Р Е Ш Е Н И Е

 

  35

12.02.2016 година, гр.Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на дванадесети януари две хиляди и шестнадесета  година

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова                

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 43/2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.54 ал.2 от ЗКИР.

Ищцата Д.Б.Б.-С. от гр.София, чрез процесуалния си представител – адв.М.В. от САК е предявила срещу И.В.Х. *** и В.В.Х. ***  иск с правно основание чл.54 от ЗКИР.

В исковата молба са посочени следните обстоятелства, на които основава претенцията си:

Твърди, че е собственик на основание наследствено и договорно правоприемство на следния поземлен имот: Ливада от 0,874 дка /осемстотин седемдесет и четири кв.м/, осма категория,  находяща се в землището на с. Чифлик, Община Троян, Ловешка област, ЕКАТТЕ 81476, в местността „КАМАЧАРСКО", съставляваща ПАРЦЕЛ № 9/девет/от МАСИВ 20 /двадесет/по плана на земеделските земи в с. Чифлик, при граници по документ за собственост: парцел № 7-овощна градина на Д.И.Х., ОКЕ № 494-залесена територия, парцел № 11-ливада на И.В.Х., ОКЕ № 1691-път IV клас. Твърди, че Собствеността върху имота е възстановена по реда на чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ в съществуващи /възстановими/ стари реални граници с Решение № 9553 / 31.01.1995 г. на ОбПК-Троян на наследниците на дядо и М.Н.Б., бивш жител на с.Чифлик, починал на 15.10.1965 г.  Излага, че с Нотариален акт за собственост № 5, том III, hot. дело 938 от 26.09.1996 г. на съдия при РС-Троян, за собственици на възстановените имоти са признати  М.Н.Б. - за собственик по наследство от покойния Н.М.Б., починал на 27.09.1985 г. - син на общия наследодател и М.П.Б. и тя - Д.Б. С. - за собственици по наследство от покойния Б.М.Б., починал на 11.02.1989 г. - син на общия наследодател. Твърди, че с Нотариален акт № 185, том III, hot. дело 993 от 10.10.1996 г. на съдия при РС-Троян, М.Н.Б. и М.П.Б. са и продали собствените си       ¾   идеални части от поземления имот.

Излага, че по действащата кадастрална карта и кадастралните регистри    на       с.                Чифлик,    Община        Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.09.2009 г. на Изпълнителния директор             на       АГКК, ПИ е с идентификатор 81476.20.9, с площ 489 кв. метра, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: Ливада, с адрес на ПИ: с. Чифлик, местност КАМАЧАРСКО,при съседи с посочени идентификатори: 81476.20.7, 81476.18.95, 81476.20.11,81476.179.2.

Твърди, че кадастралната карта не е съобразена с действителния обем на правото и на собственост върху имота, подробно описан в Нотариален акт № 5, том III, hot. дело 938 от 26.09.1996 г. на съдия при РС-Троян и Нотариален акт № 185, том III, hot. дело 993 от 10.10.1996 г. на съдия при РС-Троян. Излага, че реална част от недвижим имот, представляващ Ливада от 0,874 дка., осма категория,  находяща се в землището на с. Чифлик, Община Троян, Ловешка област, ЕКАТТЕ 81476, в местността „КАМАЧАРСКО", съставляваща парцел № 9/девет/от масив 20 /двадесет/по плана на земеделските земи в с. Чифлик, при граници по документ за собственост: парцел № 7-овощна градина на Д.И.Х., ОКЕ № 494-залесена територия, парцел № 11-ливада на И.В.Х., ОКЕ № 1691-път IV клас,  възлизаща на 385 кв. метра и съставляваща разликата между площта на имота по документите за собственост и площта по кадастралната карта, неправилно е заснета и изцяло включена в границите на ПИ с идентификатор 81476.20.11 по действащата кадастрална карта и записан в кадастралните регистри на името на ответниците И.В.Х. и В.В.Х., при съседи- поземлени имоти с идентификатори: 81476,20.9, 81476.18.95, 81476.20.13, 81476.20.1 и 81476.179.2. Твърди, че съседите на спорната част от ПИ с идентификатор 81476.20.11 са: от юг, изток и от север -ПИ 81476.20.11, от запад - ПИ 81476.20.9., западната граница на спорния имот съвпада с източната имотна граница на ПИ с идентификатор 81476.20.9 по действащата кадастрална карта. Излага, че върху приложената Скица-проект №Ф01844 /01.12.2008 г. на ЕТ „ГЕОСИСТЕМС -Т. Ламбрева" за изменение на парцел 9 /под нов номер 020025/, границите на спорния имот /повдигнат в жълт цвят/ са обозначени с букви А,Б,В и Г.

                Твърди, че при извършена от нея справка в Общинска служба Земеделие         и гори при Община Троян е констатирала, че картата на възстановената собственост по отношение на имота и не отговаря на
картата, към момента на неговото възстановяване по реда на ЗСПЗЗ.
Източната граница на нейния парцел № 9 неправомерно е изместена  успоредно навътре в имота и в посока към западната и имотна линии, в полза на по-късно реституирания парцел № 11.

Излага, че с молба вх. № 2601 от 13.08.2008 г. до ОСЗГ - гр. Троян  е поискала изменение на картата на възстановената собственост на описания по-горе поземлен имот, като с възлагателно писмо изх. № 06-03-1054 / 27.08.2008 г. началникът на ОСЗГ - Община Троян е възложил на ЕТ „ГЕОСИСТЕМС - Т. Ламбрева" - гр. София извършването на изменението на основание чл. 18 от Наредба 49 на МЗГ. В изпълнение на възлагането ЕТ „ГЕОСИСТЕМС - Т. Ламбрева" е изготвил Скица-проект № Ф01844 / 01.12.2008 г. за изменение на парцел 9 /нов номер 020025/. В картата на възстановената собственост в землището на с. Чифлик, Община Троян, ЕКАТТЕ 81476, местността „КАМАЧАРСКО", площта на собствения и парцел № 9 /девет/, застъпваща се с площта на съседния парцел № 11, е отбелязана с пунктир. Твърди, че в кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Чифлик, Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, конфигурацията на поземления и имот с идентификатор 81476.20.9 /бивш парцел № 9/ не отговаря на пълния обем на правото и на собственост върху възстановената по ЗСПЗЗ земеделска земя, тъй като границата между ПИ 81476.20.9 и съседния ПИ 81476.20.11 е грешно отразена. Със Заявление вх.№ 01-144249 / 30.06.2014 г. до СГКК-гр. Ловеч ищцата е поискала отстраняване на грешката в кадастралната карта, но е последвал отказ  за извършване на изменение на кадастралната карта от Началникът на СГКК-Ловеч с писмо изх. № 20-33800 10.07.2014 г.

Твърди, че кадастралната карта следва да отразява правилно площта и конфигурацията на имотите, възстановени по ЗСПЗЗ, докато в настоящия случай спорната част е заснета неправилно като част от имота на ответниците, което обуславя правния и интерес за предявяване на иск по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед установяване по отношение на ответниците на правото и на собственост върху реална част от поземлен имот с идентификатор 81476.20.11 съгласно действащата кадастрална карта.

На основание чл. 17, ал.2, пр.2 от ГПК,  прави искане съдът да се произнесе инцидентно по валидността на решение № 5503/20.04.2005г. на ОСЗ-гр.Троян, което се оспорва досежно съдържание и удостоверяване на изложените в същото факти и обстоятелства.

В проведеното на 06.11.2015г. открито с.з., по искане на проц.представител на ищцовата страна е допуснато изменение на предявения иск,  като квадратурата на спорната част от процесния имот заявена в ИМ от 385 кв.м. да се счита предявена за 431 кв.м.

В проведеното на 12.01.2016г. открито с.з.,  по искане на проц.представител на ищцата е допуснато уточнение в петитума на исковата молба, като вместо „Скица-проект №Ф01844/01.12.2008 г.”, да се чете „комбинирана скица на вещото лице към съдебно-техническата експертиза по делото”.

            В съдебно заседание, ищцата редовно призована не се явява, представлява се от упълномощен защитник- адв.М.В. от САК. Адвокат В. поддържа предявения иск след изменението. Становището си излага по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

При предвидената по реда на чл.131 от ГПК процедура, ответниците – В.В.Х. – лично и И.В.Х., чрез проц.представител – адв.В.А. от ЛАК са представили писмени отговори, в които излагат становището си за недопустимост, а по същество за  неоснователност на предявения иск.

С разпореждане на съдията докладчик от 03.04.2015г. като ответник по делото е конституирана и П.М.Х.. В предвидената по реда на чл.131 от ГПК срок представя писмен отговор, в който излага становището за недопустимост, а по същество за  неоснователност на предявения иск.                                                                                                        Ответниците твърдят, че към датата на създаване и одобряване на кадастралната карта на с.Чифлик, Община - Троян, Област - Ловеч, одобрена със Заповед РД-18-34/08.04.2009 г. на ИД на АГКК,  не е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между ПИ с Идентификатор 81476.20.9, собственост на ищцата Д.Б.Б., и ПИ с Идентификатор 81476.20.11 – негова собственост, в размер на 1/3 идеална част от имота, тъй като ищцата се легитимира като собственик въз основа на  два нотариални акта, в които  имотите не са индивидуализирани към момента на влизане в сила на картата за възстановена собственост на с.Чифлик,Община -Троян, Област – Ловеч- към дата  05.06.1996 г. нито към момента  на влизане сила на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чифлик.Обшина -Троян, Област - Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-34/08.04.2009 г. на ИД на АГКК - 08.04.2009 г.

Твърдят също, че скиците, послужили при издаване на нот.актове не са били актуални, тъй като са от 1993г. и  1994 г. и не са били издадени въз основа на картата за възстановена собственост на с.Чифлик, област Ловеч, влязла в сила на 05.06.1996 г., поради което двата акта / нотариален акт за собственост от 26.09.1996 г. с № 5, том III, нот.дело № 938/1996 г. при Троянски районен и нотариален акт за продажба от 10.10.1996 г. с № 185, том III, нот.дело № 993/1996 г. при Троянски районен съд / са с невярно съдържание относно квадратура и граници.

Излагат, че ищцата е собственик на ПИ № 81476.20.9 ПО одобрената кадастрална карта на с.Чифлик с площ 489 квадратни метра, който е идентичен с поземлен имот № 020009 по картата на възстановената собственост на землището, който също е с площ 489 квадратни метра и на  поземлен имот № 81476.18.69 по одобрената кадастрална карта на с.Чифлик с площ 312 квадратни метра, който е идентичен с поземлен имот № 020010 по картата на възстановената собственост на землището, който също е с площ 312 квадратни метра, съгласно писмо Изх. № 20-33800/10.07.2014 г. на АГКК, СЛУЖБА по ГКК - Ловеч, а не  както е отразено в нотариалните актове правото и на собственост, а именно: Ливада от 0.874 декара (нула декара и осемстотин седемдесет и четири квадратни метра), осма категория, находяща се в землището на с.Чифлик, Област -Ловеч, в местността „КАМАЧАРСКО", представляваща Парцел № 9(девет) от Масив 20(двадесет), по плана на земеделските земи в с.Чифлик, при граници: Парцел № 7(седем) - овощна градина на Д.И.Х.; ОКЕ № 494; залесена територия; Парцел № 11 - ливада на И.В.Х.; ОКЕ №1691- път IV клас; и ливада от 0.546 декара (нула декара и петстотин четиридесет и шест квадратни метра), осма категория, находяща се в землището на с.Чифлик, Област -Ловеч, в местността „КАМАЧАРСКО", представляваща Парцел № 10(десет) от Масив 20(двадесет), по плана на земеделските земи в с.Чифлик, при граници: Парцел № 8(осем) - овощна градина на Д.И.Х.; ОКЕ №1691- път IV клас; Парцел № 12 - ливада на И.В.Х.; ОКЕ № 1241; водни течения.

Излагат, че представената от ищцата скица-проект №Ф01844/01.12.2008 г. е изготвена от ЕТ „ГЕОСИСТЕМС - Т.ЛАМБЕВА" - София въз основа на възлагателно писмо от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - Ловеч, ОСЗ- Троян с Изх.№ 06-03-1054/27.08.2008 г., по молба на ищцата, а съгласно цитираното писмо Изх. № 20-33800/10.07.2014 г. на АГКК, служба по ГКК - Ловеч, дейността на тази фирма ЕТ „ГЕОСИСТЕМС -Т.ЛАМБЕВА" - София касае само поддържане на землището на с.Чифлик преди да бъде одобрена кадастралната карта на с.Чифлик и данните на землището да се поддържат от СГКК-Ловеч. Твърдят, че съгласно удостоверение Изх.№ 6/16.02.2015 г. на Община Троян – с. Чифлик, общият наследодател на ответниците И.В.Х.,***- Ловеч, е декларирал в емлячния регистър на с.Чифлик от 1939 г. на страница 116, с Партиден № 109, пореден № 1 следния имот:    - НИВА в  м.КАМАЧАРСКО - наследство - 1 дка. Излага, че съгласно Решение № 5503/20.04.2005 г. за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на с.Чифлик, ЕКАТТЕ 81476, Община - Троян, издадено от ОСЗ-Троян, по преписка въз основа на Заявление вх.№ 162XXI от 22.01.1992 г., на наследниците на И.В.Х., бивш жител ***, на основание чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Решение № 5503 от 21.10.1993 г. по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с направените измервания на земята съгласно чл.18ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е възстановено правото на собственост на наследниците на И.В.Х. в съществуващи (възстановими) стари реални граници на следните имоти:

             -Ливада от 0.125 дка (нула декара и сто двадесет и пет квадратни метра), местност „КАМАЧАРСКО", имот № 018070 по картата на землището, при граници: Имот № 018095 - път IV клас на Община - Троян; Имот № 018069 - Ливада на Д.Б.Б.; Имот № 018068 - Полски път на Община - Троян;

            -Ливада от 0.876 дка (нула декара и осемстотин седемдесет и шест квадратни метра), местност „КАМАЧАРСКО", имот № 020011 по картата на землището, при граници: Имот № 179002 - Гор.стоп.територия на наследници на М.И.Ж.; Имот № 020009 - Ливада на Д.Б.Б. и други; Имот № 018095 - път IV клас на Община - Троян; Имот № 020013 - Ливада на Р.Т.М.; Имот № 019007 - Гор.стоп.територия на МЗГ - Държавно Лесничейство; Имот № 179001 - Гор.стоп.територия на наследници на И.В.Х..

Твърдят, че към Решението са издадени заверени скици на имотите, представляващи неразделна част от него, което е влязло в сила. Излагат, че въз основа на посоченото решение, описаните имоти са отразени по картата за възстановена собственост на с.Чифлик, и по одобрената кадастрална карта на с Чифлик на името на И.В.Х..

Представя скица на поземлен имот с № 15-61926/13.02.2015 г., издадена от АГКК, Служба по ГКК - Ловеч, на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с Идентификатор 81476.20.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.ЧИФЛИК, Община - ТРОЯН, Област -ЛОВЕЧ, одобрени със Заповед РД-18-34/08.04.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; с Адрес на поземления имот: местност КАМАЧАРСКО; с Площ: 876 квадратни метра; с Трайно ползване на територията: ЛИВАДА; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; СЪСЕДИ: 81476.20.9; 81476.18.95; 81476.20.13; 81476.179.1; 81476.19.7; 81476.179.2.

Твърдят, че собственият на ответниците поземлен имот с идентификатор 81476.20.11, предмет на спора, по одобрената кадастрална карта на с.Чифлик е с площ 876 квадратни метра, и е идентичен с поземлен имот № 020011 по картата на възстановената собственост на землището, който също е с площ 876 квадратни метра.

Молят съда да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан. Претендират за разноски.

            В съдебно заседание ответниците, редовно призовани не се явяват, представляват се от упълномощени защитници в лицето на адв.Р.Г., адв. С.Г. и адв.В.А. ***.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и становищата на страните, като съобрази заключението на вещото лице по допуснатата съдебно – техническа експертиза, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Ищцата се легитимира като собственик на Ливада от 0.874 дка, местност Камачарско " находяща се в землището на село Чифлик, при граници : овощна градина на Д.И.Х. ; ОКЕ № 494 ; залесена територия ; ливада на И.В.Х. ; ОКЕ 1691 - път IV клас и ЛИВАДА от 0.546 дка местност " Камачарско "находяща се в землището на село Чифлик , при граници: овощна градина на Д.И.Х. ; ОКЕ 1691 - път IV клас ; ливада на И.В.Х. ; ОКЕ 1241 ; водни течения  с нот. Акт за собственост № 5 , том III, дело № 938 / 26.09.1996 год. на ТРС издаден на наследниците на общия наследодател Б.М.Б. въз основа на решение № 9553 /31.01.1995 г. на ОбПК - Троян , скица № 9226XXI /16.09.1994 год. и скица № 926XXI / 16.09.1993 година и Нот. акт от 10.10.1996 год. № 185 том III дело 993 / 1996 год. на ТРС.

Представена е преписка по Заявление № 92б от 07.01.1992 год. подадено от М.Н.Б., в качеството си на наследник на Н.М.Б. до Общинска служба земеделие-Троян. В заявлението /л.140 от делото/ под № 8 е поискано възстановяване на Овощна градина в местността "Камачарско " от 0.6 дка.

Представено е писмо № 20 -33800 / 10.07.2014 год. на АГКК /л.18/  от което се установява, че поземлен имот № 81476.20.9 по КК е с площ 489кв.метра и е идентичен с поземлен имот 020009 по картата на възстановената собственост на землището, който е също с площ 489 кв.метра.

В писмото е отразено, че данните от Картата на възстановената собственост на землището на село Чифлик са предадени от Общинската служба по земеделие - Троян на АГКК и  от тях е видно, че площта и конфигурацията на имота не е променяна .

По делото са приети и вложени като доказателства преписките при Общинска поземлена комисия - Троян по Заявленията на наследодателите на ищцата и на ответниците за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи в землището на с.Чифлик, Община - Троян, Област – Ловеч.                                                                                                                                      От заключението на вещото лице инж.В.П., по назначената съдебно-техническа експертиза, се установява, че: В преписката по Заявление Вх.№ 926XXI от 07.01.1992 г. спорният имот на ищцата е заявен от М.Н.Б., като наследник на М.Н.Б. - общ наследодател на ищцата и другите наследници, описан е в т.8 от  Заявлението като овощна градина с площ 0.6 дка в местността КАМАЧАРСКО, при граници съгласно Декларация № 287, като такава липсва в Преписката.. Експерта е констатирал, че възстановеният с Решение № 9553 от 13.02.1996 г. имот по влязлата в сила на 05.06.1996 г. КВС за землището на с.Чифлик представлява ливада от 0.874 дка, местност КАМАЧАРСКО, имот № 020009, при посочените граници. Установява се, че възстановеният с Решението имот не е нанесен като такъв в кадастралната карта на с.Чифлик, а вместо него, на същото място в местността КАМАЧАРСКО, запазвайки западната граница на възстановения по КВС имот № 020009, е нанесен поземлен имот с идентификатор 81476.20.9 с площ от (443 + 46) кв.м.по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Инж. П. е установил, че поземленият имот от КККР запазва съседите си от КВС, като процесният имот на ищцата по двата нотариални акта, представени от нея и вложени като доказателства по делото е идентичен с имот № 020009 по влязлата в сила на 05.06.1996 г. КВС за земеделските земи в землището на с.Чифлик, но не е идентичен на Поземлен имот с идентификатор 81476.20.9 по одобрената КККР на с.Чифлик, който е с квадратура - 874.00 квадратни метра.

В заключението си, вещото лице е категорично, че кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чифлик, Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК в частта на ПИ с идентификатор 81476.20.9, местност КАМАЧАРСКО, с площ 489кв.м. по КККР не отразяват в пълен обем правото на собственост на ищеца Д.Б.Б. съгласно Нотариален акт № 5, том III, нот.дело 938 от 26.09.1996г. на съдия при РС-Троян и Нотариален акт № 185, том III, нот.дело 993 от 10.10.1996г. на съдия при РС-Троян, в които е описан имот № 020009 с площ от 874кв.м., възстановен в СРГ на наследниците на М.Н.Б. с Решение № 9553 от 13.02.1996г. на ОСЗ-Троян по заявление с вх.№ 926XXI от 07.01.1992г. Експерта е установил, че спорният имот на ответниците е заявен от В.И.Х. в качеството му на наследник на И.В.Х. със Заявление вх.№ 162XXI от 22.01.1992г. за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с.Чифлик, който имот е описан в  т.16 на Заявление с вх.№ 162XXI от 22.01.1992г., и представлява  ливада с площ 1.100 дка в местността "Камачарско" при граници съгласно приложената декларация: П.П.Т., гора, Н.М.Б., р.Осъм. Възстановеният с Решение № 5503 от 21.10.1993г. имот по влязлата в сила на 05.06.1996г. КВС за землището на с.Чифлик представлява ливада от 0.579 дка, местност КАМАЧАРСКО, имот № 020011 при граници(съседи): № 020013 ливада на н-ци на П.П.Т.; № 000494 залесена територия на МЗГ-Държавно лесничейство; № 020009 ливада на н-ци на М.Н.Б.„ № 001691 път IV клас(р. Осъм е на юг от новия път и на юг от собствен имот № 020012 с площ 0.251 дка ). Това Решение № 5503 от 21.10.1993г., е допълнено/изменено/ с Решение № 5503 от 20.04.2005г. на ОСЗ-Троян по отношение на имот № 020011, постановено след влизането в сила на КВС(05.06.1996г.) "във връзка с направените измервания на земята съгласно чл. 18ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ в доказаните реално съществуващи стари граници", с което имот №020011 е отразен с идентификатор № 81476.20.11 и площ от 876кв.м. в Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чифлик, Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, като границите и съседите са същите, каквито са по новото Решение № 5503 от 20.04.2005г на ОСЗ-Троян.”.

            След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства, съдът намира, че претенцията за собственост на ищцата  към релевантния за спора момент е недоказана.

На първо място от заключението на съдебно-техническата експертиза се установи, че „…. не е налице допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между ПИ с идентификатор 81476.20.9, собственост на ищцата Д.Б.Б. и ПИ с идентификатор 81476.20.11, собственост на ответниците, тъй като същата е идентична на границата от цифровия модел, предаден от ОСЗ-Троян на СГКК-Ловеч….”.

От доказателствата по делото беше установено  по безспорен и категоричен начин, че ПИ с Идентификатор 81476.20.9, описан в пункт първи на нотариален акт за собственост от 26.09.1996 г. с № 5, том III, нот.дело № 938/1996 г. при Троянски районен съд, като ливада от 0.874 декара, осма категория, находяща се в землището на с.Чифлик, Област -Ловеч, в местността „КАМАЧАРСКО", представляваща Парцел № 9 от Масив 20, по картата на възстановената собственост този имот е бил възстановен на общия наследодател М.Н.Б., б.ж.на с. Чифлик, с квадратура 489.00 квадратни метра. Установи се, че към датата на влизане в сила на кадастралната карта на с.Чифлик - 08.04.2009 г., същият имот с Идентификатор 81476.20.9 е отразен в кадастралната карта също с квадратура 489.00 квадратни метра, и е идентичен с ПИ №020009 по картата на възстановената собственост на землището, който също е с площ 489 квадратни метра.

            В подкрепа на  тези изводи се явява и приложеното като доказателство  писмо Изх. № 20-33800/10.07.2014 г. на АГКК, служба по ГКК -Ловеч,  от съдържанието на което се установява, че ПИ  № 81476.20.9 а по одобрената кадастрална карта на с.Чифлик е с площ 489 квадратни метра, и е идентичен с поземлен имот № 020009 по картата на възстановената собственост на землището, който също е с площ 489 квадратни метра, както и, че площта и конфигурацията на имотите от Картата на възстановената собственост на землището на с.Чифлик не е променяна при предаването на данните от Общинска служба по земеделие - Троян на АГКК, служба по ГКК – Ловеч.

Отделно от това, съдът намира за основателни изложените от адв.Г. и адв.Г. аргументи, че и в двата  нотариални акта, /НА от 26.09.1996 г. с № 5, том III, нот.дело № 938/1996 г.- за собственост върху недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ, придобит по наследство, на Съдия Шишков при Троянски районен съд и НА от 10.10.1996 г. с № 185, том III, нот.дело № 993/1996 г.- за продажба на недвижим имот, на Съдия Петя Гатева при Троянски районен съд/ на които ищцата основава претенцията си  имотите не са индивидуализирани към - 05.06.1996г. /момента на влизане в сила на КВС на с.Чифлик, Община-Троян, Област – Ловеч, както и че  скица № 9226XXI/16.09.1994 г. и скица № 92бХХ1/16.09.1993г. - /използвани при изповядване на сделките/ не са били   издадени въз основа на КВС, влязла в сила на 05.06.1996 г., поради което отразеното в актовете съдържание  досежно площ и граници е невярно. Нещо повече,  от представената преписка на наследодателя Н.М.Б. по Заявление № 926 от 07.01.1992 год. подадено от М.Н.Б. до Общинска поземлена комисия под № 8 от заявлението е поискано възстановяване на овощна градина в местността " Камачарско " от 0.6 дка, а  в нот. Акт № 5 том III дело 938 / 1996 год.  е признато  право на собственост по наследство на ливада от 0.874 дка и ливада от 0.874 дка и двете в местността  „Камачарско” , т.е обща площ от 1.420 дка

По отношение на  направеното от ищцовата страна искане съдът да се произнесе инцидентно по валидността на Решение № 5503/20.04.2005г. на ОСЗ-гр.Троян, с което се оспорва съдържанието и удостоверяване на изложените в същото факти и обстоятелства:

В настоящото производство ответниците се позовават на земеделска реституция в полза на праводателите им, което налага произнасяне от съда по реда на косвения съдебен контрол относно решението на административния орган по поземлена собственост, което е съставено в едностранно производство и не обвързват ищеца с материална доказателствена сила. Поради същия правен довод ответникът не е обвързан и от представените нотариални актове, легитимиращи ищеца като собственик на част от спорния имот. В действащото българско законодателство няма легално определение на понятието нищожен административен акт, но законодателя е приел критериите на който следва да отговаря един административен акт за да е законосъобразен. Степента на нарушаване на тези критерии води до нищожност или унищожаемост на административния акт. За да е законосъобразен административния акт е необходимо да е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, да не противоречи на материално правни разпоредби и да съответства на целта на закона.”

Границите на земеделските земи се установяват от кадастъра и други източници и се отразяват върху топографска картна основа. ОСЗ сама или чрез избран по съответния ред изпълнител определя териториите, в които се възстановява собствеността във възстановими на терена стари реални граници. Условията и редът за поддържане и осъвременяване на влезлите в сила планове за земеразделяне, на графичните и текстовите данни, получени при възстановяване на правото на собственост върху земеделските земи в стари реални или възстановими граници, както и издаването на скици при извършване на разпоредителни сделки, е и съответно регламентирано в действащата към различни моменти Наредба за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост (отм. ). Съдържането на самото решение е нормативно определено в разпоредбата на чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ: в него следва да е описан размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях.

Съдебната практика приема, че  влезлите в сила решения на ПК представляват стабилни индивидуални административно актове, поради което тяхната отмяна е допустима само в предвидени от закона случаи или по реда на отмяната на влязло в сила решение. В останалите случаи възможностите за процесуално въздействие на съда  върху административния акт са в две насоки –или да се прогласи нищожността на акта(ако административния акт действително е нищожен) , или по реда на косвения съдебен контрол да се констатира неговата незаконосъобразност и да не се зачете конститутивното действие (вещноправния ефект) на  решението на ПК.

В конкретния казус се установи, че към датата на одобряване на КККР на село Чифлик за процесния имот има издадено окончателно Решение № 5503 / 20.04.2005 год. на наследодателя на ответниците,  имотът вече е бил заснет в КВС, за него е била издадена скица. Установи се по безспорен начин, че  площта и конфигурацията на имотите от Картата на възстановената собственост на землището на с.Чифлик не е променяна при предаването на данните от Общинска служба по земеделие - Троян на АГКК, служба по ГКК – Ловеч.

 Изложеното мотивира съда да  зачете вещноправното действие на решение № 5503/20.04.2005г. на ОСЗ-гр.Троян  и счита, че същото  е  породило конститутивно действие.  

С оглед изхода на делото, ищцата  следва да заплати на ответниците сторените по делото разноски в общ  размер на 1800.00 лева, съобразно представените по реда на чл.80 от ГПК списъци, както следва: На И.Х.  600.00 лева, на В.Х. 600.00 лева и на П.Х. 600.00 лева.

Водим от горното, Троянски районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ  искът с правно основание чл.54 ал.2 от ЗКИР  на Д.Б.Б., ЕГН ********** и адрес: *** за признаване за установено по  отношение на И.В.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***,  В.В.Х., с ЕГН **********  и адрес: *** и П.М.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***, че към момента на влизане в сила на КК и КР на с. Чифлик, Община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 08.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ищцата Д.Б.Б.-С., с ЕГН ********** е собственик на част от ПИ с идентификатор 81476.20.11, с площ на реалната част 431кв.м., при граници на спорната част: от север, изток и от юг – ПИ 81476.20.11, от запад – ПИ 81476.20.09, обозначени върху комбинирана скица на вещото лице към съдебно-техническата експертиза по делото, която следва да бъде неразделна част от решението.

ОСЪЖДА Д.Б.Б., ЕГН ********** и адрес: ***  ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78 ал.1 от ГПК сторените по делото разноски в общ размер на 1800.00 – хиляда и осемстотин лева както следва: на И.В.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата от 600.00 – шестстотин лева, на В.В.Х., с ЕГН **********  и адрес: *** сумата от 600.00 – шестстотин лева и  на П.М.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата от 600.00 – шестстотин лева.

Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от съобщаването му  на страните.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: