РЕШЕНИЕ

 

  259

 

Гр.Троян, 03.10.2016година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на 19.09.2016г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

 

  при участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 328 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от С.М.Ц. ***, чрез пълномощник - адв.К.Д. *** срещу И.А.Е. ***, с правно основание с чл.150 от  СК, за изменение на  присъдената  издръжка с Протокол-Определение № 403 от 01.07.2013г. постановено по гр.д.№444/2013г. по описа на ТРС,   посредством увеличаването й от 100.00лв. на 200.00лв. месечно, считано от 05.05.2016г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни основания за изменяването или прекратяването на издръжката.    

Обстоятелствата, от които се твърди, че произтича претендираното право са следните: Изминалия значителен период от определяне на предходната издръжка, през който са  нараснали нуждите за издръжка трайно и значително, предвид нарастналата възраст на М., понастоящем ученичка в средно учебно заведение и предвид повишаване нуждите за храна, за облекло, за образование и пр.;  факта, че  заплащаната от бащата до момента издръжка е под минималния размер на законоопределената издръжка, като се настоява, че  ответникът не дължи издръжка на други лица. Твърди се, че по отношение на малолетната М. са настъпили изменение в обстоятелствата не само досежно възрастта и, а така също и в здравословното и състояние, а именно: заболяване на очите, което изисква скъпо лечение, включващо  ежегодни прегледи в специализирана очна клиника в гр.Варна и ежегодна подмяна на изписаните очила; установена през 2013г. алергия, с необходимост от провеждане на последователно лечение включващо прием на различни препарати по схема и настъпили  през 2016г. двигателни увреждания, налагащи хоспитализация и  продължителна физиотерапия.

На ответника по делото са връчени  преписи от исковата молба и приложенията към нея. В срока  по чл.131 от ГПК  е  постъпил писмен отговор, в който излага становище за допустимост и частична основателност на иска до нормативно определения минимален размер от  105.00 лева. Твърди, че не са налице нововъзникнали обстоятелства, които да налагат промяна на  размера на месечната издръжка чрез увеличаване, тъй като още в хода на производството по гр.д.№444/2013г. на ТРС е бил установен и съобразен от съда проблема с очите на  малолетната М.. Счита, че двигателните увреждания на детето, посочени в епикризата не представляват трайно заболяване, а подлежат на възстановяване.

            Излага, че от 23.04.2016г. е сключил граждански брак с лицето д.п.м., от която очаква дете, поради което не би имал възможност да заплаща издръжка в претендирания размер. Счита, че към момента ищцата няма основание да претендира увеличение в размера на издръжката, тъй като малолетната М. се отглежда от баба си и дядо си по майчина линия, които нямат финансови затруднения с издръжката на М..

В съдебно заседание, ищцовата страна чрез процесуален представител поддържа исковата си молба и моли съдът да  се уважи предявения иск.

Ответникът в с.з. не се явява и  не се представлява.

Контролиращата страна Дирекция “Социално подпомагане” гр.Троян, в с.з. по същество изпраща представител. Представя писмено становище, че иска кореспондира с интереса на детето, като по отношение размера на издръжката настоява да се определи, съобразно представените доказателства за доходи на родителя.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото писмени доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и събраните в хода на производството гласни доказателства, съобрази нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

По делото няма спор, че ответникът е баща на непълнолетната  М. И.Е.,, действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител С.М.Ц., което обстоятелство се установява и от представеното по делото у-ние за раждане /л.7/.

Представено е  у-ние от СОУ”Св.К.О.” – Троян, от което се установява, че към момента на депозиране на исковата молба – 05.05.2016г. М. И.Е., за учебната 2015/2016г. е записана като редовна ученичка в 7 „б” клас на СОУ”Св.К.О.” – Троян.

Представено е у-ние за раждане на К.К.П., родена на ***г. от което се установява, че ищцата има друга дете, за което полага грижи /л.13/.

Представено е удостоверение изх.№ 340/04.05.2016г. от „К.” ЕООД гр. Троян, от което се установява, че за периода месец май 2015г. до месец април 2016г. е получила доход в размер на 145.80 лева, представляващо обезщетение за временна нетрудоспособност и майчинство.

Представено е копие от Протокол-Опр. № 403/01.07.2013г. по гр.д.№ 444/2013г. на ТРС, от който се установява  р-ра на дължимата от ответника месечна издръжка /л.8-11/.

Представени са два броя копия от разписка № D3086536/25.04.2016г. – от 11.07 часа за сумата от 300.00 лева и копие от разписка № D3088388/25.04.2016г., от 13.26 часа за сумата от 3360.00 лева, с вносител И.Е. и  получател С.Ц. /л.15/.

Представени са следните документи, удостоверяващи здравословното състояние на  непълнолетната М. И.Е., както следва: копие от Експертно решение № 4024831.10.2013г.  на УМБАЛ „д-р Георги Странски” – гр. Плевен, копие от Експертно решение № 0009/13.001.2014г. на НЕЛК, копие от медицинско заключение от 10.07.2015г. на Очна клиника „Св. Петка” – гр. Варна, копие от рецепта за очила от 10.07.2015г., копие от фискален бон от 10.07.2015г., копие от алергологично изследване от 05.11.2013г., копие от алергологично изследване от 11.07.2014г., копие от Амбулаторен лист № 25/19.01.2015г. с приложени изследвания, копие от Амбулаторен лист № 507/22.06.2015г. с приложени изследвания, копие от Амбулаторен лист № 48/24.02.2016г., копие от Епикриза ИЗ № 8817/23.03.2016г. от Клиника по педиатрия при УМБАЛ „д-р Георги Странски” гр. Плевен, копие от рецепта и касов бон от 14.03.2016г., Епикриза № ИЗ 27096/06.08.2016г. от Клиника по педиатрия при УМБАЛ „д-р Георги Странски” гр. Плевен.

Представени са:  Писмо вх.№ 4500/15.07.2016г. на ДСИ при ТРС ведно с изп.дело № 360/2016 година, Писмо вх.№ 4800/21.07.2016г. на Районна прокуратура гр. Троян ведно с  Досъдебно производство № 34/2016г. по описа на РУ на МВР гр. Троян и Гражданско дело № 444/2013г. по описа на ТРС.

Представено е копие от удостоверение за сключен граждански брак № 5456160098/23.04.2016г. на Столична община, от което се установява, че на 23.04.2016г. ответника е сключил гр.брак с лицето Д.П.М. /л.50/.

Представена е служебна бележка /копие/ изх.№ Р-Ф-110/23.06.2016г. на АЗ – Д”БТ”-гр.София, от което се установява, че ответника  от 23.06.2016г. е регистриран като безработно лице в ДБТ- София.

Представено е копие от банково извлечение от 29.06.2016г. от Societe Generale Експресбанк  с титуляр на сметка – Е.И.Е., копие от Протокол с резултати от лабораторно изследване от 13.05.2016г. на МК”д-р Щерев” гр. София, копие от амбулаторен лист за преглед № 4331/12.05.2016г. на д.п.м., копие от епикриза на д.п.м. от първа специализирана АГ болница за активно лечение „Света София” ЕАД гр. София, копие от фактура № 9000060025/02.06.2016г. и копие от фискален бон от МЦ ПСАГБАЛ „Света София” ЕООД – гр. София.

В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения са ангажирани гласни доказателства чрез разпит на свидетелите М.С.Ц.  и Ф.Р.Х..

На основание чл. 15, ал.1 от ЗЗДт, съдът изслуша непълнолетното дете М. И.Е. в присъствието на К.П. - главен социален работник отдел „ЗД” при Д”СП”-гр.Троян

При така изложените факти могат да бъдат направени следните правни изводи:

Според текста на чл. 150 от СК, изменение на присъдена издръжка  може да се допусне при”изменение на обстоятелствата”, при които е определена. В т. 19 на ППВС № 5/ 16.11.1970г. е направено тълкуване на това понятие, като е посочено, че „изменение на обстоятелствата „ по смисъла на  чл.86 от СК /отм. / ще има, когато е налице трайно съществено изменение в  нуждите на издържания или трайна и съществена промяна във възможностите на задълженото лице. Предпоставките са дадени при условията на алтернативност, поради което е достатъчно наличието само на една от тях, за да се приеме, че иска е доказан по своето основание.  Съдебната практика приема, че  под „ траен характер „ следва да се определи онова  ново  фактическо състояние, което изключва възможността да се възвърне състоянието преди изменението на обстоятелствата, като не е необходимо да има продължителност на периода между предходната издръжка и искането за изменение, тъй като такъв иск може да се предяви веднага, щом  е налице промяна в обстоятелствата , при които е определена предходната издръжка / виж Р. № 2469/ 1971г. на ІІ-ро гр.  отд. на ВС , Р. № 3382/ 1981г. на ІІ-ро гр.  отд. на ВС/.

От данните по делото се установява, че с Протокол-Определение №403 от 01.07.2013г. постановено по гр.д.№444/2013г. по описа на ТРС,  ответникът е осъден да заплаща за малолетната си дъщеря по 100.00 лева месечна издръжка. Към този момент детето е било на 11 години. Към настоящия момент – 03.10.2016г. М. е навършила 14 години, ученичка в 8 клас. Нарасналата възраст на детето и обстоятелството, че е ученичка в  по – горен клас само по себе си води до извода за нарастване на потребностите и  от  издръжка в сравнение с тези към първоначалното й определяне.  За период от 3 години обективно  са нараснали нуждите и от парични и материални средства за нейното отглеждане, възпитание, обучение и развитие. Промяната в нуждите на детето има траен и продължителен характер,  което изключва възможността да се възвърне състоянието към момента на определяне на първоначалната издръжка, което от своя страна обуславя извода за основателността на  иска  за изменение на първоначално определената  издръжка.     

По  отношение размера на  издръжката:

Размерът на издръжката следва да се определи според правилото на  142 ал.І от СК , според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което дължи издръжка. Нуждите на непълнолетната М. бяха обсъдени по-горе, поради което съдът счита, че изложените аргументи не следва да бъдат преповтаряни. За пълнота, настоящия състав следва да отбележи, че с повишаване на възрастта и  образователното ниво, нуждите на детето от средства за издръжка, развитие и обучение обективно се повишават, като следва да бъде съобразен и факта, че към настоящия момент М. е в 8 клас, на който етап на обучение учебните помагала се закупуват  от родителите. Не без значение са и икономическите условия на живот в страната,  все по-високия жизнен и социален стандарт, които безспорно определят по–големи средства за издръжката на едно дето .

В настоящия казус съдът счита, че следва да обсъди настъпилото „съществено изменение” в нуждите на издържания, с оглед настъпилите здравословни проблеми на М., съобразявайки представените по делото писмени и събраните гласни доказателства.

Безспорно беше установено от представените писмени доказателства за наличие на  здравословни проблеми на непълнолетната М., обуславящи необходимостта от повече от обичайните средства за издръжка,  че освен „Синдром на Дюан”, М. страда от „Хиперметропичен астигматизъм” на двете очи, поради което на същата е определен процент инвалидност – 21.85%, видно от Експертното решение на НЕЛК /л.17/. Отделно от това се установи, че детето е с „Алергичен ринит, причинен от полени”, което се установява от приложеното на л.26 писмено доказателство. За настъпилите съществени изменения в здравословното състояние на детето, съдът отчита получената на 08.03.2016г.  пареза на крайниците, която в последствие е диагностицирана като синдром на „Гилен-Баре”, което се установява както от представените по делото писмени доказателства /л.29/ така и от показанията на свидетелите М.С.Ц.   и Ф.Р.Х., които съдът кредитира като обективни и достоверни. В тази връзка съдът внимателно анализира показанията на св. Ц., с оглед на обстоятелството, че същата е баба на М. и майка на С.Ц.,  съобразно разпоредбата на чл.172 от ГПК,  но счита, че показанията и  са последователни, обективни и незаинтересовани, подкрепящи се изцяло от събрания по делото доказателствен материал, поради което следва да бъдат кредитирани с доверие.

Размерът на издръжката обаче не може да бъде определен  само въз основа на нуждите на детето. Те трябва да се съпоставят с възможностите на лицето, което дължи издръжка и при съотношението  на двете величини да се определи размера на издръжката .

            Родителите са от един ред на лицата,  които дължат издръжка, поради което задължението за издръжка се разпределя между тях според възможностите им. Според т. 5  на ППВС № 5/ 16.11.1970г. „възможностите „на лицето, което дължи издръжка следва да се определят от  неговите доходи, имотно състояние, възраст, образование, професионална квалификация, трудоспособност. Следва да се отчетат и „непосредствените грижи” от родителя, който упражнява родителските права. Съгласно т. 9 на ППВС № 5/ 16.11.1970г.  не се освобождават от задължение  за издръжка лицата, които  макар и трудоспособни неоправдано не работят. В този случай възможностите им да заплащат издръжка се определят от тяхната професионална квалификация и другите обстоятелства, които са от значение за случая.    Според т. 12 на ППВС № 5/ 16.11.1970г.  не се освобождава от задължение  за издръжка на децата си, трудоспособен родител, когато самия той се издържа от други доходи, като пенсия, стипендия, издръжка от родители.

Установено е по делото, че доходите на майката са в размер на 85.00 лева месечно, представляващи помощи за двете деца по чл.7 ал.1 от ЗСПД. Доходите на майката не са достатъчни, за да покрият нуждите на детето, при което другият родител също дължи издръжка, съобразно възможностите   и материалното си състояние . 

            По делото са представени писмени доказателства,  за това че ответника не работи по трудово правоотношение. Това обстоятелство  обаче  не го освобождава от задължението му за издръжка. Според утвърдената съдебна практика  лицето, което дължи издръжка може да бъде освободено от това задължение само при „пълна, обективна  и абсолютна    невъзможност „ да дава издръжка . Такава невъзможност ще е налице, когато: родителят не работи по независещи от него причини, въпреки полаганите усилия да си намери работа; няма имущество и други доходи , от  които да поеме издръжката на детето; професионалната му квалификация и образованието не му позволяват да формира доходи  по трудово или гражданско правоотношение. От доказателствата по делото не може да се направи извода, че ответника се намира в абсолютна невъзможност  да поеме претендирания размер за увеличение на издръжката от 100 лв., за да бъде освободен от нейното заплащане, каквото искане е направено от същия. Установено е по делото, че ответника е сключил граждански брак с д.п.м. на 23.04.2016г., която е бременна, но към момента по делото липсват данни за налични задължения на ответника за издръжка по отношение на други непълнолетни или пълнолетни деца.  Съдът намира за несъстоятелни твърденията на ответника за невъзможност за заплащане на издръжка в размер на 200.00 лева, тъй като същевременно представя като доказателство фактура за заплатени  услуги в „женска консултация” на стойност 250.00 лева, а при всяко здравноосигурено лице, общопрактикуващият лекар изпълнява задължително програма „Майчино здравеопазване” за проследяване на нормално протичаща бременност на жени от неговата пациентска листа. Право на бременната жена е да направи избор от кого да бъде наблюдавана – от личния си лекар или от специалист по акушерство и гинекология. Ако желанието на бременната е да бъде наблюдавана от лекар – специалист, общопрактикуващият лекар задължително издава направление за консултация и наблюдение. В  тази връзка следва да бъде отбелязано, че бременните жени и родилки до 45 дена след раждането не заплащат потребителска такса. По делото липсват данни съпругата на ответника да попада извън категорията на здравноосигурените лица, поради което заплащането на сума от 250.00 лева за услуга /женска консултация/, която може да бъде получена напълно безплатно води до единствения възможен извод,  а именно -  финансови възможности.  В подкрепа на този извод се явява и представените по делото като доказателства два броя  платежни документи /  разписка №D3086536/25.04.2016г. – от 11.07 часа за сумата от 300.00 лева и копие от разписка № D3088388/25.04.2016г., от 13.26 часа за сумата от 3360.00 лева/. Анализа на посочените писмени доказателства показва, че в рамките на един ден, ответника  /под страх от наказателна отговорност по образуваното ДП№34/2016г. по описа на РУ-Полиция Троян/ е съумял да заплати сумата от 3660.00 лева. Дори да се приемат за верни твърденията на ответника, че сумата му е предоставена от неговата майка, това обстоятелство не го освобождава от задължението му за издръжка при положение, че лицето е трудоспособно и неоправдано не работи.                        

В случая като съобрази горното, съдът преценявайки увеличените потребности на детето, настъпилите здравословни проблеми /видно от изложеното в соц.доклад, месечните разходи на детето за лечение са в размер на 120-150лв., като разходите по пътуване до гр.Варна във връзка с очното заболяване  включващи път, прегледи и манипулациите са в размер на 400.00 лева/,  социално-икономическите условия на живот в страната и фактическия извод за материалните възможности на неговите родители,  намира, че средствата, необходими за средномесечната издръжка на детето  М. са в размер минимум от 400 лева за храна, облекло, ученически пособия, лекарства и пр.   Предвид безусловния характер на задължението на родителя за издръжка към ненавършилото му пълнолетие дете, съдът намира, че от сумата  от 400 лева месечно, необходими за издръжката на М., бащата следва да участва поне с половината, т.е. със сума в размер на 200.00 лева, т.е. ответникът следва да бъде осъден да заплаща в цялост претендирания увеличен размер на месечна издръжка от 200 лева. Остатъкът в размер на 200.00 лева от необходимите общо 400.00 лева месечно средства за издръжка  следва да се допълни от майката. В случая, съдът счита, че участието на майката е по–голямото, тъй като се установи, че тя полага грижи и за друг низходящ и на практика  е тази, която полага преките и непосредствени грижи по отглеждането на непълнолетната М..                                                                                                    

Увеличеният размер на издръжката се дължи от деня на предявяване на иска – 05.05.2016год., ведно със законната месечна лихва за всяка закъсняла вноска  до настъпване на законови основания за изменението й.        На основание чл.242 ал.1 от ГПК решението подлежи на предварително изпълнение.                                                                                                        

При този изход от спора в тежест на ответника следва да бъдат възложени сторените от ищеца в настоящото производство съдебно-деловодни разноски в размер на 300.00 лева, изразяващи се в заплатен адвокатски хонорар, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.                                                          

На основание чл.78 ал.6 ГПК, ответникът следва да заплати държавна такса в размер на 144.00 лева, на основание чл.69 ал.1 т.7 от ГПК и т.1 от Тарифа № 1 към ЗДТ.                                     Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.150 СК, Троянски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ на основание   чл.150 от СК размера на постановената  по гр.д.№444/2013г. по описа на ТРС  издръжка, дължима от И.А.Е., ЕГН – ********** в полза на непълнолетната М. И.Е. - родена на *** година, действаща със съгласието на своята майка и законен представител С.М.Ц., ЕГН – **********, като я УВЕЛИЧАВА от 100,00лв./сто/ лева на 200.00лв. /двеста лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба – 05.05.2016г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА И.А.Е., ЕГН – ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС в размер на 144,00лв./сто четиридесет и четири/ лева, на основание чл.78, ал.6 от ГПК и чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ДВ бр.22/28.02.2008г. в сила от 01.03.2008г.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.А.Е., ЕГН – ********** ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА М. И.Е. - родена на *** година, действаща със съгласието на своята майка и законен представител С.М.Ц., ЕГН – ********** сумата от 300,00лв. /триста лева/,  представляваща сторени по делото разноски за адв.възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Ловешки окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

На страните да се връчат преписи от решението.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

/Светла Иванова/