ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 472

 

гр. Троян,  31.10.2016 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 539  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.233  от ГПК .

Постъпила е молба  вх.№6486 от 25.11.2016г. по описа на ТРС от  „Троян Бетон” ЕООД гр.Троян, представлявано от управителя Мартин Милушев – ищец по гр.д.№539/2016г. по описа на ТРС, с правно  основание чл.233 от ГПК, с която моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.д.№539/2016г на ТРС образувано по ИМ с правно основание чл. 327 ал.І от ТЗ за сумата от 2120.40 лева, претендирана от ответника „БГ Пелетс”ООД, представлявано от управителите Хабрин Иванчев и Прошко Прошков да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК, поради отказ от  иска производството по гр.д.№539/2016г на ТРС, образувано по ИМ с правно основание чл. 327, ал.І от ТЗ за сумата от 2120.40 лева, претендирана от ответника „БГ Пелетс”ООД, представлявано от управителите Хабрин Иванчев и Прошко Прошков.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: