О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                Грроян, 13.10.2016 година

           ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в закрито съдебно заседание на тринадесети октомври  две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

          Като разгледа докладваното от Съдията  грело № 676  по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

Постъпила е молба  вх.№ 5708 от 14.09.2016г. по описа на ТРС - оставена без движение от Ц.В.С. и К.В.С., и двамата от гр. Троян, чрез адв. К.Н. *** против „Ленокс Фроузън Фууд” ООД, ЕИК 175122193, със седалище и адрес на управление: с. Добродан, община Троян, област Ловеч, ул. „Гара Добродан” № 5, представлявано от управителя Минчо Симеонов Шишков  с правно  основание чл.124 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗС.

С молбата,  в качеството си на ищци  по гр.д.№ 676/2016г. по описа на Троянски районен съд оттеглят  предявеният срещу  Ленокс Фроузън Фууд” ООД, ЕИК 175122193, със седалище и адрес на управление: с. Добродан, община Троян, област Ловеч, ул. „Гара Добродан” № 5, представлявано от управителя Минчо Симеонов Шишков,  с правно  основание чл.124 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗС.

Молят съда да прекрати производството по делото на основание чл.232 от ГПК.

Съдът намира подадената молба с вх.№ 6191 от 12.10.2016г. за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата молба до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника, която обстоятелство е налице в настоящият казус.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело № 676/2016г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 676/2016г. по описа на Троянски районен съд на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска, за което ищците да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението.

 

 

                                                                            Районен съдия: