ПРОТОКОЛ-Опр. № 309

                                      гр. Троян, 07.07.2016 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на седми юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 995  по описа за 2015 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в  09.45 часа се явиха:

Ищецът Е.Ц.М. – р.пр. се явява лично и с  адв. Б.Д. *** с пълномощно по делото.

          За ответника „ДЕННА” ЕООД гр. Троян, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Сашо Иванов Керински – р.пр. се явява лично управителя Сашо Керински  и с адв.В.А. *** с пълномощно по делото.

          Вещите лица М.А.Г. и Ц.Д.К. – р.пр. не се явяват.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Становище вх.№ 3680/08.06.2016г. от „ДЕННА” ЕООД гр. Троян, чрез пълномощник адв. В.А..

          Молба вх.№ 3681/08.06.2016г. от Е.Ц.М., чрез пълномощник адв. Б.Д..

          Заявление вх.№ 3806/14.06.2016г. от „ДЕННА” ЕООД гр. Троян, чрез пълномощник адв. В.А..

          Молба вх.№ 3910/17.06.2016г. Е.Ц.М., чрез пълномощник адв. Б.Д..

          Писмо вх.№ 3960/21.06.2016г. на РУ на МВР гр. Троян, ведно с 2 броя копия от Протоколи за предупреждение.

          Писмо  вх.№ 4019/23.06.2016г. на „В и К СТЕНЕТО” ЕООД гр. Троян.

          Писмо вх.№ 4145/30.06.2016г. на РП – гр. Троян, ведно с преписка вх.№ 301/2016г. на РП – гр. Троян.

          Съдебно-медицинска експертиза вх.№ 4212/04.07.2016г., изготвена от в.л. М.Г..

          Писмо вх.№ 4148/30.06.2016г. на АД – гр. Ловеч, с което изпращат адм.д.№ 12195/2015г. на ВАС и адм.д.№ 170/2015г. на ЛАС.

          Писмо вх.№ 4297/06.07.2016г. на Община гр. Троян, с което представят преписка по издаване на заповед № 682/26.07.2013г. на Кмета на Община гр. Троян.

Молба вх.№ 4298/06.07.2016г. от вещото лице Ц.К., с която моли делото да се отложи за друга дата, тъй като е била в невъзможност да изготви заключение.

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Д.: - Считаме, че са редовно призовани страните, няма процесуални пречки и моля, да се даде ход на делото.

          АДВ.А.: - Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА:

АДВ.Д.: - Ще се възползваме от направеното приканване от съда, като в качеството си на ищец предлагаме на ответника по делото и насрещен ищец, спогодба в следния смисъл:

Ищецът приема, че към настоящия момент фактически владее подробно посочената част от собствения си имот, предмет на ревандикационния иск по чл. 108 от ЗС, а именно: източна част  на имот с идентификатор 53707.504.80 по КК и КР на с. Орешак, община Троян, която част е подробно посочена с представен протокол за трасиране от 17.08.2015г. по т. 1, 2, 3 и 4, а ответника заявява, че няма никакви претенции към нея.

Постигнали сме спогодба, която молим да бъде одобрена, а делото да бъде прекратено като спогодено.

Молим според постигнатото съгласие сторените по делото разноски да останат в тежест на страната, която ги е направила. Ще моля внесените от нас разноски по допуснатите съдебно-технически експертизи в размер на 200.00 да ни бъдат възстановени.

АДВ.А.: -  От името на моя доверител заявявам, че  сме постигнали съгласие по първоначалните и насрещни искове и молим спогодбата да бъде одобрена от съда, а делото да бъде прекратено като спогодено.

Относно разноските сме съгласни да останат така както са направени. Нямаме претенции за разноски, като молим внесения от нас депозит по двете експертизи да ни бъде възстановен.

АДВ.А. : – Молим съда да одобри постигнатата между нас спогодба, както следва:

1. Между двата имота по кадастралната граница да бъде изградена масивна ограда, за което двете страни дават изрично съгласие оградата да бъде до 2.20 м висока. В лицевата част на имота  от сграда с идентификатор   53707.504.80.2 до ул. „Иван Павлов” до уличната регулация ще бъде изградена в имота на Е.Ц.М. със средства на  Сашо Иванов Керински, в качеството му на управител на „ДЕННА” ЕООД, ЕИК 202180435. В южната част на двата имота на границата  ще бъде изградена плътна  или масивна ограда, която ограда ще бъде изградена в имота на Е.Ц.М., за което той дава изрично съгласие,  със средства на „Денна” ЕООД.

2. Е.Ц.М. дава съгласие „Денна” ЕООД да премахне комина и бетонния му фундамент, построен на източната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.1. „Денна” ЕООД се задължава да изгради на същото място нов комин със свои средства, което строителство ще бъде извършено в 3-месечен срок след издаване на строително разрешение на масивна ограда между двата имота от Община Троян, както е посочена оградата  по-горе, което събаряне на стария комин и изграждането на новия комин не следва да се извършва през месеците от септември до месец април, а само през летните месеци. При изграждането на комина „Дена” ЕООД поема задължение да облицова с тухлена зидария съществуваща   вертикална канализационна тръба до комина.

3. „Денна” ЕООД поема задължение да премахне съществуващите цокли от източната и северната страна на сграда с идентификатор 53707.504.80.2, собственост на Е.Ц.М. и изгради нови такива цокли със свои средства.

4. Е.Ц.М. е съгласен да бъде затворен отвора на тавански прозорец на северната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.2 и отвор на ширм на източната фасада на същата сграда, а „Денна” ЕООД се задължава със свои средства да затвори този прозорец и отвора на ширма на източната фасада на същата сграда.

5. Страните се съгласяват, че на източната и северната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.2 ще бъде направена външна топлоизолация с материали на Е.Ц.М. и  труд на „Денна” ЕООД, като дебелината на изолационния материал не следва да надвишава 3 сантиметра.

6. „Денна” ЕООД се съгласява да осигури достъп на Е.Ц.М. да построи скеле и направи външна топлоизолация на източната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.1, като цветът на мазилката бъде одобрен от „Денна” ЕООД, като периода през който ще има монтирано скеле за извършване на тази мазилка  ще бъде в рамките на 30-дневен срок от започването и да приключи до края на 2017 година.

7. „Денна” ЕООД поема задължение да премахне изградения навес от метална конструкция долепен до източната фасада на сграда с идентификатор  53707.504.80.2, като премахването  да се извърши в срока на  сега действащото строително разрешение  на масивната сграда в имота на „Денна” ЕООД, като  евентуално удължаване на срока за строителството по издаденото разрешение не влияе на задължението за премахване на този навес.

8. Страните постигнаха съгласие всички материали от премахването на огради и елементи от сгради, да останат в полза на „Денна” ЕООД.

9. Страните поемат взаимно задължение да подпишат съответните нотариално заверени съгласия, ако са нужни такива  и други документи, с оглед  извършване на строителните дейности по тази спогодба.

10. Е.Ц.М. приема, че строителството на новата масивна сграда на „Денна” ЕООД  в имот с идентификатор 53707.504.79 е законно и не се противопоставя строителството да продължи.

АДВ.Д.: - От името на моя доверител заявявам, че сме съгласни с така постигнатата между страните спогодба. Моля делото да бъде прекратено като спогодено, като ни бъде възстановена сумата от 800.00 лева представляваща парична гаранция по допуснатото обезпечение. 

Е.Ц.М.: - Заявявам, че съм съгласен с така постигнатата спогодба. Съгласни сме разноските  да останат за  страните така, както са направени. Моля делото да бъде прекратено като спогодено.

„ДЕННА” ЕООД, представлявано от управителя Сашо Иванов Керински  заявявам, че съм съгласен с така постигнатата спогодба. Съгласни сме разноските  да останат за  страните така, както са направени. Моля делото да бъде прекратено като спогодено.

 

 

 

ИЩЕЦ: ................

/Е.М./

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

ОТВЕТНИК: ..................

/„ДЕННА” ЕООД, представлявано от управителя Сашо Иванов Керински/

 

 

 

 

СЪДЪТ като съобрази  заявеното в днешно с.з.  съгласие от страните лично за доброволно уреждат отношенията помежду си счита, че  постигнатата спогодба не противоречи на закона, морала и добрите нрави и следва да бъде одобрена от съда, а производството по делото прекратено като спогодено.

Ще следва на в.л. Д-р М.А.Г. да се изплати възнаграждение в размер на 200.00 лева за изготвената съдебно-медицинска експертиза.

Ще следва  внесения от страните депозит за вещи лица  да бъде върнат на вносителите, както следва: 200.00 /двеста/ лева на ищеца Е.Ц.М. и 100.00/сто/ лева на ответника „Денна” ЕООД, представлявано от Сашо Иванов Керински.

Ще следва, сумата от 800.00 /осемстотин/лева, внесена с вн.бележка № М00214/03.12.2015г. от Е.Ц.М., представляваща определена от съда гаранция за обезпечаване на бъдещия  иск  да бъде върната на вносителя, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА  постигнатата между страните спогодба, както следва:

1. Между двата имота по кадастралната граница да бъде изградена масивна ограда, за което двете страни дават изрично съгласие оградата да бъде до 2.20 м висока. В лицевата част на имота  от сграда с идентификатор   53707.504.80.2 до ул. „Иван Павлов” до уличната регулация ще бъде изградена в имота на Е.Ц.М. със средства на  Сашо Иванов Керински, в качеството му на управител на „ДЕННА” ЕООД, ЕИК 202180435. В южната част на двата имота на границата  ще бъде изградена плътна  или масивна ограда, която ограда ще бъде изградена в имота на Е.Ц.М., за което той дава изрично съгласие,  със средства на „Денна” ЕООД.

2. Е.Ц.М. дава съгласие „Денна” ЕООД да премахне комина и бетонния му фундамент, построен на източната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.1. „Денна” ЕООД се задължава да изгради на същото място нов комин със свои средства, което строителство ще бъде извършено в 3-месечен срок след издаване на строително разрешение на масивна ограда между двата имота от Община Троян, както е посочена оградата  по-горе, което събаряне на стария комин и изграждането на новия комин не следва да се извършва през месеците от септември до месец април, а само през летните месеци. При изграждането на комина „Денна” ЕООД поема задължение да облицова с тухлена зидария съществуваща   вертикална канализационна тръба до комина.

3. „Денна” ЕООД поема задължение да премахне съществуващите цокли от източната и северната страна на сграда с идентификатор 53707.504.80.2, собственост на Е.Ц.М. и изгради нови такива цокли със свои средства.

4. Е.Ц.М. е съгласен да бъде затворен отвора на тавански прозорец на северната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.2 и отвор на ширм на източната фасада на същата сграда, а „Денна” ЕООД се задължава със свои средства да затвори този прозорец и отвора на ширма на източната фасада на същата сграда.

5. Страните се съгласяват, че на източната и северната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.2 ще бъде направена външна топлоизолация с материали на Е.Ц.М. и  труд на „Денна” ЕООД, като дебелината на изолационния материал не следва да надвишава 3 сантиметра.

6. „Денна” ЕООД се съгласява да осигури достъп на Е.Ц.М. да построи скеле и направи външна топлоизолация на източната фасада на сграда с идентификатор 53707.504.80.1, като цветът на мазилката бъде одобрен от „Денна” ЕООД, като периода през който ще има монтирано скеле за извършване на тази мазилка  ще бъде в рамките на 30-дневен срок от започването и да приключи до края на 2017 година.

7. „Денна” ЕООД поема задължение да премахне изградения навес от метална конструкция долепен до източната фасада на сграда с идентификатор  53707.504.80.2, като премахването  да се извърши в срока на  сега действащото строително разрешение  на масивната сграда в имота на „Денна” ЕООД, като  евентуално удължаване на срока за строителството по издаденото разрешение не влияе на задължението за премахване на този навес.

8. Страните постигнаха съгласие всички материали от премахването на огради и елементи от сгради, да останат в полза на „Денна” ЕООД.

9. Страните поемат взаимно задължение да подпишат съответните нотариално заверени съгласия, ако са нужни такива  и други документи, с оглед  извършване на строителните дейности по тази спогодба.

10. Е.Ц.М. приема, че строителството на новата масивна сграда на „Денна” ЕООД  в имот с идентификатор 53707.504.79 е законно и не се противопоставя строителството да продължи.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице М.А.Г. в размер на 200.00 /двеста/ лева от внесения депозит за  изготвената съдебно-медицинска експертиза.

ДА СЕ ВЪРНЕ внесения от страните депозит за вещи лица, както следва: 200.00 /двеста/ лева на ищеца Е.Ц.М. и 100.00/сто/ лева на ответника „Денна” ЕООД, представлявано от Сашо Иванов Керински.

ДА СЕ ВЪРНЕ на Е.Ц.М. сумата от 800.00 /осемстотин/ лева, внесена с вн.бележка № М00214/03.12.2015г., представляваща определена от съда гаранция за обезпечаване на бъдещия  иск.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 995 от 2015 година по описа на Троянски районен съд като спогодено.

Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: