РЕШЕНИЕ    

 

 .

 

гр. Троян,  05.04.2016 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд,  втори  състав,в публичното  заседание на 05.04.2016г. /пети април, две хиляди и шестнадесета/ година в състав:

                                                              Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е. П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. дело № 802 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е с правно основание чл. 247, ал. 1, предл. 1-во от ГПК.

По гр.дело № 802 по описа на ТРС за 2013 година е постановено Решение №329 от 23.10.2015г., в обстоятелствената част и диспозитива на което е допусната очевидна фактическа грешка при изписването на идентификатора на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ", Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15, който имот по силата на горепосоченото съдебно Решение е поставен в дял като собственост на съделителя М.Ц.Х. ***, ЕГН: **********.

При предвидената процедура по реда на чл.247, ал.1, предложение 1-во от ГПК, съдът счита, че следва да бъде извършена поправка в решението, като при изписване на номера на идентификатора на имот № 03558.273.16, ще следва да бъде отразен правилният номер на идентификатора, а именно: „03558.244.16".

Водим от гореизложеното, Троянският районен съд

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №329 от 23.10.2015г., постановено по гражданско дело №802 по описа на ТРС за 2013, като вместо посочения № на идентификатора на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ", Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15, който имот по силата на горепосоченото съдебно Решение е поставен в дял като собственост на съделителя М.Ц.Х. ***, ЕГН: **********, ДА СЕ ЧЕТЕ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03558.244.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ", Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: