РЕШЕНИЕ

 

№ 217     

 

гр. Троян, 13.07.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 250  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

        Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

Предявена е искова молба от „ТРОЯН БЕТОН” ЕООД, ЕИК 202418880 със седалище и адрес на управление  гр.Троян, кв.”Долно ливаде” №29, представлявано от управителя Мартин Милушев, против „ПИАР СТРОЙ”ЕООД, ЕИК 203590693 със седалище и адрес на управление  гр.Бургас, ул.”Адам Мицкевич” 1Г, бизнес център „Орион”, ет.1, офис 5, представлявано от управителя Петя Арнаудова за сумата от 5828.23 лева.

В исковата молба се твърди, че ищецът и ответника по делото - „ПИАР СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 203590693, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Адам Мицкевич" 1Г, Бизнес център „ОРИОН" , ет.1, офис 5, представлявано от управителя Петя Светозарова Арнаудова са се намирали в търговски отношения през 2015 година, като ищцовото дружество е доставяло бетон за обект, който е изпълняван от ответното дружество. След приключване на обекта, ответникът  спрял плащанията, като останала дължима сумата от 5828.23 лева, представляваща задължение от ответника към ищеца, обективирано във фактури №0000001493/23.10.2015 г. на стойност 3104.64 лева /частично платена и останали за плащане 1688.71 лева/, ф-ра №0000001499/26.10.2015 г. на стойност 2069.76 лева, ф-ра №0000001500/27.10.2015 г. на стойност 1034.88 лева, ф-ра №0000001523/04.11.2015 г. на стойност 1034.88 лева.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди „ПИАР СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 203590693, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Адам Мицкевич" 1Г, Бизнес център „ОРИОН" , ет.1, офис 5, представлявано от управителя Петя Светозарова Арнаудова да заплати на „ТРОЯН БЕТОН" ЕООД, ЕИК 202418880 сумата от 5828.23 /пет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и двадесет и три стотинки/ лева, представляваща дължима, но неплатена сума по сключени с ответника търговски сделки, обективирани във фактури №0000001493/23.10.2015 г. на стойност 3104.64 лева /частично платена - останали за плащане 1688.71 лева/, ф-ра №0000001499/26.10.2015 г. на стойност 2069.76 лева, ф-ра №0000001500/27.10.2015 г. на стойност 1034.88 лева, ф-ра №0000001523/04.11.2015 г. на стойност 1034.88 лева .

Претендира се заплащане на направените разноски по делото.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК, ответното дружество представя писмен отговор, с който признава предявения иск.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от адв.Е.Ц. от АК-Ловеч. Поддържа исковата претенция на посоченото в ИМ молба основание. С оглед направеното признание, моли съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 и сл. от ГПК.

За ответното дружество, редовно призовани не се явява представител  в с.з. и не се представлява.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1, спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, настоящият съдебен състав намира същия за основателен и доказан, поради което следва да постанови  решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответното дружество следва да заплати  на ищеца направените по делото разноски. Нормата на чл.78, ал.2 ГПК съдържа две предпоставки, чието кумулативно наличие е необходимо за възлагането на разноските върху ищеца. Вярно е, че ответникът признава иска, но това не е единственото условие, а е необходимо с поведението си той да не е дал повод  за завеждането на делото, т.е. изисква се двете предпоставки да са налице кумулативно.

 Съгласно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък, сторените разноски са в размер на 853.12 лева, които следва да бъдат възложени в тежест на „ПИАР СТРОЙ" ЕООД.

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „ПИАР СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 203590693, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Адам Мицкевич" 1Г, Бизнес център „ОРИОН" , ет.1, офис 5, представлявано от управителя Петя Светозарова Арнаудова да заплати на ТРОЯН БЕТОН” ЕООД, ЕИК 202418880 със седалище и адрес на управление  гр.Троян, кв.”Долно ливаде” №29, представлявано от управителя Мартин Милушев сумата от 5828.23 /пет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и двадесет и три стотинки/ лева, представляваща дължима, но неплатена сума по сключени с ответника търговски сделки, обективирани във фактури №0000001493/23.10.2015 г. на стойност 3104.64 лева /частично платена - останали за плащане 1688.71 лева/, ф-ра №0000001499/26.10.2015 г. на стойност 2069.76 лева, ф-ра №0000001500/27.10.2015 г. на стойност 1034.88 лева, ф-ра №0000001523/04.11.2015 г. на стойност 1034.88 лева.

ОСЪЖДА  „ПИАР СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 203590693, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Адам Мицкевич" 1Г, Бизнес център „ОРИОН" , ет.1, офис 5, представлявано от управителя Петя Светозарова Арнаудова да заплати на ТРОЯН БЕТОН” ЕООД, ЕИК 202418880 със седалище и адрес на управление  гр.Троян, кв.”Долно ливаде” №29, представлявано от управителя Мартин Милушев, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 853.12 /осемстотин петдесет и три лева и дванадесет стотинки/ лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: