О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                Грроян, 13.05.2016 година

           ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в закрито съдебно заседание на тринадесети май, две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

          Като разгледа докладваното от съдия Иванова  грело № 206  по описа за 2016Г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

По гр.д.№206/2016г. на ТРС е постъпила  молба от Д.М.К. с вх.№3102 ОТ 10.05.2016г.  по описа на ТРС с правно  основание чл.232 от ГПК, с която ищецът заявява, че оттегля предявената срещу „Елматех” АД, ЕИК 110047227 молба, с която са  предявени обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.242, вр.чл.128, т.2 от КТ за заплащане на трудово възнаграждение, чл.224, ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск и чл.221, ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ, като моли производството по делото да бъде прекратено.

 Съдът намира подадената молба за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата молба до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, която обстоятелство е налице в настоящият казус.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №206/2016г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА      производството по гр.дело №206/2016г. по описа на ТРС на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                            Районен съдия: