Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

Гр. Троян, 18.03.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публичното съдебно заседание на осемнадесети  февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа гр.д. № 975 по описа на ТРС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 318 и сл.  ГПК вр. с чл. 49 СК.

ДОПУСКА на основание чл. 49, ал. 1 СК развод между П.Л.П., ЕГН ********** и Ц.М.П., ЕГН **********, сключили граждански брак на 25.03.2000 г. в гр. Т., за което е съставен акт за граждански брак №    *** г. като дълбоко и непоправимо разстроен, за което вина имат и двамата съпрузи.

ПРЕДОСТАВЯ на осн. чл. 59, ал. 2 СК упражняването на родителските права над детето Л.П.П., ЕГН: ********** на неговата майка Ц.М.П., ЕГН **********, като постановява същото да живее при майката на адрес: гр.Т.***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения бащата П.Л.П., ЕГН **********с детето Л.П.П., ЕГН: **********, както следва:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота  до 17.00 часа в неделя

- един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

- да го взема през половината от времето на училищните ваканции- коледна, великденска, както и през други дни на свободен режим, при възможност и разбирателство на родителите и със съгласието на майката.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Ц.М.П., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име - Ц..

ОСЪЖДА П.Л.П., ЕГН ********** да заплаща на Л.П.П., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Ц.М.П., ЕГН ********** издръжка в размер на 105.00/сто и пет/ лева, считано от датата на влизане на решението в сила до настъпването на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, както и издръжка за една година минало време в размер на 1140.00- хиляда сто и четиридесет лева, считано от 18.11.2014г. до 18.11.2015г., в едно със законната лихва върху тази сума, до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.Л.П., ЕГН ********** ***  да заплати окончателна държавна такса в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК вр. чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.Л.П., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса в размер на 151.20 /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ лева, определена върху тригодишните платежи на определената издръжка за в бъдеще, както и сумата 45.60 /четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща ДТ върху определения размер на издръжката за минало време в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр. Ловеч.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: