РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 31.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на тридесет и първи август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 569 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 251 от ГПК.

            Настоящето дело е образувано по предявена искова молба от В.Б.Д. и С.В.Д. – М., двамата от гр. Плевен против Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова с която е предявен иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР. С влязло в сила решение № 349 от 05.11.2012 г. по настоящето дело съдът е признал за установено по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на Община Троян, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че към датата на влизане в сила на кадастралната карта на с. Чифлик, обл. Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-34 от 08.04.2009 г. на Изп. директор на АГКК е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с идентификатор № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д. – М., ЕГН **********, адрес: ***, в следствие на което е допусната грешка при кадастралното отразяване на границите между имот с идентификатор № 81476.74.3, собственост на В.Б.Д., ЕГН **********, адрес: *** и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д. – М..

           На 15.02.2016 г. ищците са представили молба по реда на чл. 251 и сл. от ГПК за тълкуване на постановеното решение относно неговия диспозитив. С решение № 68 от 12.03.2016 г. съда е допуснал тълкуване на цитираното решение, като е постановил: „Признава за установено по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на Община Троян, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год., е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с кадастрален № 81476.74.4., собственост на С. Б. Д.-М., с постоянен адрес:***, че имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника не е съществувал към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год.; и че към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год., е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с кадастрален № 81476.74.4, собственост на С. Б. Д.-М., с постоянен адрес:***, следствие на което е налице допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.3 собственост на В.Д. и границата на имот с кадастрален № 81476.74.4, собственост на С. Б. Д.-М., поради което границите на имотите на ищците следва да бъдат възстановани такива, каквито са били към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год.”

С молба от 01.06.2016 г. ищците отново са сезирали съда да постанови ново тълкувателно решение, с което изрично да бъде постановено, че вярното положение на границите на трите процесни имота е отразено и следва да бъде нанесено в одобрените КККР на с. Чифлик, съобразно нанасянето им в действащ кадастрален план или план за земеразделяне на с. Чифлик към датите на придобивните сделки – 23.07.2004 г. и 26.08.2004 г. Към молбата е приложено отговор на СГКК – гр. Ловеч, че първичното решение и последвалото тълкувателно решение на съда, не са изпълнени, тъй като волята на съда не е ясно изразена.

  По реда на чл. 251 ал. 3 от ГПК съда е дал възможност на ответната община да представи отговор, което не е сторено, не е изразено становище по депозираната молба за тълкуване на решението.

Съдът, след като се запозна с доводите на страните, счита, че искането за извършване тълкуване на съдебния акт е основателно по следните съображения:

Тълкуването на съдебните решения се извършва по реда на чл. 251 от Гражданския процесуален кодекс.

На тълкуване подлежат неясните и противоречиви решения, тези, от които не може да се разбере какъв е смисълът на решението, т. е. да се изведе ясно и недвусмислено формираната и изразена от съда правна воля по разрешения с решението правен спор. Тълкуване на решението по смисъла на чл. 251 ГПК означава тълкуване на диспозитива, постановен от съда, а не на мотивите (правните изводи), които обуславят този диспозитив.

При това положение съда намира, че предявената молба за тълкуване на решение е основателна и следва да бъде уважена.

        Водим от горното и на основание чл. 251 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПУСКА тълкуване на решение № 349 от 05.11.2015 г. по гр. дело № 569/2015 г., като ПОСТАНОВЯВА:

Признава за установено по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на Община Троян, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год., е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с кадастрален № 81476.74.4., собственост на С. Б. Д.-М., с постоянен адрес:***, че имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника не е съществувал към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год.; и че към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр.Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год., е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с кадастрален № 81476.74.4, собственост на С. Б. Д.-М., с постоянен адрес:***, следствие на което е налице допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с кадастрален № 81476.74.3 собственост на В.Д. и границата на имот с кадастрален № 81476.74.4, собственост на С. Б. Д.-М., поради което границите на имотите на ищците следва да бъдат възстановани такива, каквито са били към датата на създаване и одобряване на кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със заповед № РД 18-34/08.04.2009 год. Вярното положение на границите на трите процесни имота е отразено и следва да бъде нанесено в одобрените КККР на с. Чифлик, съобразно нанасянето им в действащ кадастрален план или план за земеразделяне на с. Чифлик към датите на придобивните сделки – 23.07.2004 г. и 26.08.2004 г.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: