П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   25.11.2016 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  двадесет и пети ноември,  две хиляди и  шестнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане частно гражданско  дело  № 261 по описа  на Троянски районен съд за 2016 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.50 часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Ищеца „Банка ДСК” ЕАД гр.София – р.пр. представител не се явява.

          Заинтеросованите лица Г.Х.Ф. и П.Х.П. – нередовно призовани не се явяват.

СЪДЪТ счита, че ход на делото не следва да бъде даван, тъй като е налице нередовно призоваване на   заинтересованите страни по делото – Г.Х.Ф. и П.Х.П., което обстоятелство е процесуална пречка по смисъла на закона.

          От доказателствата по делото се установява, че на посочените в молбата адреси в гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 244  и ул. „Генерал Карцов” № 255   не живеят такива лица. Съдът е изискал справка от НБД „Население” за настоящ и постоянен адрес на заинтересованите лица, на които адреси са изпратени съдебните книжа и отново е установено по надлежния ред, че Г.Х.Ф. и П.Х.П. не живеят там. На посочените адреси са залепени уведомления и в законовия двуседмичен срок страните не са се явили да получат съдебните книжа.  С протоколно определение от 02.11.2016 година съдът е дал указания на молителя „Банка ДСК” в 5-дневен срок от съобщението да посочи актуални адреси на заинтересованите лица, което не е сторено.

За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо те да са приели наследството. Съдът е дал указания, че в срок не по-късно от датата на насроченото съдебно заседание, наследниците на  Ф.М.П. следва да заявят с писмено заявление или устно в с. з., приемат ли наследството или се отказват от него, тъй като последицата е погасяване на правото им да приемат наследството впоследствие /арг.чл. 51, ал. 2 ЗН/.

Невъзможността наследниците да бъдат редовно призовани, настоящия състав намира за основание производството по делото да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 261 от 2016 година по описа на Троянски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Ловеч в едноседмичен срок от съобщението за молителя.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: