляди и шестнадесета/ година в състав:

 

                                                                       Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. дело № 191 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е по реда на чл.547 вр. чл.542 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 19 от ЗГР.

Предявена е молба от М.Г.М. ***,  с правно основание чл. 19 от ЗГР във връзка с чл. 542 от ГПК-охранително производство за промяна на име.

Молителят излага, че е роден на *** *** от родители Г.М.Г. и С.К.Г.. Заявява, че в удостоверение за раждане е записан с имената М.Г.М., но твърди, че сред своите познати е известен с фамилията „З.”,  с която и той самия се назовава, тъй като  това е фамилията на неговите предци.

            Твърди, че още при раждането му, неговите родителите са искали да го запишат с тази фамилия, но им е било отказано.

            Намира, че е налице основание  за промяна на фамилното име в акта за раждане, с цел уеднаквяване имената му в документите за гражданско състояние.

Моли съдът да постанови решение, с което допусне промяна на фамилното име в акт за раждане № *** година на гр.Т.***, като вместо „М.” да бъде вписан „З.”.

Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, не изразява становище и не ангажира доказателства.                                                 

Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание призовани не се явява представител.                       

От приложените към делото писмени доказателства: копие от удостоверение за раждане на М.Г.М.,*** и удостоверение за съпруг/а и родствени връзки изх.№ ГС-04-021/20.05.2016г. на Кметство с. В.  на К.И.З. и от показанията на разпитаните  по делото свидетели,  се установява следното:

            От приложеното на л.3 от делото заверено копие от удостоверение за раждане се установява, че молителят е роден на *** в гр.Т.***. В удостоверението за раждане същият е записан с имената М.Г.М..                                                       

От приложеното на л.14 от делото удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, издадено от Кметство с. В.*** се установява, че  неговите наследодатели са носели  фамилията  „З.и”.

            По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите И.И.Й. и И.В.З. Свидетелят И.И.Й. твърди, че „….познавам молителя, израснали сме заедно. Повечето от приятелите му, включително и аз му казваме „З.”, защото знам, че такава му е фамилията. Скоро разбрах, че фамилията му по лични документи е М., за което бях доста изненадан”. Свидетелят И.В.З. твърди, че „……познавам молителя откакто се е родил. „З.” го наричат комшиите. Цялата махала, в която аз и М. живеем сме „З.и” и всички се обръщаме един към друг с тази фамилия, включително и М., през всички годините са го наричали „З.”.

          Съдът анализира показанията на разпитаните свидетели, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.                                  

          При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:                                                                                 

          Молбата е допустима, а разгледана по същество се явява и основателна, тъй като се установи, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19, ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното  име на молителя.

          Тъй като предявеният иск се явява основателен и доказан, същия следва да се уважи, като в Акта за раждане № *** година на гр.Т.***,  фамилното име на молителя бъде записано „З.”.          

          Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

          Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

     ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михалова, че фамилното име на М.Г.М., ЕГН **********, роден на ***г***, отразено в Акт за раждане № *** година на гр.Т.***, следва да бъде променено от „М.” на „З.” и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

   По силата на чл. 537, ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                            

                                                                         Районен съдия: