РЕШЕНИЕ

 

 7

 

гр. Троян, 15.01.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на 18.12.2015 /осемнадесети декември две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 810  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

Гаранционен фонд – гр.София, представляван от Изпълнителния Директор Борислав Ив.Михайлов, със съдебен адрес ***, адв.Кр.К.  е предявил срещу Р.А.С. ***,  с правно основание чл.45 от ЗЗД във вр. чл. чл.288 ал.12 от Кодекса на застраховането..

Ищецът излага, че на 16.02.2010г. е настъпило ПТП с участие на ответника, при което на трето лице – Ю.Б.Р.  са нанесени щети на управлявания от нея лек автомобил.

Твърди също, че на основание чл.288 ал.І т.2 от Кодекса на застраховането са изплатили обезщетение за имуществени вреди в размер на 1333 лева, от която сума ответникът е възстановил 47.00 лева, като са останали дължими 1286 лева, като до момента на образуване на делото задължението не е погасено. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба ищецът е ангажирал писмени доказателства и чрез пълномощника си адвокат  К.К. от ЛАК моли съда да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплати процесната сума, в едно със  законната лихва, считано от датата на образуване на делото до окончателното изплащане на сумата и сторените по делото разноски.

Ответника,  при предвидената процедура по реда на чл.131 от ГПК не е представила писмен отговор, не е изразил становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права е уведомен с разпореждане на съдията-докладчик по делото.

            От становището на ищеца, процесуалното поведение на ответницата и приложените по делото писмени доказателства, приети по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 16.02.2010г. ответника Р.А.С. управлявал лек автомобил  марка ВАЗ21061, с ДК№ ОВ 0212 АР, собственост на К.Р.А. ***. На кръстовище, при наличие на пътен знак „В2” /стоп/, не спира и не пропуска движещия се от дясно по пътя с предимство лек автомобил марка „Рено”, модел „Туинго”, рег.№ ***  АК, управляван от Ю.Б.Р. от гр.Троян.  Управлявания от ответника С. автомобил, причинил ПТП не е притежавал задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, което е в нарушение  на чл.259 от КЗ.

На основание чл.288 ал.І т.2 от Кодекса на застраховането ищецът и изплатил обезщетение за имуществени вреди в размер на 1286.00 лева по щета №110644 от 17.09.2010г., като ответникът е следвало да възстанови платената от ищеца сума. Ответникът  не е изпълнил задължението си да възстанови платеното от Гаранционен фонд дори и след като му е изпратена  регресна покана № ГФ-РП-97 от 18.03.2011г. и напомнителна регресна покана № ГФ-РП-97 от 15.01.2015г., което не е сторил и до момента на приключване на устните състезания по делото.

В съобщението до ответникът изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание.

            В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на това и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът може да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, което е сторил в проведеното на 18.12.2015г. публично съдебно заседание.

Съдът приема, че предявените искове са  основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства и следва на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК да постанови неприсъствено решение, което не  следва да се мотивира по същество.

            При този изход на процеса ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски за ДТ в размер на 51.44–петдесет и един лев и четиридесет и четири стотинки.

            Водим от изложеното и на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК съдът

 

                                                           Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА  Р.А.С., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Гаранционен фонд гр.София, ул.”Граф Игнатиев”№2, представляван от Изпълнителния Директор  и Председател на УС на ГФ – Борислав Иванов Михайлов сумата от 1286.00 – хиляда двеста осемдесет и шест лева, представляваща остатък от изплатеното  от Гаранционен фонд гр.София обезщетение по щета №110644 от 17.09.2010г., в едно със законната лихва, считано от 18.09.2015г. до окончателното и изплащане и сумата от  51.44–петдесет и един лев и четиридесет и четири стотинки разноски за ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: