Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 143

 

гр. Троян, 13.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав,  в открито заседание на тринадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 278 по описа на съда за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.130, ал.3 от СК, по молба на М.К.Т., ЕГН **********, действащ като баща и законен представител на малолетния Е. М.Т., ЕГН **********, с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 13 800.00 евро от  детския влог по спестовна сметка в „ОББ” АД клон Троян. Молителят е посочил, че сумата е  необходима за закупуване на недвижим имот на името на детето Е. М.Т..

На основание чл.15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвен и представен социален доклад от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че  разпореждането с  влога на детето  е в интерес на същото. Установено е, че Е. Т. е на 5 години и редовно посещава ДГ „Синчец” гр. Троян. Детето живее с родителите си в гр. Троян. Майката е материално обезпечена, а бащата е бивш военен служител. Родителите заедно полагат грижи за отглеждане на детето, на което са задоволени всички базисни потребности.

  Малолетният Е. М.Т. не е  навършил 10-годишна възраст, поради което не е  изслушван в съдебно заседание.

             Молителят М.Т. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да бъде закупен недвижим имот – апартамент на името на детето. Ангажирани са гласни доказателства и са представени 2 бр. нотариални акта за недвижимия имот, който предстои да бъде закупен. 

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото  доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителя да изтегли сумата от 13 800.00 евро от детския влог на малолетния си син, поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

                         

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на М.К.Т., ЕГН **********,***, действащ като баща и законен представител на малолетния Е. М.Т., ЕГН **********,   с настоящ адрес: ***, да изтегли сумата от  13 800.00 /тринадесет хиляди и осемстотин/  евро от влога по сметка IBAN: ***, BIC:  *** М.Т., ЕГН **********,  открита в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД - клон ТРОЯН.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: