Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 16.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 599 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл. 130 ал. 3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 130 ал. 3 от СК, по молба на С.И.М., ЕГН ********** като непълнолетен, със съгласието на своята  майка и законен представител  Я.Г.А., ЕГН **********, с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 800.00 лева от детския влог по спестовна сметка. Молителят е посочил, че сумата е  необходима за задоволяване на потребности за новата учебна година, закупуване на дрехи, обувки и учебни пособия.

На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на непълнолетното дете. След извършено проучване е изготвено и представено становище от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че разпореждането с влога на детето е в интерес на същото. Установено е, че С.М. е на 16 години и предстои да продължи образованието си в 10 клас на ПГМЕТ гр. Троян. Молителят живее с майка си и сестра си в с. Орешак. Майката е с пенсия от 130 лв. и е безработна, а бащата е починал. Майката полага грижи за отглеждане на детето, на което са задоволени всички базисни потребности.

  Непълнолетният молител С.И.М. се явява в съдебно заседание и поддържа молбата си.

             Молителката Я.  А. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да закупи на сина си дрехи, обувки и учебни пособия, които ще му бъдат необходими за новата учебна година.  

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото  доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за непълнолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителя да изтегли сумата от  800.00 лева от детския  си влог, поради което на основание чл. 130 ал. 3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на С.И.М., ЕГН **********, адрес: ***, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Я.Г.А., ЕГН **********, с  адрес: *** да изтегли сума в размер на  800.00 /осемстотин/ лева  от влога по сметка IBAN: ***, BIC: ***  С.И.М., ЕГН **********.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: