Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 16.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав,  в открито заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 624 по описа на съда за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.130, ал.3 от СК, по молба на Д.И.С., ЕГН ********** като непълнолетен, със съгласието на своята  майка и законен представител  М.Г.С., ЕГН **********, с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 3975.85 лева от детския влог по спестовна сметка. Молителят е посочил, че една част от сумата ще бъде използвана за задоволяване на потребности за новата учебна година, закупуване на дрехи, обувки и учебни пособия, а другата част от сумата ще бъде прехвърлена по друга сметка в друга банка.

На основание чл.15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на непълнолетното дете. Не е представено становище.

  Непълнолетният молител Д.И.С. се явява в съдебно заседание и поддържа молбата си.

             Молителката М.С. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да закупи на сина си дрехи, обувки и учебни пособия, които ще му бъдат необходими за новата учебна година, а останалата част от сумата да внесе по сметка в друга банка.  Молителката С. излага в с. з., че е безработна, живее сама със сина си,  родителите й са починали и няма кой да им помага.

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото  доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за непълнолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителя да изтегли сумата от 3975.85 лева  от детския  си влог, поради което на основание чл. 130 ал. 3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на Д.И.С., ЕГН **********,***, действащ със съгласието на своята майка и законен представител М.Г.С., ЕГН **********,   с  адрес: *** да изтегли сума в размер на  3 975.85 /три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/  от влога по спестовна  сметка IBAN: ***/0000000018483295 от Банка „ДСК” на името на  Д.И.С., ЕГН **********.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                       

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: