РЕШЕНИЕ

 

  218     

 

гр. Троян, 13.07.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдиятаИванова  гр. дело288  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба на Д.К.Д. *** и М.К.Х. ***, чрез адв.П.Я. ***, представлявана от Кмета Донка Михайлова, с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК

В с. з. ищците се представляват от адв. П.Я.  от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи изцяло предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответната община е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия месечен срок е представен писмен отговор, с който се заявява, че не се оспорва предявения иск, същия е допустим и за ищците е налице правен интерес от предявяването на иска. Не са ангажирани доказателства, не е изразено становище по същество. 

От приложените писмени доказателства: копие от Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – земеделска земя, придобит по възстановено право на собственост по ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и по наследство с № 103 том ІІІ дело № 1237 от 17.11.1994г. на ТРС, копие от Скица на поземлен имот с № 15-175409/12.04.2016г. на СГКК-гр.Ловеч, копие от удостоверение за данъчна оценка с изх.№ ДО001414/15.04.2016г. на Община гр. Троян и от показанията на разпитаните свидетели по делото В.Д.В., Ц.Д.П. и В.М.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищците Д.К.Д. и М.К.Х. са  придобили по наследство имот с идентификатор №03486.24.396 по КК на с.Бели Осъм, община Троян. Легитимират се като собственици на недвижимия имот земеделска земя, придобит по  възстановено право на собственост по ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и по наследство,  с нот.акт №103, том 3 дело1237 от 17.11.1994г. на РС-Троян.

Излагат, че по нот.акт за собственост, целия имот е 8644 кв.м, като имот с идентификатор №03486.24.396 е 3474 кв.м, а останалата част от имота е  разделена от КК на още два имота с идентификатори №03486.24.480 и №03486.24.481.

След направена проверка в СГКК ищците установили, че имот с идентификатор №03486.24.396  с площ от  3474 кв.м. е записан като собственост на Община Троян, съгласно  Акт за частна общинска собственост №151 том 2, рег.№531 от 19.02.2016г. издаден от СВ при ТРС, което е породило правния интерес да предявят настоящата искова претенция за доказване правото си на собственост върху процесния имот.

За изясняване твърденията на страните в процеса, настоящата инстанция е допуснала гласни доказателства.

От показанията на св. В.Д.В. се установява, че е съсед на ищците, знае процесния имот, който се намира в м. „Коларките” на с.Бели Осъм, около 3 декара, знае че ищците са се „..... договорили помежду си този имот да се поддържа от Д.. Той го е засял с картофи, даже е направил електропазач за животните….”. От показанията на св. Ц.Д.П.: се установява, че „…. С Д. сме пораснали заедно ……Знам процесния имот, за който се води делото. Той  се намира в м.”Коларките” в с. Бели Осъм. Имотът е наследствен  на Д. и на М. от тяхната прабаба. Този имот винаги е бил техен. Имотът е около 3 дка,  голямо място е, но не мога да кажа колко е с точност….”. От показанията на св. В.М.К. се установява че „….Знам, че те имат имот в м.”Коларките”, тъй като аз съм съсед на тях от изток. Прадядото на Д. и на М.….. косеше този имот, а след това те поддържаха имота. Сега Д. обработва имота…пося 1 декар със свили  в едната част от  имота….. огради имота, тъй като сега е засял и 0.5дка с картофи. Аз от 5-годишен помня……,че този имот винаги е бил техен”.

Правни изводи: Съдът е сезиран с установителен иск по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК, с който в настоящия случай ищците целят доказване право на собственост върху процесните имоти. Предявявянето на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес, което е процесуална предпоставка за допустимостта на всеки иск, а това изискване изрично е подчертано в разпоредбата на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия състав при ТРС намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответника, че ищците са собственици на следния недвижим имоти:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03486.24.396 по КККР на с.Бели Осъм, община Троян, одобрена със Заповед №РД 18-24/01.04.2009г. на ИД на АГКК, находящ се в местността „Коларките” с площ от 3474 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, записана като общинска собственост", при граници:03486.24.163, №03486.24.164, №03486.24.205, №03486.24.350, №03486.24.351, №03486.24.352, №03486.24.506,  №03486.24.480, №03486.24.481, №03486.24.239.

Ищците изрично са изразили становище, че не претендират за съдебно-деловодни разноски.

Водим от изложеното съдът

 

Р    Е     Ш     И    :

 

ПРИЗНАВА на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова, че Д.К.Д., ЕГН ********** *** и  М.К.Х., ЕГН ********** *** са собственици на недвижм имот, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03486.24.396 по КККР на с.Бели Осъм, община Троян, одобрена със Заповед №РД 18-24/01.04.2009г. на ИД на АГКК, находящ се в местността „Коларките” с площ от 3474 кв.м., с трайно предназначение на териоторията – земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, записана като общинска собственост", при граници:03486.24.163, №03486.24.164, №03486.24.205, №03486.24.350, №03486.24.351, №03486.24.352, №03486.24.506,  №03486.24.480, №03486.24.481, №03486.24.239.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: