РЕШЕНИЕ

 

  91

 

гр. Троян, 06.04.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на девети март, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 984 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е за делба в своята първа фаза.

Предявена е искова молба от Ф.П.Ф. *** срещу Х.И.К. ***, за делба на съсобствен недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 66771.5.58 по КККР на с. Скандало, Община Априлци, с площ на имота – 1210 кв.м. В първото по делото с.з. е допусната поправка в петитума на ИМ досежно идентификатора на подлежащия на делба недвижим имот, неговата квадратура и съседи, а именно: ПИ с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК, с адрес: село Скандалото, п.к. 5644, местност "Лъката", целият с площ 1088 кв.м., с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с идентификатори: 66771.5.61, 66771.5.58, 66771.5.211 и 66771.144.373, ведно  със същата идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66771.5.14.1, със застроена площ от 38 кв.м., брой етажи – 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.

Излага се, че по силата на Нотариален акт 130, том II, peг. № 1712, дело № 191/2014 год. на Нотариус Галя Бонева с peг. № 360 и Район на действие PC-гр.Плевен, вписано в СВ-Троян във вх. peг. под № 3446 като Акт № 32, том XII, дело № 1483/04.11.2014 год. ищецът е придобил правата на собствеността върху 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК, с адрес: село Скандалото, п.к. 5644, местност "Лъката", целият с площ 1088 кв.м., с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с идентификатори: 66771.5.61, 66771.5.58, 66771.5.211 и 66771.144.373, ведно  със същата идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66771.5.14.1, със застроена площ от 38 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.

Твърди се, че другият съсобственик на имота, който също притежава 1/2 ид.ч. е ответницата Х.И.К., която е придобила права на собственост по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с peг. № 194, peг. № 4191, т. IV, н.д. № 614/2004 год., съставен на 10.06.2004 год. от Нотариус Борис Кожухаров с рeг. № 337 при НК и Район на действие РС-гр.Троян и вписан в СВ-Троян във вх.рег. № 1301 като Акт 183, том IV, дело № 894/2004 година.

Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да допусне делба на ПИ с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК, целият с площ 1088 кв.м., с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с идентификатори: 66771.5.61, 66771.5.58, 66771.5.211 и 66771.144.373, ведно  със същата идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66771.5.14.1, със застроена площ от 38 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, между страните по настоящото дело, при квоти: 1/2 ид.ч. за ищеца и 1/2 ид.ч. за ответника.

В съдебно заседание ищецът редовно призован не се явява, представлява се от адв.С.М. ***, който поддържа претенцията на посоченото в молбата основание, като  подробните си аргументи изразява по съществото на спора.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответникът е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е  представен писмен отговор. В съдебно заседание ответника, редовно призован не се явява, представлява се от адв.Б.Д. ***. По съществото на спора излага аргументи за прекратяване на съсобствеността,  като моли съдът да постанови решение, с което да допусне до делба недвижимия имот при квоти ½ ид. част за ищеца  и ½ ид. част за ответника.

Съдът, като разгледа представените по делото доказателства и като съобрази приложимия закон, намери за установено следното:

            Видно от представения по делото нотариален акт № 130, том II, peг. № 1712, дело № 191/2014 год. на Нотариус Галя Бонева с peг. №360 и Район на действие PC-гр.Плевен, вписано в СВ-Троян във вх. peг. под № 3446 като Акт № 32, том XII, дело № 1483/04.11.2014 година, страните са признати за собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК при права по ½ ид.ч. за всеки един от тях, което обстоятелство не се оспорва.

            Според константната съдебна практика решението за допускане на делбата се ползва със сила на присъдено нещо относно имотите, допуснати до делба; относно лицата, между които тя е допусната, както и относно размера на дяловете им. С иска за делба на съсобствен имот не просто се осъществява самото потестативно право на отделен съсобственик, насочено към ликвидиране имуществената общност, а също така се цели установяване за наличието на съсобственост между определени лица, както и размерът на тяхното участие в съсобствеността. С оглед на това, решението за допускане на делбата има преди всичко една установителна част, с която се признава наличието на съсобственост между страните и размерът на техните части. Ако не бъде установено наличието на съсобственост, то не би следвало да се допуска и съдебна делба.Следователно, без доказване на собствеността на делбения имот този ефект не би могъл да настъпи и да се постанови решение за допускане на делбата /в тази насока: Р 996 – 95 – І г. о./.

По делото е установено по несъмнен начин, че страните са съсобственици на поземлен имот с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК, поради което са налице предпоставките за допускане на делбата между страните.

По отношение на разноските:

Съгласно разпоредбата на чл.355 ГПК страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, като по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 ГПК, в който смисъл са и дадените в Постановление №7/28.11.1973 г. на Пленума на ВС т.9 указания а именно, че разноските по делбените дела се определят съобразно стойността на дяловете при завършване на производството по делбата.  Последователна е практиката на ВКС според която,  решението по първата фаза на делбата не финализира процеса,  поради което не се дължи и присъждане на разноски, а присъждането им се прави с решението по извършване на делбата във втора фаза /опр.№24/15.01.2013 г., опр.№144/24.04.2012 г. по гр.д.№70/11 г., опр.№203/15.05.2011 г. по гр.д.№205/11 г., решение №3/6.02.2012 г. по гр.д.№189/11 г.-  ВКС/.

С оглед на изложеното, в настоящото производство съдът не дължи произнасяне досежно разноските.

            Воден от горните мотиви, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА делба между Ф.П.Ф., ЕГН ********** *** /съдебен адрес ***,  АД ”М.” – адв.С.М./ и Х.И.К., ЕГН ********** *** /съдебен адрес ***, адв.Б.Д./ на  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66771.5.14 по КК и КР на с.Скандалото, Община Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-2/27.01.2006г. на ИД на АГКК, с адрес: село Скандалото, п.к. 5644, местност "Лъката", целият с площ 1088 кв.м., с предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ливада, стар идентификатор: няма, при съседи на имота с идентификатори: 66771.5.61, 66771.5.58, 66771.5.211 и 66771.144.373, в едно  със същата идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66771.5.14.1, със застроена площ от 38 кв.м., брой етажи – 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, при квоти: по ½ ид.ч. за всеки един от тях.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Ловеч в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: