Р Е Ш Е Н И Е

№ 148

град Троян, 18.05.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав, в публично заседание на осемнадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №226 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството по делото е образуване по искова молба на М.П.Р. ***, против Община гр.Троян представлявана от Кмета Донка Михайлова квалифицирано от ищеца като установителен иск.        В исковата молба се твърди, че М.П.Р. е единствен наследник на П.М.Р.,***, роден на ***г., починал на 21.02.2003 година, който след смъртта си е оставил като наследство на единствения си син редица имоти, един от които е процесния, представляващ нива с площ от 0,700дка, седма категория в местността "Млаките" в землището на с.Шипково, при съседи: М.Б., Т.Б., Ц.Б.. Твърди се, че имота е бил възстановен с Решение на ОСЗ-Троян /бившата ПК Троян / № 4503/06.09.1993г., което Решение не е обжалвано нито от молителя, нито от Общината и е влязло в сила като стабилен административен акт по смисъла на чл.32 от ЗАП /отм./  Излага, че парцелът е бил обособен като парцел с идентификатор № 83212.501.1553 по кадастралната карта на с.Шипково и без основание през м.април 2010 г. е бил актуван като общински. Твърди, че върху процесния имот и други съседни имоти е било започнато строителство на пречиствателна станция, което продължава и в момента. Излага, че през 2010 г. е направил постъпки пред Община Троян за изработване на помощен план във връзка с този си имот, че на 15.03.2010 г. е била сформирана комисия, която да разгледа искането, а едва м.ноември 2010 г.,след като имотът вече е бил актуван като общински /през м.април 2010г./, Комисията е отказала изготвянето на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ тъй като е счела,  че наследодателят П.Р. не фигурирал като собственик по разписните листи на Кметство с.Шипково от 1920г. Счита, че този отказ е неправомерен, като излага, че наследодателят на ищеца - П.Р. е бил роден на ***г. и няма как той да съществува в разписните листи. Излага, че с Решение №4503/06.09.1993г. е била извършена реституция на този имот от ПК Троян, която е констатирала, че имотът е на ищеца, но ответника е актувал същия имот като общински.                                        

Моли съда да постановите Решение, с което да приеме за установено между страните по делото, че М.П.Р. е собственик на имот-нива с площ от 0,700дка, седма категория в местността "Млаките" в землището на с.Шипково, при съседи: М.Б., Т.Б., Ц.Б., съобразно Решение №4503/06.09.1993г. на ОСЗ Троян /бившата ПК Троян/, че актуването на същия имот като общински е било незаконосъобразно и да бъде отменен АОС в тази му част, както и да се приеме за установено между страните какво е дължимото обезщетение за този имот в случай, че не може реално да бъде предоставен на ищеца. Претендират се разноски по делото.                                                                                  

С разпореждане № 163 от 07.05.2015 г. на ТРС, исковата молба е оставена без движение, с указание в срок да изправи констатираните от съда нередовности, което същия е сторил с  молба вх.№ 3476 от 03.06.2015г. на ТРС, като уточнява, че процесния имот е с идентификатор 83212.501.1542 по плана на с.Шипково, общ.Троян, по ул.”К.Войновски”, при съседи на целия парцел: имоти №№ 83212.501.1310, 83212.16.398, 83212.16.257, 83212.501.1421, 83212.501.1420, 83212.16.253 и 83212.501.1415, с площ на целия имот 1716 кв.м., като претенцията на ищеца включва 700/1716 ид.ч. от описания по-горе парцел, а АОС, който следва да се отмени е № 60, том 8, peг.№ 2193/22.11.2010г., вписан от Службата по вписвания гр.Троян. С оглед направените уточнения, моли съда да допусне изменения на петитума, както приеме за установено между страните по делото, че М.П.Р. е собственик на 700/171 ид.ч. от имот с идентификатор 83212.501.1542 по плана на с.Шипково,общ.Троян, по ул.”К.Войновски”, при съседи на целия парцел: имоти №№ 83212.501.1310, 83212.16.398, 83212.16.257, 83212.501.1421, 83212.501.1420, 83212.16.253 и 83212.501.1415, с площ на целия имот 1716 кв.м, във връзка с което приеме, че актуването на същия имот като общински е било незаконосъобразно и да отмени АОС № 60, том 8, рег.№ 2193/22.11.2010 г. на Служба по вписванията гр.Троян, както и да се приеме за установено между страните какво е дължимото обезщетение за този имот в случай, че не може реално да бъде предоставен на ищеца. Претендира за разноски по делото.                                 При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба – оставена без движение и доказателствата към нея, както и от молба вх.№ 3476 от 03.06.2015г. на ТРС.                                                                                                                                                        

В законовия срок ответникът Община гр. Троян е представил писмени отговори, с които изразява становище за неоснователност на предявения иск и моли същия да бъде отхвърлен, като по отношение претенцията на ищеца за размера на дължимо обезщетение, счита за недопустим. Излага се, че твърденията на ищеца за собственост върху 700/1716 ид.ч. от процесния имот с идентификатор 83212.501.1542 по КК и КР на с.Шипково, общ. Троян не се подкрепят от приложените към исковата молба доказателства. Излага, че на ищеца с Решение № 4503/06.09.1993 г. на ОСЗ - Троян е признато правото на собственост върху имот от 700 кв.м. в м. „Млаките", но тъй като имотът попада в урбанизирана територия, за същия е било необходимо да се изготви помощен план по чл. 13а от ППЗСПЗЗ.                                                                      

Не се оспорва обстоятелството, че ищецът е подал заявление до Община Троян за приемане на помощен план, но  се твърди, че следващите стъпки от реституционната процедура не са извършени и не е налице окончателно възстановително решение, в което да е индивидуализиран имот, тъй като с Протокол №10/17.11.2010 г. назначената със заповед на Кмета комисия е констатирала, че в разписния лист към кадастралния план на с.Шипково от 1920 г. (последният преди одържавяване на имотите) няма имот, записан на името П.М.Р. - наследодател на ищеца, поради което заявлението за приемане на помощен план не е уважено. Твърди се, че процесният имот с идентификатор 83212.501.1542 по КК и КР на с. Шипково, общ. Троян, представлява УПИ XXIV, отреден „За пречиствателна станция", одобрен със Заповед № 185/10.03.2010 г., че същият е обособен от имоти с идентификатори 83212.501.1419, 83212.501.1418, 83212.501.1420, 83212.501.1421, 83212.501.1310 и 83212.501.1415, като нито един от тези имоти не е собственост на ищеца. Излага се, че  за обособяване на този УПИ Община Троян е закупила части от имоти на други лица, за което се представят като  доказателства - копие на Заповед № 185/10.03.2010 г., копие от кадастралната карта с данни от КРНИ за поземлен имот с идентификатор 83212.501.1542, копие на АОС № 1045/19.02.2009 г., копие на АОС № 1175/25.03.2010 г., копие на АОС № 1176/25.03.2010 г., копие на АОС № 1177/25.03.2010 г., копие на АОС № 1218/17.11.2010 г., Договор за покупко-продажба от 14.04.2010 г., вписан под № 165, том II от 15.04.2010 г. на СВ р.Троян, Договор за покупко-продажба от 10.05.2010 г., вписан под № 63, том III от 10.05.2010 г. на СВ гр.Троян, Договор за покупко-продажба от 19.02.2009 г., вписан под № 14, том II от 13.02.2009 г. на СВ гр.Троян, извадка от регулационния план на с. Шипково. Ответникът счита, че в настоящото производство не е ясно къде се намира възстановената на ищеца по Решение № 4503/06.09.1993 г. на ОСЗ - Троян нива от 700 кв.м. и на какво основаниесчита, че тя е част от имот с идентификатор 83212.501.1542 по КК и КР на с. Шипково, общ. Троян.                                                                         

Искането на ответника досежно заплащане на дължимо обезщетение „в случай, че не може реално да бъде предоставен на ищеца" намира за  неотносимо  и недопустимо към предявения установителен иск. Моли, исковата претенция да бъде отхвърлена.                                                                             

В проведеното на 14.09.2015г. открито съдебно заседание, при изготвяне на доклада от съда, който е приет без възражения от страните, съобразявайки изложените в исковата молба обстоятелства, направеното с молба вх.№ 3476/03.06.2015 г.  уточнение и наведеното от ищеца искане за реално предоставяне на имота от ответника – Община Троян, съдът е квалифицирал претенцията по чл. 108 от ЗС - ревандикационен иск, а при условията на евентуалност  искане за заплащане на  обезщетение, ако ответникът е в невъзможност да предаде владението на имота, като обезщетението се претендира от 14.09.2015 година.                                                          

От събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :                                   Ищецът обосновава претенцията си досежно процесния имот като твърди, че го е придобил по наследство от  П.М.Р.,***, роден на ***г., починал на 21.02.2003година, на когото е възстановен с Решение № 4503 от 06.09.1993г., издадено от ОСЗ-гр.Троян по заявление с вх.№ 138Ш от 30.11.1991 г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.М.Р.,  представляващ  нива от 0.700дка, находяща се в землището на с.Шипково в местността "Млаките", при граници(съседи): М.Б., Т.Б. и Ц.Б..                                                       

По делото са представени относими и допустими писмени доказателства: Удостоверение за наследници № 52/13.04.2010 г. на Кметство с. Шипково, решение № 4503/06.09.1993г. на ОСЗ-гр.Троян, писмо № 0626-16/19.11.2010 г. на Община гр. Троян, удостоверение изх.№ 99-8047-11-10-4985/10.06.2010 г. на АГКК-Ловеч и приложена кадастрална карта, удостоверение изх.№ 99-18110-11-10-12222/15.12.2009 г. на АТКК-Ловеч и приложена кадастрална карта, писмо изх.№ 94-9475-11-10-6652/26.07.2010 г. на АГКК-Ловеч, препис на Таблица за изчисляване на дължимото обезщетение на собствениците в с. Шипково, препис на Списък на имотите съществували преди образуване на ТКЗС и ДЗС за с. Шипково, обяснителна записка от инж. Д. С., скица на ПИ № 15-83602/27.02.2015 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО000930/17.03.2015 година на Община гр. Троян, заповед № 185/10.03.2010 г. на Община гр. Троян, копие на АОС № 1045/19.02.2009 г., договор за покупко-продажба на част от недвижим имот от 19.02.2009 г., копие на АОС № 1175/25.03.2010 г., копие на АОС № 1176/25.03.2010 г., копие на АОС № 1177/25.03.2010 г., копие на АОС № 1218/17.11.2010 г., договор за покупко-продажба от 14.04.2010 г., договор за покупко-продажба от 10.05.2010 г., извадка от регулационния план на с. Шипково, протокол № 10/17.11.2010 г., копие от КК с данни от КРНИ, копия от Разписен лист и преписка с вх.№ 138Ш от 30.12.1991 година на ОСЗ-Троян на наследниците на П.М.Р..                                                                     

По делото са разпитани свидетелите Т.И.И.  и Д.М.Л.. От показанията на свид.Т.И.И.: се установява, че: ”…….В моите представи, М. е имал имот в м. „Млаките”, който е по наследство от неговата баба по бащина линия. Бабата се е казвала П.. …. Мога да опиша мястото. Обърната посока към селото, защото идва вече в началото на селото това място, от лява страна е П. Б.  като граница, от дядо им е мястото.  След това започва имота на П. К.. От дясно М. има място, една М., тези хора съм виждала там. А иначе беше път влизайки в мястото и долчина, от това място няма граница. Ц. като граница, аз не знам. А В., тя е жива и баба им М. е дъщеря на Ц., те са живи и имат място там…..”. Според свидетелката, „…. Правоъгълна е формата на мястото. Няма кюшенца, правилно е очертан имота….”. От показанията на свид. Д.М.Л. се установява, че познава  М.Р., знае, че същия е имал  място в местността „Млаките”…… До преди 4-5 години го работехме това място, но е продадено вече на една фирма и мога да кажа, че съм виждал чичо М. и баба М., идваха с каручка и си обработваха мястото през реката. И други хора съм виждал там – П.К., А.Б., все хората, които ги познавам. И В. и Б. също, това са хората, които работеха във времето местата си……  Точно не мога да кажа границите. Кое място е на бат М. и  кое е на К., не мога да кажа, но работеха местата в м. „Млаките”. Спазвали са си границите хората и не мога да кажа точно къде е и границите. Виждал съм, че си работят местата в м. „Млаките”, спират си каручките и си работят…….. Мястото не мога да кажа каква форма е. Отсреща виждам цялата местност, но кой накъде и колко владее, не мога да кажа, тъй като не съм се интересувал и няма откъде да го зная………Насреща имаше дръвчета с ябълки, но не знам в кой имот са…..”.                                      

По делото е допусната и реализирана СТЕ с вещо лице инж.В.П.. Експерта е констатирал,  че  по кадастрален план, комасационен план, частичен земеустройствен план и планове за оземляване преди образуването на ТКЗС и ДЗС, граници за претендирания имот, в очертанията на съществуващия и застроен поземлен имот с идентификатор 83212.501.1542 от одобрената кадастрална карта липсват. Според вещото лице, в очертанията на съществуващия и застроен поземлен имот с идентификатор 83212.501.1542 от одобрената кадастрална карта на с.Шипково, е изработен помощен план от лице, придобило правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в  който е отразена претендираната от ищеца бивша нива от 0.700дка като поземлен имот с проектен идентификатор 83212.501.1553, целия с площ от 462кв.м., който помощен план е разгледан от комисия назначена от кмета на общината със заповед № 195/15.03.2010г., в състав: представители на службата по кадастъра, на общинската служба по земеделие и на техническата служба на общината, която с протоколно решение № 10/17.11.2010г. се е произнесла, че Помощният план не се приема по причина, че новозаснетият поземлен имот с проектен идентификатор № 83212.501.1553 не отговаря по конфигурация на нито един от имотите в кадастралния план на с.Шипково от 1920г. Експерта, след комбиниране на съдържанието от кадастралния план, проекта за помощен план и кадастралната карта е констатирал, че ново заснетият поземлен имот с проектен идентификатор № 83212.501.1553 не отговаря по конфигурация, площ и граници на нито един от имотите в кадастралния план на с.Шипково от 1920г.

          Според вещото лице, проектен поземлен имот с № 83212.501.1553 с проектна площ 462кв.м. по
неприетия Помощен план не е съществувал  по предходните кадастрални планове, а така също и в одобрените със Заповед № РД-18-33/07.04.2009г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри, а същия попада в общинските поземлени имоти с идентификатори 83212.501.1310 - общински път и 83212.501.1542 - пречиствателна станция,  на които е посочена и квадратурата - съответно 24кв.м. и 438кв.м.                                                                 

При така изложената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното: Предявен е ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС и същият е допустим.  Разгледан по същество искът по чл. 108 от ЗС се явява неоснователен и съдът следва да го отхвърли по следните правни съображения:                                                                                                       

Разпоредбата на чл. 108 от ЗС предвижда, че собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без правно основание. При този иск е необходимо да се докаже: първо, че ищецът е собственик на вещта, предмет на иска; второ, че вещта се намира във владението или държанието на ответника и трето, че ответникът владее вещта без правно основание. Необходимо е също така да бъде установен и  индивидуализиран обекта на правото на собственост, респективно обекта върху който ответникът упражнява владение или държание. Не е ли налице една от тези три предпоставки, искът се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен /виж Решение № 2419/13.Х.1960г. на ВС/.                                              

От заключението на вещото лице, което съдът е приел като доказателство по делото като компетентно и обективно се установява по безспорен и категоричен начин, че процесният имот - ПИ 501.1553 е отразен единствено в изработения Помощен план, разгледан от комисия, назначена от кмета на общината със заповед № 195/15.03.2010г., която с протоколно решение № 10/17.11.2010г. се е произнесла, че Помощният план не се приема. Направените от експерта констатации, че новозаснетият поземлен имот с проектен идентификатор № 83212.501.1553 не отговаря по конфигурация на нито един от имотите в кадастралния план на с.Шипково от 1920г. потвърждават становището на приемателната комисия, което е видно от приложената към заключението  скица, от която се установява, че границите на ПИ 501.1553 (А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,3,И,К,Л,М,А) не съвпадат с нито една от границите на имотите по кадастралния план на с.Шипково от 1920г.        

Възстановяване на имот, включен в урбанизира територия приключва с издаване на решение по чл. 11, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като имотът следва да се индивидуализира чрез изработване на помощен план, който съдържа границите и номерата на бившите имоти и границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях.  Едва след приключване на тази процедура могат да бъдат издадени скица и удостоверение по чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, които дават основание за постановяване на решение за възстановяване на имота по реда на чл. 11, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, т.е. тогава реституционнната процедура приключва, което обстоятелство не е налице в настоящия казус.                                                                                    

Отделно от това, според вещото лице, в изработения помощен план на поземлен имот с проектен идентификатор № 83212.501.1553 не са установени границите(съседите) на бившия имот на ищеца. Нещо повече, експерта е категоричен, че по наличните предходни планове на с.Шипково не е нанасян имот с граници, идентични на границите на поземлен имот с проектен идентификатор № 83212.501.1553 по неприетия Помощен план.    В тази връзка съдът обсъди показанията на разпитаните по делото свидетели като счита същите за обективни,  поради което ги кредитира с доверие, но намира, че те не  са в подкрепа на  твърденията на ищцовата страна, тъй като според св.И. мястото е с правоъгълна форма, а св.Л. заяви в с.з., че „….Точно не мога да кажа границите. Кое място е на бат М. и  кое е на К., не мога да кажа, но работеха местата в м. „Млаките…”.                                                                                                                                               

В настоящото дело ищеца не доказа, че е собственик на недвижим имот- нива от 0.700дка, находяща се в землището на с.Шипково в местността "Млаките", при граници(съседи): М.Б., Т.Б. и Ц.Б., конкретизиран в т.З на Решение №4503/06.09.1993г., издадено от ОСЗ-гр.Троян по заявление с вх.№ 138Ш от 30.11.1991 г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.М.Р., който представлява 700/1716ид.ч от поземлен имот с идентификатор 83212.501.1542 по КККР на с.Шипково, одобрени със Заповед № РД-18-33/07.04.2009Г. на ИД на АГКК, за който е съставен АЧОС №1218, вписан в Агенция по вписванията-Троян на 22.11.2010год. под № 60, том VIII, рег.№ 2193.                                                                                                      

В настоящото производство не се установи да са налице изискуемите предпоставки за уважаване на ревандикационната претенция, а именно ищеца да е собственик на процесния имот, както и липсата на правно основание за владеенето му от ответника, което от своя страна е основание за отхвърляне на иска по чл.108 от ЗС, поради което   искането за  отмяна на АЧОС №1218, вписан в Агенция по вписванията- Служба по вписвания при РС гр.Троян на 22.11.2010год. под № 60, том VIII, рег.№ 2193 се явява неоснователно.                                                                                                   Наложилите са правни изводи досежно неоснователността на претенцията по чл.108 от ЗС мотивират съда да приеме за неоснователна и претенцията за обезщетение за имота, ако същия не може да бъде възстановен, предявена в условията на евентуалност, тъй като ищеца не доказа че е собственик на веща, за която претендира да получи равностойността и.                                            Предвид изхода на делото и на основание чл.78 ал.3 от ГПК ищеца  следва да бъде осъден да заплати на ответника направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 385.00 /триста осемдесет и пет/ лева, съобразно чл.7 ал.2 от Наредбата за размерите на минималните адвокатски възнаграждение, а на Държавата, по сметка на РС-Троян за иска по чл.108 от ЗС да довнесе ДТ в размер на 38.70 лева, както и ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева за предявения при условията на евентуалност иск.

По изложените съображения, съдът

 

 Р Е Ш И :

 

            ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска по чл.108 от Закона за собствеността, предявен от М.П.Р. ***, ЕГН ********** ***, ЕИК 000291709, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова, с който се иска ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО, че е собственик на 700/1716 ид.ч. от имот с идентификатор 83212.501.1542 по плана на с.Шипково,общ.Троян, по ул.”К.Войновски”, при съседи на целия парцел: имоти №83212.501.1310, 83212.16.398, 83212.16.257, 83212.501.1421, 83212.501.1420, 83212.16.253 и 83212.501.1415, с площ на целия имот 1716 кв.м, като бъде осъдена Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова ДА МУ ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО, както и искането за  ОТМЯНА на АЧОС №1218, вписан в Агенция по вписванията- Служба по вписвания при РС гр.Троян на 22.11.2010год. под № 60, том VIII, рег.№ 2193.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от М.П.Р. ***, ЕГН ********** ***, ЕИК 000291709, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова, при условията на евентуалност иск за заплащане на обезщетение, ако ответникът е в невъзможност да предаде владението на имота.

ОСЪЖДА М.П.Р. ***, ЕГН ********** ***,  ЕИК 000291709, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 385.00 /триста осемдесет и пет/ лева, съобразно чл.7 ал.2 от Наредбата за размерите на минималните адвокатски възнаграждение, а на Държавата, по сметка на РС-Троян ДТ в размер на 88.70 /осемдесет и осем лева  и седемдесет стотинки/  лева.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Ловеч с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :