РЕШЕНИЕ

 

                                                                  251

    

                                           гр. Троян, 19.09.2016 год.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,   втори граждански състав, в публично заседание на четиринадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия  Иванова  гр. дело № 332  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, чрез  юрисконсулт Е.Г., против М.С.П. ***, с правно основание чл.422 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че на дата 02.06.2014г. „Вива кредит" ООД, с ЕИК 201995287 е сключило с М.С.П., Рамков договор за паричен заем VIVACREDIT № 5101984, с който дружеството й е предоставило кредит в размер на 300,00 лева. Съгласно Общите условия, при които е бил подписан договора за паричен заем, Заемополучателят се е задължил да върне кредита заедно с договорената лихва в размер на 254,68 лева, на четиринадесет равни двуседмични погасителни вноски, всяка в размер на 39,62 лева, или общо сумата от 554,68 лева в срок до 15.12.2014г., като датите, на които стават изискуеми отделните погасителни вноски, са били фиксирани в Договора. С подписването на договора за паричен заем, Заемополучателят е удостоверил, че предварително е запознат с Общите условия, че е уведомен надлежно за всички клаузи от договора, съгласен е да бъде обвързан с тях и че желае договорът да бъде сключен. Заемодателят е прехвърлил в собственост на заемателя заемната сума, като подписаният договор има силата на разписка за това.

Твърди се, че към настоящия момент М.П. не е заплатила изцяло дължимите суми по договора за паричен заем към Дружеството. Сумата, която е платена до момента, е в размер на 395,24 лв., с която са погасени на основание чл. 76 пр. 4 ЗЗД, както следва: такса разходи 37,50 лв., договорна лихва: 209,87 лв., главница: 147,87 лева. Така описаното вземане по договор за паричен заем VIVACREDIT № 5101984 срещу М.С.П. е прехвърлено изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви, чрез Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 22.01.2013г. между „Вива Кредит" ООД като цедент и „Агенция за събиране на вземания" АД като цесионер, и съответното Приложение 1/02.05.2015г., което според разпоредбите на Параграф 2, т.2.1 от Договора за цесия, има силата на последващо допълнително споразумение към Рамковия договор за цесия, и ставащо неразделна част от него.

На цесионера „Агенция за събиране на вземания" АД е дадено потвърждение за извършената цесия съгласно разпоредбите на чл.99, ал.З от ЗЗД.

Съгласно законовите разпоредби на длъжника е съобщено за извършената цесия чрез изпращане на уведомително писмо, от дата 07.05.2015г., получено лично от длъжника, видно от приложената обратна разписка от Български пощи ЕАД.

В качеството си на цесионер, „Агенция за събиране на вземания" АД, е подала заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. В него подробно са описани обстоятелствата, от които произтича вземането и неговите принадлежности. Съдът е уважил претенцията и по образуваното ч.гр.д. 162/2016г. по описа на PC - Троян е издадена Заповед за изпълнение, срещу която е постъпило писмено възражение от длъжника, по повод на което е инициирано и настоящото производство.

Моли съда да постанови решение, по силата на което да признае за установено по отношение на М.  С.П., с ЕГН: **********, че същата дължи на „Агенция за събиране на вземания" АД сумата от 378,34 лева, от която - главница 152,13 лв., договорна лихва 44,81 лв., такса разходи в размер на 162,50 лв., както и лихва за забава в размер на 18,90 лв., както и законната лихва върху главницата от подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда, до окончателното изплащане на задължението.

Претендират се направени в  исковото и в заповедното производство по ч.гр.дело № 162/2016г. разноски.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец не се явява представител. В депозирана по делото молба, постъпила на ел.поща на ТРС и входирана под №4455 от 12.07.2016г. ищецът прави искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, а при наличие на законови предпоставки, по отношение на ответника да се постанови неприсъствено решение.

         Ответницата, р.пр. не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по иска и не е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

От  приложеното на л.26 съобщение е видно, че на ответницата е изпратено съобщение, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок не е подаден писмен отговор, не е взето становище по иска, не е направено възражение и не са посочени доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият се е възползвал от това си право видно от  входираната под №4455 от 12.07.2016г. по описа на ТРС молба.

         С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски.

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство

                                      

                      Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

         ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА М.С.П. ***, ЕГН **********, че дължи на  „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявана от Николина Тодорова Станчева – Изпълнителен директор, Албена Николаева Благоева – юрисконсулт, съдебен адрес: гр. София, Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, сумата 152.13/сто петдесет и два лева и тринадесет стотинки/ лева, представляваща главница по Договор за паричен заем  № 5101984, сключен на 02.06.2014 година между „Вива кредит” ООД и М.С.П., ведно със законната лихва, считано от 29.02.2016 година до окончателното изплащане на задължението, сумата 44.81/четиридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/ лева, представляваща договорна лихва за периода от 20.10.2014 година до 15.12.2014 година, сумата 18.90/осемнадесет лева и деветдесет стотинки/ лева, представляваща лихва за забава за периода от 20.10.2014 година до 29.02.2016 година, сумата 162.50/сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща такса разходи.

ОСЪЖДА М.С.П. ***, ЕГН **********, да заплати на  „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, представлявана от Николина Тодорова Станчева – Изпълнителен директор, Албена Николаева Благоева – юрисконсулт, съдебен адрес: гр. София, Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда „Лабиринт”, ет. 2, офис 4, сумата от 325.00 /триста двадесет и пет/ лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№162/2016г. на ТРС и сумата от 375.00 – триста седемдесет и пет лева съдебно-деловодни разноски за настоящото производство, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №162/16г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: