РЕШЕНИЕ

 

                                                             9

    

                                        гр. Троян, 15.01.2016 год.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,   втори граждански състав, в публично заседание на 18.12.2015г. /осемнадесети декември две хиляди и петнадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия  Иванова  гр. дело № 559  по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена от ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от  управителя Пламен Иванов Иванов, чрез пълномощника С.Б.М., против „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Захари Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от управителя Ангел Минков Таслаков, с правно основание чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че между ищецът и ответникът е сключено Споразумение на 30.04.2015 година при участие и на трето търговско дружество „М + Н” ОД гр. Троян, по силата на което ответникът участва в качеството си на съдружник. Съгласно постигнатата договореност, страните са приели за безспорно, че към 30.04.2015 година „М + Н” ООД гр. Троян дължи на ищеца по настоящото дело сумата от 4 639.63 лева във връзка с гр.д.№ 167/2014 година на РС-гр.Троян и в.гр.д.№ 358/2014 година на ОС-гр.Ловеч. В Споразумението  е посочено, че дължимата сума следва да бъде заплатена в срок от 7 месеца от подписването му, като втората вноска  в размер на 662.81 лева е с падеж 09.06.2015 година. По силата на договореното в чл. 5 от споразумението, в случай, че „М + Н” ООД гр. Троян не изпълни в срок и изцяло поетите от него задължения, ищецът по настоящото дело  може да поиска издаването на изпълнителен лист по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника до размера на не издължената сума.

За претендираните суми е издадена заповед № 259 от 12.06.2015г. по ч.гр.д.№475/2015г. на ТРС. Последвало е възражение от длъжника, поради което е инициирано и настоящото производство.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска, не е направено искане за разглеждане на делото  в тяхно  отсъствие. За последиците от не упражняване на права, ответната страна е уведомена с разпореждане на съдията-докладчик.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец се явява адв. С.М. ***. Поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като счита, че са налице предпоставките за това.

Ответника, р.пр. не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

От  приложеното на л.10 съобщение е видно, че на ответното дружество е изпратено съобщение, получено от управителя лично, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като процесуалния му представител – адв.М. се е възползвал от това си право в проведеното на  18.12.2015г. открито с.з.

            С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски.

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство

                                      

                      Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Захари Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от управителя Ангел Минков Таслаков, че дължи на  ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от  управителя Пламен Иванов Иванов сумата 662.81 лв. /шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща втората вноска  по Споразумение от 30.04.2015 г. с падеж 09.06.2015 година, ведно със законната лихва, считано от 19.05.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Захари Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от управителя Ангел Минков Таслаков, да заплати  на  ”СЪНИ КО” ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от  управителя Пламен Иванов Иванов сумата от 175.00 – сто седемдесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№475/2015г. на ТРС и сумата от 640.00 – шестстотин и четиридесет лева съдебно-деловодни разноски за настоящото производство, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

            РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №475/15г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: