РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  19.10.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на деветнадесети септември  две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 528  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 27 и сл. от ЗЗДт.

 

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния З.А.И., ЕГН ********** в професионален приемен родител С.К.К. ***, временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-ЗД/10/0033/03.06.2016г.  на Директора на Д”СП” – гр.Ловеч.

Видно от приложеното по делото удостоверение за раждане, малолетния З. е роден  ***г. в гр.Ловеч от майка А.И.Л. и баща неизвестен. 

От приложения по делото социален доклад се установява, че детето З.А.И. е дете в риск, предвид на невъзможността на майката да полага грижи за него, което е наложило предприемане на спешна мярка за закрила, като със Заповед № №ЗД-ЗД/10/0033/03.06.2016г. на Директора на Д”СП” – гр.Ловеч детето е било настанено временно, спешно в професионално приемно семейство С.К.К. с адрес: *** за отглеждане и възпитание, за срок от една година, до произнасяне   на съда с решение. Майката на детето А.И.Л. е приведена за изпълнение на влязла в сила ефективна присъда „лишаване от свобода” в Затвора гр. С., поради което детето З. е „дете в риск”.

В доклада се излага още, че до настоящия момент не са били  установени роднини или близки, които да имат възможност и желание да оказват подкрепа на майката или  да полагат грижи за детето в семейната си среда.

При оценка на потребностите на З. е установено, че в интерес на детето е отглеждането му в приемно семейство. Екипа по приемна грижа гр. Троян е изразила становище, че приемния родител С.К. има готовност да приеме детето в дома си, има нужното разбиране към потребностите му, запозната е с евентуални проблематични ситуации, които биха могли да възникнат при отглеждането на детето.

Установено е, че К. задоволява основните битови потребности на детето, поддържа личната хигиена на детето, къпане, преобличане, хранене. Осигурени са подходящи за сезона и възрастта облекло и обувки. Детето има и личен лекар – д-р Н. Л..

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

С.К.К. – редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

А.И.Л. - редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява ИД Директор  Д.А..

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: социален доклад, изготвен от Д”СП”-гр.Троян, заповед № ЗД-ЗД10/0033 от 03.06.2016г. на АСП, удостоверение за раждане на З.А.И., заповед № ЗД-ЗДПГ01/8/ от 22.04.2016г. на РДСП-Ловеч и цялостната преценка на събраните по делото доказателства се налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психо-физическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА малолетния З.А.И., ЕГН ********** с родители: майка А.И.Л. и баща неизвестен в професионален приемен родител С.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***,  временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-ЗД/10/0033/03.06.2016г.  на Директора на Д”СП” – гр.Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                     

 

                                                                                  Районен съдия: