РЕШЕНИЕ

 

№ 343

 

гр. Троян, 14.12.2016 год.

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на четиринадесети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия Иванова. гр.д. № 798/2015 год. по описа на Районен съд гр. Троян, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е с правно основание чл.59 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на ”ИЛТИ“ ЕООД, ЕИК 200236650 със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул.”Васил Левски” № 171, представлявано от  Невелина И. Христова  с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***  с  правно основание чл. 59, ал.1 от ЗЗД.

Претендира се осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество сумата от 3 964 лева, с която ответникът неоснователно се е обогатил, поради извършеното от ищеца „ИЛТИ“ ЕООД плащане без основание на задължения на ответника към „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ведно със законните лихви от 18.09.2015г. до окончателно изплащане на сумата и  иск по 86 ЗЗД, с който ищецът моли съдът да осъди ответника да заплати на ищцовото дружество сумата от 798, 80 лева – мораторна лихва  за периода от 25.08.2013г. до завеждане на исковата молба на 17.09.2015 година.

В исковата молба се навеждат твърдения, че сумата е дължима на основание сключен между страните Договор за паричен заем от 24.09.2013г., по силата на който, ищцовото дружество е следвало да заплати задължение на ответното дружество към ЧЕЗ”ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”.

            С протоколно определение от 07.07.2016г. на ТРС,  съдът е приел за  безспорно и не нуждаещо се от доказване обстоятелството, че положеният подпис за „заемател” в Договор за паричен заем от 24.09.2013г., не е на управителя на „Крам Груп” ЕООД или упълномощено от него лице.

За установяване на спорните по делото обстоятелства са допуснати две СТЕ, с вещи лица – Н.Р. и М.Б., по които са изготвени заключения, които са приети от съда като компетентни и обосновани.

Събрани са гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите М.С.С., Н.А.Н., М.С.К. и М.И.Р., които съдът кредитира с доверие.

В исковата молба се твърди, че по силата на сключен между страните Договор за паричен заем от 24.09.2013г.,  ищцовото дружество е следвало да заплати задължение на ответното дружество към ЧЕЗ”ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” в размер на 3 964 лева, с която  ответникът неоснователно се е обогатил.

От заключението на вещото лице М.Б. се установява, че на 02.05.2010г. е открита партида с клиентски №:210001156623 и аб.№:52600012 на фирма „Олимпия" ООД с представляващ М.С., която партида е закрита на  01.12.2012г. и е извършена пререгистрация на фирма „Крам Груп" ЕООД с клиентски №:210026776402 и аб.№:52600012 .

Според констатациите на експерта, „….На 30.09.201Зг. е извършена пререгистрация на партидата от „Крам Груп" ЕООД на „Солид-85"ЕООД с клиентски №:/договорната сметка/ 210030308289 и аб.номер 52600012 с обект „Цех дървесни изделия" с адрес с.Орешак, ул."Данчо Василешки" №:27…..”.

От приложения по делото нот.акт за собственост на недвижим имот с вх.рег.№ 2594  от 02.10.2013г. по описа на СВ при ТРС  се установява, че на 02.10.201Зг. е извършена продажба на ½ ид.ч. от обект с идентификатор 53707.504.164, собственост на „Илти" ЕООД в т.ч. и трафопост на  купувача „Солид-85" ЕООД с ЕИК 201804593.

Вещото лице е констатирало, че към 201Зг. „Илти" ЕООД, Иван Калчев Лесидренски или ЕТ „Илти-Иван Лесидренски" нямат партида /клиентски номер/ към доставчика на ел. енергия, а потребител с аб.№: 5260012 и клиентски номер 210026776402 към доставчика на ел. енергия е била фирма „Крам Груп" ЕООД с  ЕИК 114688650.

На 24.09.2013 г. с платежно нареждане  „Илти”ЕООД е заплатило в полза на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”АД  сумата от 3964.00 лева, с посочено основание „задължение на „Крам Груп”ЕООД /л.5/.

Така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Съгласно нормата на чл.59, ал.1, предл. първо от ЗЗД, полученото без основание подлежи на връщане. За успешното провеждане на иск с посоченото основание, ищецът следва да докаже факта на имуществено разместване между него и ответника, което в процесния случай означава превеждане на процесната сума по сметка на ответника, а ответникът следва да докаже, че престацията е получена на годно основание. В настоящия  случай задължението на ответника е платено от трето  за правоотношението лице  и има погасителен ефект по отношение на кредитора. За кредитора „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД е ирелевантно естеството на вътрешните отношения между длъжника и платеца на задължението, доколкото той е удовлетворен на годно правно основание. При плащане на чужд дълг, платецът встъпва в правата на кредитора срещу длъжника. При наличието на следните предпоставки: 1) изпълнение на едно чуждо задължение, което освобождава длъжника спрямо неговия кредитор и 2) правен интерес на третото лице да стори това, е налице суброгация по смисъла на чл.74 от ЗЗД, като правният интерес се разбира като опасност от настъпване на неблагоприятни имуществени последици по отношение на изпълняващия чуждото задължение (третото лице) и то само във връзка с отношенията му с кредитора на длъжника. /По изключение в хипотезата на чл. 56 от ЗЗД трето лице, което изпълни по погрешка чужд дълг, не се суброгира в правата на кредитора. То може да иска обратно даденото от кредитора/.

В разглеждания случай задължението за плащане не е със строго личен характер, поради което кредиторът може да приеме изпълнението, предложено от трето лице, различно от длъжника.

Установи се, че с изплащане на сумата от 3964.00 лева в полза на ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД на 24.09.2013г. за погасяване на задължение на „Крам Груп” ЕООД,  ищецът „Илти” ЕООД е изпълнил чуждо задължение, тъй като от СТЕ с в.л. Б. безспорно беше установено, че към 201Зг. „Илти" ЕООД, Иван Калчев Лесидренски или ЕТ „Илти-Иван Лесидренски" нямат партида/клиентски номер/ към доставчика на ел.енергия, а потребител с аб.№: 5260012 и клиентски номер 210026776402 към доставчика на ел. енергия е била фирма „Крам Груп" ЕООД с  ЕИК 114688650, т.е. ищцовото дружество е престирало вместо «Крам Групп» на трето лице, с което действие не се е стигнало до имуществено разместване, изразяващо се в отделяне на нещо от патримониума на ищеца и прехвърлянето му в този на ответника. В тази връзка съдът следва да отбележи, че между страните не са налични договорони отношения, обективирани в приложения по делото Договор за заем, тъй като беше прието по делото за безспорно, че положеният подпис за „заемател” в Договор за паричен заем от 24.09.2013г., не е на управителя на „Крам Груп” ЕООД или упълномощено от него лице, в който смисъл  бяха направени и признания от ищцовата страна. Ето защо, отношенията им се регламентират по правилата за изпълнение на чуждо задължение, което изключва възможността за претендиране от ответното дружество на даденото вместо него по реда на чл.59 от ЗЗД.

С оглед на горното и като съобрази, че съгласно изричната разпоредба на чл.59, ал.2 от ЗЗД, правото на иск по чл.59, ал.1 от ЗЗД възниква само когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити, както и, че лицето, което е изпълнило чуждо задължение, имайки интерес от това, разполага с регресен иск срещу длъжника по чл.74 от ЗЗД, приема, че искът по чл.59 от ЗЗД за сумата от 3964.00 лева е недопустим, поради  което следва да бъде оставен без разглеждане, а производството  да се прекрати.

Съобразно изхода на главния иск, като недопустима следва да се приеме и акцесорната претенция за заплащане на лихва за забава.

Разпоредбата на чл.81 от ГПК вменява в задължение на съда във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, да се произнася и по искането за разноски, а съгласно чл.80 от ГПК страната, която е поискала присъждане на разноски, следва да представи списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция,  като в противен случай тя няма право на иска изменение на решението  в частта му за разноските.

Когато производството приключва в открито съдебно заседение, в което съдът обявява устните съсезания за приключени и посочва деня, в който ще обяви решението си / чл.149 ал.2 от ГПК/ е моментът, в който  страната най-късно следва да представи списък с направените разноски, доказателствата за съответно заплатените такси и адвокатски хонорари, както и да направи искане за тяхното присъждане. 

            В настоящия казус, ищцовото дружество не е представило списък по реда на чл.80 от ГПК, а ответното дружество го е представило с депозираната по делото писмена защита,  поради което не следва да се взема в предвид, тъй като последното съдебно заседание е крайния момент, предвиден от законодателя, в който да се представи списъка за разноските.

При този изход на делото, на основание чл.78 ал.4 от ГПК, ищцовото дружество следва да заплати на ответното дружество сторените по дело разноски, които възлизат в размер на 1190.00 /хиляда сто и деветдесет/ лева.

 

 Водим от изложеното съдът

 

                        Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим, предявения от Илти" ЕООД, ЕИК 200236650, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 171, ет. 3, представлявано от  Иван Калчев Лесидренски срещу „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ж.к. „Буковец”, блок 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 4,  представлявано от управителя Пламенка Веселинова Цочева, иск с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 3964.00 лева, с която ответникът неоснователно се е обогатил, поради извършеното от ищеца „ИЛТИ“ ЕООД плащане без основание на задължения на ответника към „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ведно със законните лихви от 18.09.2015г. до окончателно изплащане на сумата и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото.

Оставя без разглеждане като недопустима акцесорната претенция по реда на чл.86 от ЗЗД за заплащане от „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ж.к. „Буковец”, блок 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 4,  представлявано от управителя Пламенка Веселинова Цочева на „Илти" ЕООД, ЕИК 200236650, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 171, ет. 3, представлявано от  Иван Калчев Лесидренски на сумата от 798, 80 лева – мораторна лихва  за периода от 25.08.2013г. до завеждане на исковата молба на 17.09.2015 година.

ОСЪЖДА Илти" ЕООД, ЕИК 200236650, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 171, ет. 3, представлявано от  Иван Калчев Лесидренски ДА ЗАПЛАТИ на „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ж.к. „Буковец”, блок 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 4,  представлявано от управителя Пламенка Веселинова Цочева, сторените по делото разноски в размер на 1190/хиляда сто и деветдесет/ лева.

Решението, имащо характер на определение, подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщаването на страните, като в частта за разноските не подлежи на обжалване.

 

                                                           Районен съдия: