РЕШЕНИЕ

 

№110 

 

гр. Троян, 22.04.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 664 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

   Предявен е иск за делба, втора фаза на делбеното производство.

 

По делото, с влязлото в сила Решение № 319 от 16.10.2015г. е допусната делба между Г.Ц.Г. ***, ЕГН ********** и  Н.Ц.Г. ***, ЕГН ********** по отношение на недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.501.124  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, обл. Ловеч одобрени със Заповед № РД-18-45/01.06.2009г. на Изпълнителния директор на  АГКК, с площ от 515 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при съседи по кадастрални скица: поземлен имот с идентификатор 72309.501.123, поземлен имот с идентификатор 72309.501.128, поземлен имот с идентификатор 72309.501.127, поземлен имот с идентификатор 72309.501.125, поземлен имот с идентификатор 72309.501.2012, а по доказателствен акт за собственост с площ от 481 (четиристотин осемдесет и един квадратни метра) и при съседи на имота: улица, ПИ № 125, ПИ № 128 и ПИ №123, заедно е построените в него: СГРАДА с идетификатор 72309.501.124.3 със застроена площ от 50кв.м., състояща се от две стаи, хол, кухня, баня с клозет и маза; СГРАДА с идетификатор 72309.501.124.4  със застроена площ от 24кв.м. и СГРАДА с идетификатор 72309.501.124.1  със застроена площ от 25кв.м., при квоти: 5/6 идеални части за Г.Ц.Г. и 1/6 идеална част  за Н.Ц.Г..        

В съдебно заседание, ищецът, редовно призован не се явява, представлява се от адв.И.А. ***, който по съществото на спора изразява становище, процесния поземлен имот и сградите в него бъдат изнесени на публична продан като неподеляеми, съгласно разпоредбата на чл. 348 от ГПК. 

Във втората фаза на  производството, в съдебно заседание, ответната страна не се явява и не се представлява.

Троянски  районен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира следното:

            По делото е изготвена съдебно – техническа експертиза, с вещо лице арх.Ц.К., според която процесният имот е неподелям.                                      

            По делото е изготвена съдебно – техническа експертиза, с вещо лице инж.Е.М., според която пазарната оценка на  процесния имот към датата на изготвяне на заключението  /14.03.2016г./ е 20 900 лева, в това число: земя- 4120.00 лева,  селскостопанска сграда  500.00 лева, жилищна сграда 13900.00 лева, сграда /хангар, депо, гараж/ - 2380.00лева.                       

            Съдът изцяло кредитира експертизите като обективни и компетентно изготвени, поради което приема, че процесният имот е неподеляем.                                                                                        Според чл.348 ГПК когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Следователно това е принципът при неподеляемост на имота. След като е неподеляем и не може да се постави в един от дяловете, имотът се изнася на публична продан. Случаят е такъв. Допуснатият до делба имот е неподеляем и не може да се постави в дял на някоя от страните, ето защо съдът намира, че единственият възможен способ за извършване на делбата е изнасянето на този имот на публична продан по реда на чл.348 ГПК.                                                                  

            След приключване на публичната продан, получената продажна цена следва да бъде разпределена между страните съобразно квотите, при които е допусната делбата, а именно: 5/6 ид.ч. от продажната цена за Г.Ц.Г. и 1/6 идеална част  за Н.Ц.Г..          

            По отношение на предявената в първа фаза облигационна претенция за заплащане на обезщетение  за ползите, от които съделителката Н.Г. е лишена, с решението по допускане на делбата, което е влязло в сила съдът се е произнесъл.

По отношение на разноските:

Съобразно правата си в съсобствеността, страните дължат заплащане на държавна такса за извършване на съдебна делба в размер на 4% от стойността на дяловете си, както следва: Г.Г. следва да заплати 696.67 лева, а Н.Г. – 139.33 лева, както и 50.00 лева ДТ за предявената облигационна претенция.  Ако от продажбата се добият повече средства, следва да бъде начислена върху разликата допълнително 4% държавна такса. 

Всеки съделител трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители за съдебната делба, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност. В случая ищеца Г.Г.  е  представил списък по реда на чл.80 от ГПК за сумата от 1880.00 лева, а ответната страна Н.Г.  е направила разноски в размер на  200.00 лева, представляващи адвокатско възнаграждение в първа фаза на съдебната делба /л.60/.

Съобразно дяловете,  Н.Г. следва да заплати на  Г.Г. 313.33 лева, а Г.Г. следва да заплати на Н.Г.  166.67 лева. По компенсация между двете вземания Н.Г.  следва да заплати на Г.Г. 146.66 лева.

Мотивиран от изложеното Троянски районен съд

 

                                                Р Е Ш И :

 

            ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.501.124 /седемдесет и две хиляди триста и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, обл. Ловеч одобрени със Заповед № РД-18-45/01.06.2009г. на Изпълнителния директор на  АГКК, с площ от 515 кв.м(петстотин и петнадесет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при съседи по кадастрални скица: поземлен имот с идентификатор 72309.501.123, поземлен имот с идентификатор 72309.501.128, поземлен имот с идентификатор 72309.501.127, поземлен имот с идентификатор 72309.501.125, поземлен имот с идентификатор 72309.501.2012, а по доказателствен акт за собственост с площ от 481 (четиристотин осемдесет и един квадратни метра) и при съседи на имота: улица, ПИ № 125, ПИ № 128 и ПИ №123, заедно е построените в него:

СГРАДА с идентификатор 72309.501.124.3 /седемдесет и две хиляди триста и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед № РД -18-45/01.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна, със застроена площ от 50кв.м. (петдесет квадратни метра), а по доказателствен документ за собственост със застроена площ от 45кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра), състояща се от две стаи, хол, кухня, баня с клозет и маза;

            СГРАДА с идентификатор 72309.501.124.4 /седемдесет и две хиляди триста и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед № РД-18-45/01.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, на един етаж, с предназначение: хангар, депо, гараж със застроена площ от 24кв.м. (двадесет и четири квадратни метра);                                                                                                                        

            СГРАДА с идентификатор 72309.501.124.1 /седемдесет и две хиляди триста и девет, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед РД - 18-45/01. 06. 2009г. на Изпълнителния директор на изпълнителния директор на АГКК, на един етаж с предназначение: селскостопанска сграда със застроена площ от 25кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), а по доказателствен документ за собственост със застроена площ от 24кв.м. (двадесет и четири квадратни метра) при ПЪРВОНАЧЛАНА ЦЕНА 20 900 лева- двадесет хиляди и деветстотин лева.

            Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: 5/6 части за Г.Ц.Г. ***, ЕГН ********** и 1/6 част  за Н.Ц.Г. ***, ЕГН **********.                     

ОСЪЖДА Г.Ц.Г. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ТРС, държавна такса  в размер на 696.67 /шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, представляваща 4% върху стойността на делът му,  като ако от продажбата се добият повече средства, върху разликата да бъде начислена допълнително 4 % държавна такса.  

            ОСЪЖДА Н.Ц.Г. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ТРС, държавна такса  в размер на  189.33 /сто осемдесет и девет лева и тридесет и три стотинки/лева представляваща 4% върху стойността на делът и, а на Г.Ц.Г. ***, ЕГН **********  сумата от 146.66 /сто четиридесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща сторени по делото разноски, след компенсация на задълженията, като ако от продажбата се добият повече средства, върху разликата да бъде начислена допълнително 4% държавна такса. 

Решението  подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Ловеч  в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: