РЕШЕНИЕ №  34

гр.Троян, 12.02.2016година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на дванадесети януари,  две хиляди и шестнадесета година в състав:

   Председател:   СВЕТЛА ИВАНОВА

При секретаря Е.П.,като разгледа докладваното от съдията-Иванова гр.дело №271  по описа на ТРС за 2015 год.,за да се произнесе – съобрази:

Производство с правно основание чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК.

Предявена е искова молба от Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 51Д, ЕИК/КОД по БУЛСТАТ 121130788, представлявано от Мария Стоянова Масларова – Гъркова и Вера Любенова Павлова – Изпълнителни директори, пълномощник – юрисконсулт С.Л.Т. против И.В.И. ***, ЕГН – **********,  с правно основание чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК, вр.чл.274, ал.1 от КЗ, вр.чл.45, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.           Претенцията е за заплащане на сумата от 19 084.26 /деветнадесет хиляди осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляващи стойността на изплатено застрахователно обезщетение на основание сключен договор застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователна полица № 22112001882911 със срок на валидност от 04.08.2012 година до 03.08.2013 година на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, ведно със законната лихва, считано от 04.02.2015 година до окончателното изплащане на задължението, и сторените в заповедното производство пред ТРС разноски.

В съдебно заседание ищецът  се представлява от юрисконсулт С.Т., който поддържа претенцията  на посоченото в исковата молба основание по съществото на спора.   Аргументите си  излага в представена по делото писмена защита.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът, чрез назначеният от съда особен представител – адв.Д.Ч. ***  е представил писмен отговор, в който изразява становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск. Моли съда да отхвърли  предявената искова претенция. Подробните си съображения излага в представена по делото писмена зищита.

 След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове регламентиращи процесните отношения, от приетите по делото като доказателство  заключения по допуснатите съдебно-автотехническа експертиза и съдебно-медицинска експертиза, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

От приложеното по делото ч.гр.д.№ 67/2015г. по описа на ТРС е видно, че по повод подадено от ищеца заявление съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение № 33 от 05.02.2015г. по чл.410 ГПК, с която е разпоредил ответникът да заплати на ищцовото дружество  сумата 19 084.26 /деветнадесет хиляди осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляващи стойността на изплатено застрахователно обезщетение на основание сключен договор застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователна полица №22112001882911 със срок на валидност от 04.08.2012 година до 03.08.2013 година на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, ведно със законната лихва, считано от 04.02.2015 година до окончателното изплащане на задължението,  сумата 381.70 /триста осемдесет и един лева и седемдесет стотинки/  лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 805 /осемстотин и пет/  лева – юрисконсултско   възнаграждение.

Против издадената заповед за изпълнение е депозирано от ответника писмено възражение в срок, което обосновава правния интерес от предявяването на установителния иск по чл.422, ал.1 ГПК и иницииране на  настоящото производство.

От представените по делото писмени доказателства: доклад по щета № 0000-1000-63-13-7483/19.11.2013 г., протокол-Определение № 131/25.10.2013 г. по НОХД № 607/2013 г. по описа на ТРС, протокол от заседание на застрахователно-експертна комиссия към ЗК «Лев Инс» АД по щета № 0000-1000-63-13-7483/19.11.2013 г., вносна бележка за платено застрахователно обезщетение от 21.02.2014 година, становище от лекар-съветник по застрахователна полица № 0008-8-234/22112001882911, протокол за оглед на местопроизшествие от 03.05.2013 г., протокол за химическа експертиза №77/08.05.2013 г., авто-техническа експертиза, съдебно-медицинска експертиза по писменни данни,  медицинска документация във връзка с причинените вреди на пострадалото лице от стр. 40 до стр.88 включително, задължителна застраховка «ГО», НОХД № 607/2013 г. по описа на ТРС и ч.гр.д.№ 67/2015 г.  по описа на ТРС се установява, че  на 03.05.2013г., на път IV - 35084 около километър 4+550 - гр. Троян, ответникът И.В.И. управлявал МПС марка „Пежо", модел „205", с per. № С 9656 КТ, собственост на Цветанка П. Иванова от гр. София, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 /нула цяло и пет/ на хиляда -1,43 /едно цяло четиридесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред предвиден в Наредба № 30/27.06.2001 год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС с химическа експертиза на Специализирана химическа лаборатория към ОД на МВР гр. Ловеч, протокол № 77/08.05.2013 година. При управление на гореописания автомобил, И.  реализирал ПТП, при което  причинил по непредпазливост средна телесна повреда на возещия се на предна дясна седалка Х.Й.Х. от гр. Троян, изразяваща се в изпадане в безсъзнателно състояние, обуславящо разстройство на здравето, временно опасно за живота, травматична фрактура на седалищната кост и такава на срамната кост, както и травматично изкълчване /луксация/ на дясната тазобедрена става, причиняващи затруднение на движенията на десния крак за около 4-5 /четири-пет/ месеца, както и средна телесна повреда на возещия се на задната седалка В.М.М. от гр. Троян, изразяваща се в травматично счупване на двете бедрени кости с последващо оперативно лечение и затруднение на движенията на двата крака за около една година. За това си деяние, същият е признат за виновен с Протокол-Определение № 131 от 25.10.2013г. по НОХД № 607 от 2013 година по описа на Троянски районен съд, след като е бил наказван с влязла в сила присъда - Споразумение № 25/2001 год. на РС гр. Троян по НОХ дело № 143/2000 год., в сила от 19.02.2001 година за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

            Към датата на събитието, отговорността на водача на лек автомобил марка „Пежо", модел „205", с per. № С 9656 КТ е обективирана в застраховка "Гражданска отговорност" в ЗК „Лев Инс" АД, застрахователна полица № 22112001882911, със срок на валидност от 04.08.2012г. до 03.08.2013г. В резултат на реализиране механизма на пътнотранспортното произшествие,  при което е  причинена съчетана травма, травматичен шок, контузия на главата, мозъчно сътресение, счупване на двете бедрени кости и охлузни рани на лявата предмишница на В.М.М. в Дружеството е образувана Ликвидационна преписка по щета с № 0000-1000-63-13-7483. Съгласно протокол от заседание на Застрахователно - експертна комисия към ЗК „ЛЕВ ИНС" АД за причинените неимуществени вреди е определена сума за изплащане на обезщетение на пострадалия в размер на 19084,26 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) - изразяващо се в 16 000 лева неимуществени щети и 3084,26 лева имуществени такива. В съответствие с установените вреди, по силата на сключения договор за застраховка "Гражданска отговорност" - застрахователна полица № 22112001882911, със срок на валидност от 04.08.2012г. до 03.08.2013г., на 21.02.2014г. ЗК "Лев Инс" АД е изплатило застрахователно обезщетение в размер на 19084,26 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки). Размерът на застрахователното обезщетение е изчислен на базата на протокол от експертна комисия. С изплащане на застрахователното обезщетение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност", ЗК "Лев Инс" АД придобива право на регрес срещу виновния водач - И.В.И., до размера на изплатеното застрахователно обезщетение от 19084,26 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) по щета № 0000-1000-63-13-7483.

За установяване на обстоятелствата по делото, по искане на ищеца са допуснати две експертизи - съдебно-медицинска и съдебно-автотехническа, които са приети по делото като обективни и компетентни.

От назначената по делото съдебно-автотехническа експертиза с вещо лице инж.Н.К. се установява, че МПС марка „Пежо", модел „205", с per. № С9656 КТ,  управлявано от ответникът И.В.И. автомобил е бил в неизправност – гумите му са били стари и износени,  което обстоятелство, в едно с  „…. употребата на алкохол на водача са в пряка причинна следствена връзка с настъпилото на  03.05.2013г. ПТП и последвалите травми на тримата мъже, пътували в автомобила….”. В проведеното на 12.01.2016г. открито с.з., експерта поддържа становището си, че „…..управляваното от ответникът И.В.И. МПС марка „Пежо", модел „205", с per. № С9656 КТ, се удря челно в дърво, при което возещият се отзад в автомобила  В.М.М.  е политнал напред и си е  ударил колената в облегалката на предна седалка. На снимките личи как има деформация отзад-напред на облегалката, която е зад него и той получава травми - счупване на бедрени кости на крайниците …… удря и главата, ….. по сведения на пожарникарите, са го извадили през задната врата. Седалката, както е сгъната е  доказателство за политането на тялото и деформация на седалката и за травмите по него…..”.

От назначената по делото съдебно-медицинска с вещо лице Д-р М.Г. се установява, че на В.М.М.  са причинени травматични увреждания, които се дължат на  описаното на 03.05.2013г. ПТП и същите са в  причинно следствена връзка с ПТП-то.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

За успешното провеждане на установителен иск с правно основание чл. 422 вр. чл.415, ал. 1 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже дължимостта на претендираната сума. В конкретния казус ищецът следва да установи при условията на пълно и главно доказване, наличие на валидно застрахователно правоотношение, по силата на което е поел задължение за репариране на причинени на застрахования вреди и действително обезщетяване на правоимащото по договора за застраховка лице, посредством плащане на застрахователна сума, съответна на понесените щети.

Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1 т.1 от КЗ, освен в случаите по чл.227, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол, с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма, което е налице в настоящия казус.

По делото  безспорно е установено наличието на сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност”  в ЗК „Лев Инс" АД по  застрахователна полица № 22112001882911, със срок на валидност от 04.08.2012г. до 03.08.2013г. по отношение на управлявания от ответника лек автомобил марка „Пежо", модел „205", с per. № С 9656 КТ. Установи се, че на 03.05.2013г. автомобила е управляван от И.В.И., който в пияно състояние,  на път IV - 35084 около километър 4+550 - гр. Троян е реализирал ПТП при което на В.М.М. са причинени имуществени и неимуществени вреди,  които са обезщетени въз основа на сключения договор за застраховка “Гражданска отговорност”, по силата на който, в  Дружеството е образувана Ликвидационна преписка по щета с № 0000-1000-63-13-7483.

Установи се, че щетите е определена в размер на 19084,26 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) - 16 000 лева неимуществени щети и 3084,26 лева имуществени такива, съгласно протокол от заседание на Застрахователно - експертна комисия към ЗК „ЛЕВ ИНС" АД.

Настоящият състав счита, че  претенцията на ищцовото дружество – застраховател, изплатило застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Гражданска отговорност” е основателна и доказана, налице е фактическия състав на чл.274, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането и за ищцовото дружество е възникнало правото да предяви регресен иск против ответника – причинител на вредата.

С оглед на изложеното, предявеният иск по чл.422, ал.1 ГПК, вр. чл.274, ал.1 т.1 от  КЗ, вр.чл.45, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД като  основателен и доказан  следва да бъде уважен ведно със законната лихва от деня на подаване на Заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на задължението.

Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „ ….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство - по ч.гр.д.№67/2015г. на ТРС възлизащи на 381.70 лева разноски за  заплатена ДТ и 805.00-осемстотин и пет лева юрисконсултско възнаграждение.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ищецът има право на разноски, съразмерно с уважената част от иска, които в настоящото производство са в размер на 3883.70 лева,  съгласно приложения списък  по реда на чл.80 от ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, Троянски районен съд

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.В.И. ***, ЕГН – ********** ,ЧЕ ДЪЛЖИ на „ЛЕВ ИНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 51Д, ЕИК/КОД по БУЛСТАТ 121130788, представлявано от Мария Стоянова Масларова – Гъркова и Вера Любенова Павлова – Изпълнителни директори, пълномощник – юрисконсулт С.Л.Т., сумата 19 084.26 /деветнадесет хиляди осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляващи стойността на изплатено застрахователно обезщетение на основание сключен договор застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователна полица № 22112001882911 със срок на валидност от 04.08.2012 година до 03.08.2013 година на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, ведно със законната лихва, считано от 04.02.2015 година до окончателното изплащане на задължението. 

ОСЪЖДА И.В.И. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ  на „ЛЕВ ИНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 51Д, ЕИК/КОД по БУЛСТАТ 121130788, представлявано от Мария Стоянова Масларова – Гъркова и Вера Любенова Павлова – Изпълнителни директори сторените в заповедното производство разноски, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, по  ч.гр.д.№67/15г. по описа на ТРС в размер на 381.70 – триста осемдесет и един лев и седемдесет стотинки заплатена ДТ и 805.00-осемстотин и пет лева юрисконсултско възнаграждение.                                        ОСЪЖДА И.В.И. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ  на „ЛЕВ ИНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 51Д, ЕИК/КОД по БУЛСТАТ 121130788, представлявано от Мария Стоянова Масларова – Гъркова и Вера Любенова Павлова – Изпълнителни директори сумата 3883.70- три хиляди осемстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки разноски в настоящото производство,  съгласно приложения списък  по реда на чл.80 от ГПК.                                                   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                      

Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл.7, ал.2 ГПК.

                                   Ь

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: