ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  30.09.2016 год.

 

Троянски районен съд,  втори състав, в закрито  заседание на  30.09.2016 година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е. П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 492 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

          В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба от Т.И.Т. ***,  ЕГН **********, чрез пълномощник адв. К.Н. *** срещу Л.И.П.   с постоянен адрес:***,  ЕГН ********** с правно основание чл.422 от ГПК.

На 29.07.2016г. е депозирана в ТРС молба вх.№4962/29.07.2016г. от  ищеца по настоящото дело, с която оттегля предявената молба с правно основание чл.422 от ГПК и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба за основателна, поради което производството по гр.д.№492/2016г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК, производството по гр.д.№492/2016г., образувано по искова молба вх.№ 4114 от 29.06.2016 година по описа на Троянски районен съд, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: