РЕШЕНИЕ  

 

      гр. Троян, 15.11.2016 год.

       В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски Районен съд, втори съдебен състав, в закрито заседание, на десети  ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                                                               

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. 738/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

 

            Производство е с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК.

 

Постъпила е молба с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК от С.А.П.И. ***, с ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на малолетния си син Д.И.Т., род. на *** год., с ЕГН: **********, с искане да й бъде разрешено да преведе от банковата сметка на сина си Д.И.Т. – Банкова сметка ***: ***, BIC: *** „Общинска банка” АД, по банкова сметка ***, с постоянен адрес:***, ж.к. „Експериментален” № 40, вх. 1, ет. 2, ап. 14, с ЕГН: **********, в качеството й на пълномощник на Г.Р.Г., с постоянен адрес:***, с ЕГН: **********, и на С.К.Г., с постоянен адрес:***, с ЕГН: **********, по Пълномощно с рег. № 1949, рег. № 1950 и рег. № 1951, Акт: 141, том: I от 20.06.2016 год. на Консулска служба при Генералното консулство на Република България в гр. Валенсия, Кралство Испания, сумата от 73 000 лв. /седемдесет и три хиляди лева/.

В молбата си молителката е посочила, че горепосочената сума съставлява продажната цена за следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ в гр. Троян, ж.к. „Лъгът” бл. 17, в сградата на етажна собственост „МОРЕНА 3”, на четвъртия етаж, под № 12 /дванадесети/, източно изложение, състоящ се от кухня, дневна, спалня, клозет, баня, дрешник и коридор, на обща площ 63.75 /шестдесет и три цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, стълбище, вътрешен двор, апартамент на Е.С.К., ЖСК „Морена 2”, отгоре таванско помещение, отдолу апартамент на М.М.Н., представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.331.3.12 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три три едно точка три точка едно две/ по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, с предназначение: Жилище, апартамент, заедно с ИЗБА № 8 /осем/, с площ от 11.79 /единадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, коридор, от две страни изба на Ц.Ц..П., отгоре апартамент на И.С.Р., заедно с ГАРАЖ № 6 /шести/, с площ от 22.84 /двадесет и две цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, помещение за колички, гараж на Г.П.В., ЖСК „Морена 2”, отгоре апартамент на М.Н.М., отдолу изба на С.И.И., представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.331.3.25 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три три едно точка три точка две пет/ по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, с предназначение: Гараж в сграда, както и заедно с ТАВАН № 6 /шести/, с площ от 8.61 /осем цяло и шестдесет и една стотни/ кв. м., при граници: стълбище, таван на Д.М.К., коридор, вътрешен двор, отгоре покрив, отдолу апартамент на Ц.Ц..П., както и заедно с принадлежащите му 5.41 % /пет цяло и четиридесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавно място, съставляващо парцел I /първи/ в квартал 150 /сто и петдесети/ по рег. план на гр. Троян.

Молителката излага, че на сина й Д.И.Т., с ЕГН: **********, е изплатено застрахователно обезщетение от Застрахователна компания „Уника” АД в размер на 98 659.53 лв. /деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и девет лева и петдесет и три стотинки/, като обезщетението е преведено по открита на името на сина й банкова сметка *** „Общинска банка” АД – Банкова сметка ***: ***, BIC: ***.

В молбата си молителката излага, че желае да закупи гореописания недвижим имот на името на сина й Д.И.Т., с ЕГН: **********, посредством част от средствата, негова собственост, които се съхраняват по горепосочената банкова сметка, *** „Общинска банка” АД. Твърди, че желае да закупи на името на сина си именно гореописания недвижим имот, в който живее и към момента с двете си деца. Излага, че жилището задоволява напълно жилищните нужди на семейството, както и че е в изключително добро състояние – ремонтирано и мебелирано, като пазарната му стойност е по-висока от договорената от нея продажна цена.

Според молителката, по този начин ще бъдат задоволени текущите жилищни нужди на семейството, състоящо се от нея и двете й малолетни деца, за които се грижи сама, тъй като към момента те не разполагат със собствено жилище.

В същото време счита, че по този начин синът й ще бъде обезпечен в бъдеще със собствен дом, като според нея подобно капиталовложение би обезпечила интересите на сина й в най-пълна степен.

В съдебно заседание молителката, редовно призована, се явява лично и с упълномощения от нея адвокат А.Ч. ***, който поддържа от нейно име депозираната по делото молба.

На основание чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.)   Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян е уведомена за производството по настоящето дело, като  последната, след извършено проучване на случая, представя по делото Социален доклад с изх. № 1104-11-00-0368 от 03.11.2016 год.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) малолетното дете Д.И.Т., с ЕГН: **********, е изслушано по делото – в присъствието на К.И.П. в качеството й на Началник на Отдел „Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” гр.Троян.

Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира молбата за основателна и доказана.

Съдът намира, че с разрешаване на молителката да се разпореди с част от средствата, собственост на сина й, с цел закупуването на негово име на гореописания недвижим имот, интересите на детето няма да бъдат накърнени, а ще бъдат защитени в пълна степен, тъй като имуществото на детето няма да бъде намалено. Съдът счита, че по този начин ще бъдат обезпечени както текущите нужди и потребности на детето, така и бъдещите такива.

Този извод се потвърждава и от постъпилия по делото Социален доклад, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян, Отдел „Закрила за детето”, в който е изразено категоричното мнение, че намеренията на майката не накърняват по никакъв начин интересите на детето, а напротив – насочени са към задоволяването на неговите потребности и на осигуряването на едни по-добри условия за неговото отглеждане и добро бъдеще.

В проведеното по делото на 10.11.2016 година съдебно заседание, молителката С.А.П.И. заявява готовност, в случай че молбата й по настоящето дело бъде удовлетворена, да уведоми Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян предварително за деня и часа на сделката по закупуването на гореописания недвижим имот, с цел осигуряването на представител на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян при изповядване на сделката, който да съблюдава за опазването на интересите на малолетното дете.

 Началник Отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Троян -  К.И.П. заявява готовност,  Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян да упражни контрол върху действията, предприети от майката – с цел да се гарантират в пълна степен интересите на детето.

С оглед на изложеното, съдът намира искането за основателно и счита, че следва да се уважи молбата, поради което и на основание чл. 130, ал. 3 от СК, съдът:

                                                                       РЕШИ:

 

РАЗРЕШАВА на С.А.П.И. ***, с ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на малолетния си син Д.И.Т., род. на *** год., с ЕГН: **********, ДА ПРЕВЕДЕ от банковата сметка на сина си Д.И.Т. – Банкова сметка ***: ***, BIC: *** „Общинска банка” АД, по Банкова сметка ***: ***, BIC: *** „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Г.Р., с постоянен адрес:***, ж.к. „Експериментален” № 40, вх. 1, ет. 2, ап. 14, с ЕГН: **********, в качеството й на пълномощник на Г.Р.Г., с постоянен адрес:***, с ЕГН: **********, и на С.К.Г., с постоянен адрес:***, с ЕГН: **********, по Пълномощно с рег. № 1949, рег. № 1950 и рег. № 1951, Акт: 141, том: I от 20.06.2016 год. на Консулска служба при Генералното консулство на Република България в гр. Валенсия, Кралство Испания, сумата от 73 000 лв. /седемдесет и три хиляди лева/, която сума съставлява продажната цена за недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ в гр. Троян, ж.к. „Лъгът” бл. 17, в сградата на етажна собственост „МОРЕНА 3”, на четвъртия етаж, под № 12 /дванадесети/, източно изложение, състоящ се от кухня, дневна, спалня, клозет, баня, дрешник и коридор, на обща площ 63.75 /шестдесет и три цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, стълбище, вътрешен двор, апартамент на Е.С.К., ЖСК „Морена 2”, отгоре таванско помещение, отдолу апартамент на М.М.Н., представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.331.3.12 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три три едно точка три точка едно две/ по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, с предназначение: Жилище, апартамент, заедно с ИЗБА № 8 /осем/, с площ от 11.79 /единадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, коридор, от две страни изба на Ц.Ц..П., отгоре апартамент на И.С.Р., заедно с ГАРАЖ № 6 /шести/, с площ от 22.84 /двадесет и две цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., при граници: улица, свободна площ, помещение за колички, гараж на Г.П.В., ЖСК „Морена 2”, отгоре апартамент на М.Н.М., отдолу изба на С.И.И., представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.331.3.25 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три три едно точка три точка две пет/ по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, с предназначение: Гараж в сграда, както и заедно с ТАВАН № 6 /шести/, с площ от 8.61 /осем цяло и шестдесет и една стотни/ кв. м., при граници: стълбище, таван на Д.М.К., коридор, вътрешен двор, отгоре покрив, отдолу апартамент на Ц.Ц..П., както и заедно с принадлежащите му 5.41 % /пет цяло и четиридесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавно място, съставляващо парцел I /първи/ в квартал 150 /сто и петдесети/ по рег. план на гр. Троян, с цел закупуването му на името на малолетното дете Д.И.Т., с ЕГН: **********.

ЗАДЪЛЖАВА С.А.П.И. ***, с ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на малолетния си син Д.И.Т., род. на *** год., с ЕГН: **********, ДА УВЕДОМИ предварително Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян за деня, часа и мястото на изповядване на сделката по закупуването на гореописания недвижим имот.

ВЪЗЛАГА на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян, като контролираща страна, да упражни последващ контрол върху действията на молителката, предприети в изпълнение на настоящето Решение, с цел опазването в пълна степен на интересите на малолетното дете.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: