РЕШЕНИЕ

 

    

 

гр. Троян, 25.11.2016 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 457  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

        Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

Предявена е искова молба от  „ГДЛ” ООД гр. Троян, ЕИК 201651247, представлявано от управителя Г.Л.Д. против „Пам Вълковски” ЕООД гр. Троян, представлявано от М.Г.В., ЕИК 203265842 за сумата 1232.60 лева, дължима по договор за наем.

Претендира се  постановяване на решение, с което  ответника да бъде осъден да заплати  на „ГДЛ" ООД, ЕИК 201651247 сумата от 1232.60 лева с ДДС, дължима по договор за наем с нотариално удостоверени подписи рег.1263/27.03.2015г. на нотариус № 525 на НК и представляваща: 600,00 лв. с ДДС-неплатената част от наемна цена за месец януари в общ размер 1020,00 лв. по фактура № 28/06.01.2016г.; 558,67 лв. с ДДС - разходи свързани с ползуването на наетия имот за потребена електроенергия по фактура № 30/21.01.2016 г. и по фактура № 32/22.02.2016 г.; 73,93 лв. с ДДС - разходи свързани с ползуването на наетия имот за потребена вода по фактури №29/30.12.2015 г. и по фактура № 31/29.01.2016 година.

Претендира присъждане на сторените в процеса разноски, както и разноските, направени по ч.гр.д. № 368/16г. по описа на PC - Троян в производство по обезпечение на бъдещ иск.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът не е представил писмен отговор и не е взел становище по иска. За последиците от неупражняване на права същият е уведомен с  Разпореждане на съдията докладчик от 20.06.2016 година.

В съдебно заседание за ищцовото дружество не се явява представител, постъпила е Молба вх. № 6480 от 25.10.2016 г. от  управителя Г.Л.Д., с която изразява становище по хода на делото.

Ответника „Пам Вълковски” ЕООД гр. Троян, представлявано от М.Г.В. – р.пр. не се явява представител, в с.з. се явява М.П.В. – упълномощен  представител, който заявява, че признава предявения иск.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1, спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, настоящият съдебен състав намира същия за основателен и доказан, поради което следва да постанови  решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответното дружество следва да заплати  на ищеца направените по делото разноски. Нормата на чл.78, ал.2 ГПК съдържа две предпоставки, чието кумулативно наличие е необходимо за възлагането на разноските върху ищеца. Вярно е, че ответникът признава иска, но това не е единственото условие, а е необходимо с поведението си той да не е дал повод  за завеждането на делото, т.е. изисква се двете предпоставки да са налице кумулативно.

Съгласно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък, сторените разноски са в размер на 264.00 лева, които следва да бъдат възложени в тежест на „Пам Вълковски” ЕООД гр. Троян.

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

  Р Е Ш И:

 

            ОСЪЖДА „Пам Вълковски” ЕООД, ЕИК 203265842, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Радецки” № 49,  представлявано от М.Г.В., ЕГН ********** да заплати на „ГДЛ” ООД, ЕИК 201651247, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 9,  представлявано от управителя Г.Л.Д., ЕГН **********  сумата 1232.60/хиляда двеста тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС, дължима по договор за наем с нотариално удостоверени подписи рег.1263/27.03.2015 г. на нотариус № 525 на НК и представляваща: 600.00/шестстотин/ лева с ДДС-неплатената част от наемна цена за месец януари в общ размер 1020.00 лева по фактура № 28/06.01.2016 г.; 558.67/петстотин петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/ лева с ДДС - разходи свързани с ползуването на наетия имот за потребена електроенергия по фактура № 30/21.01.2016 г. и по фактура № 32/22.02.2016 г.; 73.93/седемдесет и три лева и деветдесет и три/ лева с ДДС - разходи свързани с ползуването на наетия имот за потребена вода по фактури № 29/30.12.2015 г. и по фактура № 31/29.01.2016 година.

 ОСЪЖДА „Пам Вълковски” ЕООД, ЕИК 203265842, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Радецки” № 49,  представлявано от М.Г.В., ЕГН ********** да заплати на „ГДЛ” ООД, ЕИК 201651247, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 9,  представлявано от управителя Г.Л.Д., ЕГН ********** , на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 264.00/двеста шестдесет и четири/ лева разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: