О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Троян, 10.10.2016 година

 

Троянски районен съд втори  състав, в закрито заседание на десети октомври, две хиляди и шестнадесета година , в състав

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

 

Производството е по чл.129 ал.3 от ГПК.

В Троянски Районен съд е образувано  гр.д.№458/2016г. по описа на съда, по искова молба вх.№ 3947 от 20.06.2016г. по описа на съда, от В.Н.Н.  и Т.И.Н. ***, срещу Н.Х.М.-И., чрез адв.И.А. от  АК-Плевен.

С Разпореждане №1264 от 24.06.2016г. на съдията докладчик по делото, исковата молба е оставена без движение, като на ищците е указано в едноседмичен срок от получаването на съобщението да отстранят  констатираните от съда нередовности, а именно:

 - На основание чл.127 ал.1 т.3 от ГПК ищците да посочат цената на иска.

 - На основание чл.127 ал.1т.4 и т.5  от ГПК да формулират и прецизират обстоятелствата, на които основават  иска си, както и да формулират конкретен петитум /искането  за защита /, по който съдът да се произнесе.

-На основание чл.127 ал.2 от ГПК да посочат доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, като представят заедно с исковата молба и всичките си писмени  доказателства.                               

-На основание чл.128 т.2 от ГПК да представят документ за заплатена ДТ.

-На основание чл.128 т.3 от ГПК  да представят  за ответната страна препис от доказателствата, представени с исковата молба.

В изпълнение указанията на съда, ищците са депозирали в ТРС  искова молба вх.№4326 от 06.07.2016г. / п.клеймо 05.07.2016г./.

С разпореждане №1374 от 08.07.2016г., съдът е счел, че констатираните от съда нередовности на оставената без движение   искова молба вх.№3947 от 20.06.2016 г. по описа на ТРС не са отстранени, тъй като ищците не са изпълнили дадените от съда указания във връзка с формулирането на конкретно и прецизно искане за защита, т.е. не са посочени основанието и петитумът на иска, не са посочени обстоятелствата, на които се основава искът /фактите, от които произтича претендираното с ИМ материално субективно право, а не самото спорно право/; не са изпълнили дадените от съда указания да посочат доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказват с тях, както и вмененото им от закона задължение да представят заедно с исковата молба и всичките си писмени  доказателства с препис за ответната страна; не са изпълнени и указанията на съда, досежно посочването цената на иска /на основание чл.127 ал.1 т.3 от ГПК/, с оглед заплащане на дължимата за производството ДТ.

От изложеното в молба вх.№4326 от 06.07.2016г. по описа на ТРС се установява, че ищците претендират заплащане на сумата от  „3000 лева + неопределена част, която да се определи от СИЕ или СИЕ да определи цялата цена на иска”. В  Разпореждане №1264 от 24.06.2016г. на ТРС, с което исковата молба е оставена без движение, съдът е указал подробно на ищците, че „тяхно задължение е да посочат цената на иска /на основание чл.127 ал.1 т.3 от ГПК/, с оглед заплащане на дължимата за производството ДТ, като в хода на производството, при изменение на искането чрез увеличение, таксата върху разликата се довнася /при намаление на искането внесената такса не се връща/.”. На ищците изрично е указано, че дължимата ДТ за водене на делото се събира върху цената на иска, като размерът на цената на иска, по искове за парични вземания е търсената сума. В цитираното Разпореждане съдът подробно е посочил, че „ Съгласно  чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /в сила от 01.03.2008г. приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. и доп.            ДВ.     бр.24  от 12 Март 2013г./ се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лева, т.е. ако претенцията на ищците е за сумата от 3000 лева, дължимата ДТ е в размер на 120.00 лева, която следва да бъде внесена по сметка на ТРС.

С Разпореждане №1374 от 08.07.2016г. съдът е оставил отново БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искова молба вх.№3947 от 20.06.2016 г. по описа на ТРС предявена от В.Н.Н., ЕГН ********** и Т.И.Н., ЕГН ********** ***№4326 от 06.07.2016г. /п.клеймо 05.07.2016г./ на ТРС до отстраняване на констатираните от съда нередовности, като им е дадена последна възможност да сторят това.

До изтичане на дадения 1-седмичен срок по чл. 129, ал. 2 от ГПК не са отстранени следните, указани по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК нередовности:

-ищците не са изпълнили дадените от съда указания във връзка с формулирането на конкретно и прецизно искане за защита, т.е. не са посочени основанието и петитумът на иска;

- не са посочени обстоятелствата, на които се основава искът, т.е. фактите, от които произтича претендираното с ИМ материално субективно право;

-не са изпълнили дадените от съда указания да посочат доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказват с тях;

- не са представили заедно с исковата молба и всичките си писмени  доказателства с препис за ответната страна;

Настоящият съдебен състав счита, че ищците не са изпълнили и указанията на съда, досежно посочването цената на иска /на основание чл.127 ал.1 т.3 от ГПК/, с оглед заплащане на дължимата за производството ДТ.

Дори и да приеме, че  цената на иска е в размер на 3000- три хиляди лева, съдът счита, че и в тази част не са изпълнени дадените от съда указания, досежно внасяне на дължимата за производството ДТ в размер на 120-сто и двадесет лева, представляваща  4 на сто върху цената на иска, която следва да бъде внесена по сметка на ТРС, тъй като  по делото липсват доказателства за това.                                                                                                                                                  

При горните констатации за неотстраняването в срок на указани по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК нередовности на исковата молба, съдът намира, че същата, като недопустима, следва да бъде върната, а производството по гр.д.№458/2016г. по описа на ТРС прекратено. Разпоредбите относно надлежното упражняване на правото на иск са от императивен характер. Недопустимо е съдържанието по чл. 127, ал. 1 от ГПК на искова молба, при липса на изрични посочвания от ищеца, да бъде извличано чрез тълкуване или по друг начин от съда. Такова разбиране е в пряко противоречие с основните принципи на гражданския процес за диспозитивно /чл. 6, ал. 2 ГПК/, състезателно /чл. 8, ал. 2 ГПК/ и служебно /чл. 7, ал. 1 ГПК/ начало.

Предвид изложеното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, ВРЪЩА искова молба вх.№3947 от 20.06.2016 г., молба вх.№4326 от 06.07.2016г. /п.клеймо 05.07.2016г./, молба вх.№4838 от 22.07.2016г. /п.клеймо 21.07.2016г./ и молба вх.№5532 от 02.09.2016г. /п.клеймо 31.08.2016г., ведно с приложенията към нея на В.Н.Н., ЕГН ********** и Т.И.Н., ЕГН ********** ***.                                                              

ПРЕКРАТЯВА гр.д.№458/2016г. по описа на ТРС.

Връщането на исковата молба може да се обжалва в 1-седмичен срок, считано от връчване на преписа от настоящото определение, пред Ловешки окръжен съд, с частна жалба, от която препис за връчване не се представя.

 

 

                                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: