Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 90

 

Гр. Троян, 06.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публичното съдебно заседание на девети март,  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа гр.д. № 886 по описа на ТРС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 318 и сл.  ГПК вр. с чл. 49 СК.

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл. 49, ал. 1 СК развод между К.Е.С., ЕГН **********,*** и  Д.С.С., ЕГН **********,***, сключили граждански брак на 04.06.2005г. в гр. Т., за което е съставен акт за граждански брак № ***г. като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на съпруга.

ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 59, ал. 2 СК упражняването на родителските права над децата С.Д.С., роден на ***г. и  Л.Д.С., роден на ***г. на тяхната майка К.Е.С., ЕГН **********, като постановява същите да живеят  при майката на адрес: гр.Т.***.

 ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични отношения между бащата Д.С.С., ЕГН ********** и децата С.Д.С., роден на ***г. и  Л.Д.С., роден на ***г.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата К.Е.С., ЕГН ********** да носи пред брачното си фамилно име - Н..

ОСЪЖДА Д.С.С., ЕГН **********, да заплаща на К.Е.С., ЕГН ********** в качеството и на майка и законен представител на малолетните си синове месечна издръжка  в размер на 130.00 /сто и тридесет / лева за малолетния С.Д.С., роден на ***г. и 110.00 /сто и десет/ лева месечна издръжка за малолетния Л.Д.С., роден на ***г., считано от датата на влизане на решението в сила, до настъпването на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Д.С.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян, окончателна държавна такса в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева, държавна такса в размер на 345.60 /триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева, определена върху тригодишните платежи на определената издръжка за в бъдеще, а на К.Е.С., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 1220.00 /хиляда двеста двадесет и пет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр. Ловеч.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: