РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 14.12.2016 год.

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд,   втори граждански състав, в публично заседание на четиринадесети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия  Иванова  гр. дело № 455  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 Предявена е искова молба от ”РАЙФАЙЗЕНБАНК“ /БЪЛГАРИЯ /ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление  гр.София, община Средец, ул. ”Гогол“ № 18-20, представлявано от  Евелина Милтенова Великова - Изпълнителен директор и М.Т.П. - Прокурист, пълномощник В.С.М., против Д.Д.Г. ***,  ЕГН, ********** и М.Д.Г. ***,  ЕГН, **********  и двамата  като съдлъжници, с правно основание чл. 422, ал. І във вр. чл. 415 от ГПК.

Претендира се заплащане на сумата от 12423.54 евро, в едно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на Заявлението по чл. 417 ГПК в Районен съд гр.Троян-05.12.2014г. до окончателното и изплащане.

Твърди се, че в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК № 564/08.12.2014г. по ч.гр.д. №961/2014г. на PC- Троян и Изпълнителен лист от 09.12.2014г. След направени възражения от длъжниците в заповедното производство, в срока по чл.414, ал.2 ГПК е инициирано и настоящото производство.

В ИМ са изложени следните фактически твърдения: С Договор за банков кредит по програмата на ЕБВР и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо развити региони №52799/20.05.2008 г. и приложимите към него Приложение №1 и Общи условия на"Райфайзенбанк (България)" ЕАД за предоставяне на кредити по Програмата на ЕБВР и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо-развити региони, "Райфайзенбанк (България)" ЕАП е отпуснала на кредитополучателя ДМ Бетон ООО ЕИК 11 0568276 кредит в размер на 50000 евро (петдесет хиляди евро), с краен срок на погасяване на кредита - 15.05.201 Зг. съгласно чл.1.5. от Договора. Съгласно чл.1.3. кредитът е отпуснат за инвестиция- покупка на автокран. Твърди се, че кредитора е изпълнил задълженията си по процесния договор, че кредитът е напълно усвоен на 20.06.2008г., включително е изпълнил задължението си да предостави за временно и възмездно ползване паричната сума.

От приложения по делото Договор за банков кредит от 20.05.2008г. /чл.1.6. от Договора/ е видно, че между страните е уговорена възнаградителна договорна лихва за ползването на предоставения кредит увеличен с 3 пункта надбавка годишно.

Постигнато е съглашение по смисъла на чл.92 от ЗЗД, с което страните отнапред са определили размера на обезщетението за забава в плащането от кредитополучателя на задължението за погасяване на главницата по кредита-СБР за евро, увеличен с 18 пункта надбавка годишно (чл.1.7.) начислен върху усвоената главница по кредита, включително  и върху непадежиралите вноски за времето на забава до окончателното погасяване на забавените вноски.

Съгласно чл.2.1., страните са постигнали съгласие кредитополучателят да заплаща ежегодна комисионна за управление за периода от 2009г. до 2012г., изчислена върху усвоената и непогасена към съответния момент сума по кредита в размер на 0.5% годишно.

В чл. 3 от Договора и Приложение № 1от Погасителен план е уговорен начина, по който следва да се погасява кредита, като в него не е  включена дължимата възнаградителна договорна лихва, която се начислява съгласно чл. 7 от приложимите към Договора Общи условия.

Между страните са сключени Анекс №1 от 09.06.2008г. , Анекс № 2 от 07.12.2009г., Анекс № 3 от 29.09.2010г. и Анекс № 4 от 23.09.201Зг., с които Договорът е изменен и допълнен.

Излага се, че Кредитополучателят е изпаднал в забава по отношение на заплащането на погасителните вноски, като не са заплатени месечни вноски, с падежни дати: 07.05.2014, 05.06.2014, 07.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014г.

Твърди се, че в изпълнение на изискването на чл.60, ал.2 от ЗКИ на адресите, посочени в Анекс №4 са изпратени писма за уведомяване за предсрочната изискуемост на кредита: до солидарния длъжник М.Г. - писмо изх. № 820-68/15.09.2014г., и до солидарния длъжник Д. Г. - писмо изх. № 820-67/15.09.2014г. Видно от приложените обратни разписки, писмата са достигнали до адресатите. Предсрочната изискуемост на всички вземания (главница и преструктурирана лихва) на Банката по Договора за кредит е осчетоводена на 16.09.2014 г.

Чрез подаденото  заявление на 05.12.2014г. за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. №961/2014 г. по описа на Районен съд- Троян банката е предприела действия за събиране на задълженията си. По ч.гр.д. №961/2014г. на PC- Троян са издадени Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК № 564/ 08.12.2014г. и Изпълнителен лист от 09.12.2014г.

Претендира се да бъде установено спрямо  ответниците Д.Д.  Г., ЕГН **********,*** и М.Д.Г., ЕГН ********** ***, при условията на солидарна отговорност /с кредитополучателя „ДМ Бетон” ЕООД/ съществуването и изискуемостта на вземанията на ищеца, произтичащи от Договор за банков кредит по програмата на ЕБВР и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо-развити региони №52799/20.05.2008 г. и приложимите към него Приложение № 1 и Общи условия на"Райфайзенбанк (България)" ЕАД за предоставяне на кредити по Програмата на ЕБВР и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо-развити региони, изменен и допълнен с Анекс №1 от 09.06.2008г. , Анекс № 2 от 07.1 2.2009г., Анекс № 3 от 29.09.2010 г. и Анекс № 4 от 23.09.2013 г. към него, а именно: - Главница в размер от 11379.35 евро(единадесет хиляди триста седемдесет и девет евро и тридесет и пет евроцента),  редовна лихва в размер на 234.61 евро(двеста тридесет и четири евро и шестдесет и един евроцента), начислена за периода от 07.05.2014г. до 15.09.2014 г. включително, наказателна лихва в размер на 756.64 евро и комисиона за управление, в размер на 52.94 евро.(петдесет и две евро и деветдесет и четири евроцента), дължима съгласно чл. 8 от Анекс 3 от 29.09.2010 г. към Договор за банков кредит по програмата на ЕБВР          и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо-развити региони №52799/20.05.2008 г. и приложимите към него Приложение № 1 и Общи условия на"Райфайзенбанк (България)" ЕАД за предоставяне на кредити по Програмата на ЕБВР и ЕС за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо-развити региони, начислена за периода от 05.06.2013 г. до 04.06.2014г. включително, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на Заявлението по чл. 417 ГПК в Районен съд- Троян-05.12.2014 г. до окончателното и изплащане.

При условията на евентуалност претендират осъждане на ответниците Д.Д.Г. ЕГН ********** Адрес: *** и М.Д.Г. ЕГН ********** Адрес: *** да заплатят на „Райфайзенбанк (България)" ЕАД следните суми:

- Главница по месечни вноски с падежи за периода от 07.05.2014 г. до 05.09.2014 г. вкл. в размер на 5031.57евро (пет хиляди тридесет и едно евро и петдесет и седем евроцента);

- Главница по месечни вноски с падежи от 06.10.2014 г. до 05.03.2015 г. на ответника в размер на 6 347.78 евро(шест хиляди триста четиридесет и седем евро и седемдесет и осем евроцента).

- Редовна лихва в общ размер на 157.45 евро(сто петдесет и седем евро и четиридесет и пет евроцента), начислена за периода от 05.09.2014 г. до 05.10.2014 г. вкл.

- Наказателна лихва в размер на 2 085.06 евро(две хиляди и осемдесет и пет евро и шест евроцента), начислена за периода от 06.10.2014 г. до 15.06.2016 г. вкл.

- Законната лихва за забава върху всяко отделно претендирано вземане, считано от датата на завеждане на настоящата искова молба до окончателното му изплащане. Претендират за заплащане на разноски в настоящото и в заповедното производство.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец не се явява представител. В депозирани по делото молби: с вх. №6838 от 11.11.2016г. - постъпила по електронната поща на ТРС и с вх.№6851 от 14.11.2016г. по описа на ТРС, ищецът прави искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, а при наличие на законови предпоставки, по отношение на ответниците да се постанови неприсъствено решение.

Ответниците, р.пр. не се явяват и не се представляват в съдебно заседание, не изразяват становище по иска и не са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

От  приложените на л.45 и 46 от делото съобщения е видно, че на ответниците  е връчен препис от исковата молба и в съобщенията изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок не е подаден писмен отговор, не е взето становище по иска, не е направено възражение и не са посочени доказателства. 

С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият се е възползвал от това си право видно от  входираните  под №6838 от 11.11.2016г.  и вх.№6851 от 14.11.2016г. по описа на ТРС молби.

Съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  главен иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски.

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

С оглед изхода на делото, съдът не дължи произнасяне по предявените в условията на евентуалност искове.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство.

   Предвид горното съдът 

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА Д.Д.Г. ***,  ЕГН – ********** и М.Д.Г. ***,  ЕГН – **********, че дължат на кредитора ”РАЙФАЙЗЕНБАНК“ /БЪЛГАРИЯ /ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление  гр.София, община Средец, ул. ”Гогол“ № 18-20, представлявано от Евелина Милтенова Великова - Изпълнителен директор и М.Т.П. - Прокурист,  при условията на солидарност, сумата 11 379.35  /единадесет хиляди триста седемдесет и девет евро и тридесет и пет цента/ евро - главница по Договор № 52799 за банков кредит по Програма на ЕБВР и ЕС микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо – развити региони от 20.05.2008 година, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 09.06.2008 година, Анекс № 2 от 07.12.2009 година., Анекс № 3 от 29.09.2010 година и   Анекс № 4 от 23.09.2013 година, ведно със законната лихва, считано от 05.12.2014г. до окончателното изплащане на вземането, сумата 234.61 /двеста тридесет и четири евро и шестдесет и един цента/ евро – редовна лихва за периода от 07.05.2014г. до 15.09.2014г.,вкл., сумата 756.64 /седемстотин петдесет и шест евро и шестдесет и четири цента/ евро - наказателна лихва за периода от 07.05.2014г. до 04.12.2014г.вкл., сумата 52.94 / петдесет и две евро и деветдесет и четири цента/ евро – комисионна за управление за периода от 05.06.2013г. до 04.06.2014г.включително, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на Заявлението по чл.417 ГПК в Районен съд- Троян- 05.12.2014 г. до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА Д.Д.Г. ***,  ЕГН – ********** и М.Д.Г. ***,  ЕГН – **********, да заплатят на  ”РАЙФАЙЗЕНБАНК“ /БЪЛГАРИЯ /ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление  гр.София, община Средец, ул. ”Гогол“ № 18-20, представлявано от  Ани Ангелова - Изпълнителен директор и М.Т.П. – Прокурист  сумата 1177.95 /хиляда сто седемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки/ лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№961/2014г. на ТРС и сумата от 1743.95 /хиляда седемстотин четиридесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/ лева съдебно-деловодни разноски за настоящото производство, от които  485.95 /четиристотин осемдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ лева ДТ и  1258.00 лева /хиляда двеста петдесет и осем лева/ юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл.7, ал. 2 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №162/16г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: