Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                            

 

25.11.2016 година,  град Троян

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 26.10.2016г. /двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

                                                                                                                                              

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА                                                                                                      

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 709  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

 Производството по делото е по реда на чл.127, ал.1 от СК.

Образувано е по молбата на И.Н.Х. ***,  ЕГН ********** и П.П.Л. ***,  ЕГН **********, с която на основание чл. 127, ал. 1 от СК, се иска от съда да утвърди постигнатото между страните споразумение относно местоживеенето, родителските права, режима на лични отношения и издръжката на роденото от съвместното им съжителство малолетно дете  П.П.Л., родена на *** година.

Представено е споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК. В съдебно заседание молителите се явяват  лично, поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Предявена е молба с правно основание чл.127, ал.1 от СК.

По делото е безспорно, че молителите И.Н.Х.  и П.П.Л.  нямат сключен граждански брак и към момента живеят разделени.

От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0176/04.08.2014 г. е видно, че молителите -И.Н.Х.  и П.П.Л. са родители на  малолетната П.П.Л. е родена на ***г.

Молителите са постигнали съгласие относно местоживеенето на роденото от съвместното им съжителство дете, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, като представят подписано от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК.

По делото е изготвен и представен социален доклад от ДСП – гр. Троян, от който се установява, че социалните работници са изследвали условията, при които се отглежда детето и грижите за него. Изразено е становище, че постигнатото между родителите споразумение е в интерес на детето.

В съдебно заседание Х. и Л. поддържат предявената от тях молба и подписаното споразумение по чл. 127 от СК.

Съдът намира, че с представеното споразумение интересите на детето са защитени в пълен обем, преценява същото като пълно и непротиворечащо на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

Предвид уговореното в споразумението, молителя П.П.Л. следва да заплати на И.Н.Х. сумата от 25.00 лева, представляваща половината от внесената ДТ за образуване на делото.

С оглед заявеното от молителите в с.з, дължимата ДТ върху  размера на присъдената издръжка, на основание чл.7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 75.60  лева, следва да бъде заплатена от двамата по равно, т.е. по 37.80 лева всеки един от тях.

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето от СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 УТВЪРЖДАВА  постигнатото между И.Н.Х. ***, с ЕГН: ********** и П.П.Л. ***, с ЕГН: ********** споразумение по чл. 127, ал.1 от СК,  както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетната П.П.Л., родена на *** година, ЕГН ********** на майката И.Н.Х., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да следва местоживеенето на майката, което в момента е на адрес: гр. Т..

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата П.П.Л., ЕГН **********  и детето П.П.Л., ЕГН **********,  както следва:  бащата П.П.Л. да взема детето при себе си  всяка първа и трета събота и неделя от месеца, в периода от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и да го взема при себе си за 20-двадесет дни през лятото, като тези дни не съвпадат  с ползвания от майката отпуск. През Коледните, Новогодишните, Великденските и други празници, бащата П.П.Л. да взема детето П.П.Л. за един ден /без приспиване/ от 10.00 часа сутринта до 18.00 часа вечерта.

ОСЪЖДА П.П.Л. ***, с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАЩА на И.Н.Х. ***, с ЕГН: **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетната  П.П.Л., родена на *** година, ЕГН **********, сумата 105.00 – сто и пет лева месечна издръжка, считано от подаване на молбата – 07.10.2016 година, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска,  до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.                                                 

ОСЪЖДА П.П.Л. ***, с ЕГН: **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 37.80 /тридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, представляваща половината от окончателно определената държавна такса върху определения размер на издръжката за три години, а на И.Н.Х. ***, с ЕГН: ********** сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева, представялаща половината от внесената ДТ за образуване на делото.

ОСЪЖДА И.Н.Х. ***, с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 37.80 /тридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, представляваща половината от окончателно определената държавна такса върху определения размер на издръжката за три години.

Решението е окончателно и не подлежи обжалване.

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето СК, споразумението има сила на     изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

                                                                        Районен съдия: