РЕШЕНИЕ

 

 

Гр.Троян,  12.04.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                           

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №529 по описа на ТРС за  2015  год., за да се произнесе – съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

           

По гр.дело №529 по описа на ТРС за  2015 година е постановено Решение №19 от 28.01.2016г., в обстоятелствената част на което е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на годината на посочения на страница четвърта, изречение последно и на страница пета, изречение първо  период, а именно: вместо „19.09.2014г. и 27.09.2014г.” е изписано  „между 19.09.2013г. и 27.09.2013г.”, както и в раздел „IІ. Относно иска по 86 ЗЗД” , при изписване на годината в изречението „Видно от представените по делото писмени доказателства, ищцата е уведомила ответника за настъпилата кражба на цяло МПС на 29.09.2013г.”, вместо на „29.09.2014г.”.

При предвидената процедура по реда на чл.247 ал.ІІ предл.І-во от ГПК, съдът е съобщил на ответната страна  за исканата поправка, с указание за представяне на становище в едноседмичен срок.

           Съдът е преценил, че за поправката на тази техническа грешка не е необходимо делото да бъде насрочвано за открито съдебно заседание.   Намира молбата за основателна, допуснал е очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство.          

            Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение №19 от 28.01.2016г., постановено по гр.д.№529/2015г. по описа на ТРС, в обстоятелствената част на което е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на годината на посочения на страница четвърта, изречение последно и на страница пета, изречение първо  период, а именно вместо „между 19.09.2013г. и 27.09.2013г.”, ДА СЕ ЧЕТЕ: „19.09.2014г. и 27.09.2014г.” и в раздел „IІ. Относно иска по 86 ЗЗД” , при изписване на годината в изречението „Видно от представените по делото писмени доказателства, ищцата е уведомила ответника за настъпилата кражба на цяло МПС на 29.09.2013г.”, ДА СЕ ЧЕТЕ „29.09.2014г.”.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: