РЕШЕНИЕ

 

№ 185

 

гр. Троян,    17.06.2016 год.

 

           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на деветнадесети май две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

          При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 977  по описа на ТРС за 2015год., за да се произнесе - съобрази:

 

Искът е с правно  основание чл. 422, ал.1 във  вр. чл. 415, ал.1 от ГПК във вр. чл.537  от ТЗ.

 

Предявена е искова молба от К.И.Л. *** против Л.И.П. *** с правно основание чл. 422, ал.1 във връзка с чл. 415 от ГПК.

В исковата молба се излага, че на 01.09.2011 год. ищецът е подал в Районен съд - гр. Троян Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с Вх. № 4976/01.09.2011 г., с което е поискал да се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника Л.И.П. с ЕГН **********, за следните суми: сумата 2200 лева, представляваща главница по Запис на заповед, издаден и подписан на 20.05.2009 година от ответницата Л.И.П.; в едно със законната лихва върху тази сума,  считано от 01.09.2011 год. (датата на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК) до окончателното заплащане на дължимата главница, сумата 514.17 лева представляваща законна лихва върху главницата 2200 лева, считано от 21.06.2009 год. до 31.08.2011 год.; сумата 54.28 лева разноски за заплащане на държавна такса за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист и сумата 250 лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. По подаденото заявление е образувано ч.гр.дело № 901/2011 год. на Районен съд - гр. Троян, в производството по което са издадени Заповед №645 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК от 03.09.2011г. и Изпълнителен лист от 07.09.2011 година. По  Молба вх. №1564/14.09.2011 г. и на основание посочения изпълнителен лист е образувано Изпълнително дело №575/2011 год. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - гр. Троян.

Последвало е възражение по реда на чл.414 ал.1 от ГПК от длъжника и на заявителя е указано, че в месечен срок може да предяви иск относно вземането си, предмет на заявлението. В указания срок, заявителя е депозирал искова молба, с което е инициирано настоящото производство.

Ищецът моли съда, да признае за установено по отношение на ответника, че същия дължи сумите, посочени по основание  и размер в Заповед № 645 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 03.09.2011година, издадена от ТРС по ч.гр.д.№ 901/2011 година по писа на съда и тези, посочени в издадения въз основа на тази заповед за изпълнение изпълнителен лист.

            Претендират се разноски и по заповедното производство и сторените такива в настоящото производство, подробно описани в представено по делото  Заявление с вх.№7187 от 20.11.2015г. по описа на ТРС с правно основание чл.80 от ГПК.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответницата  П. е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска, не е направено искане за разглеждане на делото  в нейно отсъствие. За последиците от не упражняване на права, ответната страна е уведомена с разпореждане на съдията-докладчик.

В съдебно заседание, за редовно призования ищец се явява адв.Г.И., който поддържа иска и моли същият да се уважи. Проведеното на  19.05.2016г. открито с.з., с оглед проц.поведение на ответната страна, прави искане за постановяване на неприсъствено решение, ако са налице предпоставките за това.

Ответницата Л.И.П., р.пр. не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по иска и не е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие. От приложеното до нея съобщение /л.27/ е видно, че на ответника е изпратено съобщение, чрез работодателя на ответницата, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

В определения от съда едномесечен срок Л.И.П. не е подала писмен отговор, не е взела становище по иска, не е направила възражения и не е посочила доказателства.  За датата на следващото съдебно заседание, призовката и е връчена лично /л.40/.

С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, което е сторил, чрез процесуалния си представител адв.Илиев от ЛАК в проведеното на 19.05.2016г. открито с.з.

            С оглед на изложеното съдът счита,  че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер, поради което и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски.

 Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, което предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство

                                      

                      Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

            ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ на Л.И.П. ***, ЕГН **********, че дължи на К.И.Л. ***, ЕГН **********, сумата 2200 /две хиляди и двеста/ лева главница, по издадена  на 20.05.2009г. по Запис на заповед  от 20.05.2009г, платим на  падежа 20.06.2009г. и предявен за плащане на  20.06.2009г., в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.09.2011г.  до изплащане на вземането, сумата от 514.17 /петстотин и четиринадесет лева и седемнадесет стотинки/ лева  законна лихва  за забава за периода 21.06.2009г. до 31.08.2011г.

            ОСЪЖДА Л.И.П. ***, ЕГН ********** да заплати  на  К.И.Л. ***, ЕГН ********** сумата от 304.28 /триста и четири лева и двадесет и осем стотинки/ лева съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№901/2011г. на ТРС и сумата от 603.72  /шестстотин и три лева и седемдесет и две стотинки/ лева съдебно-деловодни разноски за настоящото производство.

            РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №901/11г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: