Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 16.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 600 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл. 130 ал. 3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 130 ал. 3 от СК, по молба на Я.Г.А., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря И.И.М., ЕГН ********** с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 800.00 лева от детския влог по спестовна сметка. Молителката е посочила, че сумата е  необходима за задоволяване на потребности на детето за новата учебна година, закупуване на дрехи, обувки и учебни пособия.

На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвен и представен социален доклад от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че  разпореждането с  влога на детето е в интерес на същото. Установено е, че И.М. е на 14 години и предстои да продължи образованието си в 8 клас на ОУ „Васил Левски” с. Орешак. Детето живее с майка си и брат си в с.Орешак. Майката е с пенсия от 130 лева и е безработна, а бащата е починал. Майката полага грижи за отглеждане на детето, на което са задоволени всички базисни потребности.

             Молителката Я.  А. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да закупи на дъщеря си дрехи, обувки и учебни пособия, които ще й бъдат необходими за новата учебна година. 

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за  малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителката да изтегли сумата от  800.00 лева от детския влог на  малолетната си дъщеря, поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на Я.Г.А., ЕГН **********, адрес: ***, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря И.И.М., ЕГН **********, адрес: ***, да изтегли сума в размер на 800.00 /осемстотин/ лева от влога по сметка IBAN: ***, BIC:  ***нова, ЕГН **********.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537 ал.1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: