ПРОТОКОЛ-Опр. № 451

                                            гр. Троян, 19.10.2016 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 688  по описа за 2016 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.30  часа се явиха:

            Молителката Д.П.Б. – р.пр. не се явява, представлява се от адв. Б.Д. от АК-гр.Ловеч с пълномощно, приложено към молба вх.№ 5820/21.09.2016 година.

            Ответникът А.И.К. – р.пр. се явява лично.

            За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян – редовно уведомена, не се явява представител.

            СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

            Писмо вх.№ 6132/10.10.2016г. от РУ на МВР гр.Тетевен, с което уведомяват съда, че преписка заведена под № 356000-4103/2016г. е приключила и е изпратена на РП-гр.Тетевен по компетентност.

            Становище вх.№ 6351/18.10.2016 година, изготвено от Д. М. – директор Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян.

            Молба вх.№ 6365/19.10.2016 г. от адв. Б.Д. от АК-гр.Ловеч, представител на молителката Д.П.Б., с която моли откритото съдебно заседание по настоящото дело да се разглежда при закрити врати, на основание чл. 136, ал.1, т.2 от ГПК.

            СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

            АДВ.Д.: - Считам, че не са налице процесуални пречки и моля,  да се даде ход на делото.

            ОТВЕТНИКЪТ: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Д.: - В изпълнение на дадените с Определение №397/19.09.2016г. указания, представям удостоверение за сключен граждански брак-дубликат, от което се установява, че молителката Д.П.Б. е в брак с лицето В.Б.Б.. Ще моля удостоверението да се приеме като доказателство.

            Отново поддържам изложеното в молбата, че става въпрос за насилие,  породено от фактическа връзка и предоставям на съда по така представеното доказателство да прецени дали ответникът попада сред  лицата, легитимирани  да отговорят по ЗЗДН в настоящия процес.      

ОТВЕТНИКЪТ: - Не възразявам да се приеме това копие от удостоверение за сключен граждански брак като доказателство по делото.  Искам да заявя, че не сме живели с Д. заедно, а само сме били любовници. Аз знаех, че тя е семейна, и има дете.

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени документи, както и Становище вх.№ 6351/18.10.2016 година, изготвено от Д. М. – директор Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация по чл. 9, ал.3 от ЗЗДН от Д.П.Б., Становище вх.№ 6351/18.10.2016 година, изготвено от Д. М. – директор Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян и удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, издадено от Община гр.Троян.

Съдът счита, че подадената молба от Д.П.Б. *** А.И.К. ***, с искане за защита срещу осъществено  спрямо нея домашно насилие от ответника А.К. е недопустима, поради следните съображения:

В чл.2 ЗЗДН е дефинирано понятието “домашно насилие”, като с оглед нуждите на тази дефиниция са въведени общите категории “семейна или родствена връзка”, както и “фактическо съпружеско съжителство”. В разпоредбата на чл.3 ЗЗДН е определен субекта на защита по този закон – пострадало от домашно насилие лице, като изчерпателно са изброени лицата, от които може да бъде извършено насилието, т.е. ответници по молбата за защита срещу домашно насилие могат да бъдат само лицата, посочени в чл.3 от закона.

            В настоящия казус, съдът като съобрази обстоятелството, че  молителката от 04.10.1993г. е в законен брак с лицето В.Б.Б., че бракът между тях не е прекратен, че същите живеят заедно и обитават едно домакинство, заедно с ненавършилото им пълнолетие дете,  което обстоятелство се установява и от изложените от молителката в молбата и за защита от домашно насилие обстоятелства счита, че посочения като ответник А.И.К. не попада в категорията на лицата, които могат да бъдат пасивно легитимирани да отговарят  по реда на този закон.

С оглед предвидените в закона мерки за защита и реда за тяхното прилагане трябва да се счете, че правилно е стеснителното тълкуване на нормите, като не може да се приеме, че извънбрачната връзка на молителката с ответника  може да бъде приравнена на фактическо съпружеско съжителство, т.к. в днешните условия това съжителство вече е алтернатива на брака - споделяне на едно общо домакинство /домакинството включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях. /. Става въпрос за отношения на взаимност, фактическа и физическа близост в общ дом, обща грижа за семейството и децата, споделяне на разходите / но без правно задължение за това/.

Изложените аргументи  мотивират съда да приеме, че производството по гр.д.№ 688/2016г.  по описа на ТРС следва да бъде прекратено, като молителката следва да заплати дължимата държавна такса по чл.16 от Тарифата за ДТ по ГПК за завеждане на делото в размер на 25.00 лева.

На основание чл.19 от ЗЗДН издадена заповед за незабавна защита прекратява действието си, но за да бъде внесена сигурност в отношенията между страните, същата ще се обезсили.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок за страните от днес.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ на МВР гр. Тетевен за отмяната на заповедта за незабавна защита.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 688 от 2016 година по описа на Троянски районен съд, образувано на основание молба вх.№ 5774/19.09.2016 година, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, подадена от Д.П.Б. ***, ЕГН ********** против А.И.К. ***, ЕГН ********** за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие. 

ОБЕЗСИЛВА Заповед за незабавна защита № 5/19.09.2016 година на Троянски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА на основание чл.11, ал.3 от ЗЗДН Д.П.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на Съдебната власт държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ на МВР гр. Тетевен за отмяната на заповедта за незабавна защита.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок за страните от днес.

            Заседанието приключи в 09.55 часа.

            Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                            СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: