РЕШЕНИЕ № 174

 

гр. Троян, 10.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на десети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1099 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:               

            К.М.С. *** е предявила срещу “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД гр. Троян, представлявано от д-р Пенко Бамбов иск с правно основание чл.  357, вр. чл. 188 т. 2 от КТ. Ищцата излага, че работи в ответната болница на длъжност „санитар” към Отделение по хирургия. Със Заповед № 1341 от 10.11.2015 г. й е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” поради нарушение на трудовата дисциплина, предвидено в чл. 187 т. 3 от КТ – неизпълнение на възложената работа. С. счита, че описаната заповед е незаконосъобразна и моли съда същата да бъде отменена. В с. з. ищцата се явява лично и с пълномощника си адв. А.Ч. от ЛАК, който моли съда да уважи така предявения иск.   

За ответника “МБАЛ - Троян” ЕООД се явява пълномощника адв. Емил Цветанов. Представен е отговор по реда на чл. 131 от ГПК, който се поддържа в с. з. и се оспорва предявения иск. Пълномощника на ответника излага, че атакуваната заповед е законна и правилна и съда следва да отхвърли така предявения иск. 

От приложените към делото писмени доказателства: Справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията за актуалното състояние на ответника „МБАЛ - Троян" ЕООД,  Допълнително споразумение № 526/01.07.2015 год. към Трудов договор № 18/04.05.1992 год. на „МБАЛ - Троян" ЕООД,  Заповед № 1341/10.11.2015 год. на Д-р Пенко Бамбов - Управител на „МБАЛ - Троян" ЕООД,  Жалба с Вх. № 1836/13.10.2015 год., Жалба с Вх. № 1837/13.10.2015 год., Жалба с Вх. № 1850/14.10.2015 год. и Жалба с Вх. № 2049/05.11.2015 год. - всички на „МБАЛ - Троян" ЕООД, Заповед № А-1174/14.10.2015 год. на Д-р Пенко Бамбов - Управител на „МБАЛ - Троян" ЕООД, Заповед № А-1178/14.10.2015 год. на Д-р Пенко Бамбов -Управител на „МБАЛ - Троян" ЕООД, Заповед № А-1244/29.10.2015 год. на Д-р Пенко Бамбов - Управител на „МБАЛ - Троян" ЕООД, Заповед № А-1324/05.11.2015 год. на Д-р Пенко Бамбов - Управител на „МБАЛ - Троян" ЕООД, обяснение с Вх. № 1891/20.10.2015 год., Обяснение с Вх. № 2026/04.11.2015 год., обяснение с Вх. № 2071/06.11.2015 год. / всички на „МБАЛ - Троян" ЕООД, Молба с Вх. № 2089/09.11.2015 год. на „МБАЛ - Троян" ЕООД, график за дежурствата на санитари от отделението по хирургия за м. октомври, 2015 год., одобрен от Управителя на „МБАЛ - Троян" ЕООД,  заявление № 1851/13.10.2015 год. на „МБАЛ - Троян" ЕООД. Становище от Началник Хирургично отделение /ХО/ и ст.мед. сестра ХО вх. № 2072/06.11.2015 г., длъжностна характеристика на санитар в Хирургично отделение и справка с изх. № 229 от 01.02.2016 г. от „МБАЛ – Троян” ЕООД, от показанията на разпитаните свидетели П.С.., Л.М., Х.Ч., П.П., К.К. и Г.И., от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Ищцата К.С. работи на длъжност „санитар” в хирургическо отделение на „МБАЛ – Троян” ЕООД видно от представеното допълнително споразумение към трудов договор от 04.05.1992 г.

На 10.11.2015 г. работодателя е издал заповед на основание чл. 188 т. 2 от КТ, с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” за това, че през периода 13.10.2015 г. – 05.11.2015 г. се е държала грубо и агресивно с пациентите в отделението и с техните придружители, не е почиствала кошчетата за боклук, грубо се е държала с пациентите докато ги е обслужвала и раздавала храна.

Процесната заповед е издадена въз основа на подадени жалби на пациенти на хирургическо отделение, становище на завеждащия отделението д-р П.М., ст. мед. сестра Г.М. и становище на ищцата. Заповедта е връчена на С. на 11.11.2015 г. 

По делото са приложени като доказателства посочените жалби от Г.И., К.К., Х.Ч. и П.П., които са били пациенти и придружители в хирургическото отделение, където работи ищцата. В жалбите е описано, че С. се е държала грубо, не се е справяла със задълженията си, не е почиствала.

Ищцата оспорва посочените жалби, като твърди, че те не отразяват действителните факти. В тази връзка С. е направила доказателствено искане да бъдат разпитани като свидетели жалбоподателите. Свидетелката Г.И. излага, че е била придружител на своята майка, на която е направена операция в отделението. Като цяло персонала не е изпълнявал задълженията си и не е полагал необходимите грижи. И. излага, че в момент на афект е написала процесната жалба, искала е да се оплаче от целия персонал, а не конкретно от ищцата, но тогава друга санитарка я накарала да подаде жалбата конкретно срещу С.. Свидетеля К.К. е бил пациент в отделението, хора от персонала го помолили да участва в нещо като подписка срещу ищцата. Той първо не се съгласявал, но после написал жалба до управителя на болницата, тъй като му казали, че искат да отстранят С., защото не си вършела работата. К. излага, че не е имал контакти с ищцата, просото бил помолен от друга санитарка на име Христина, да пусне жалба против С.. Свидетеля Х.Ч. е пребивавал в хирургическо отделение два пъти през 2015 г. като придружител на съпругата си, която била със счупен крак и се наложило два пъти да я оперират, излага, че не е имал контакти с ищцата и няма оплаквания спрямо нея. Имал е оплаквания срещу друг служител в отделението. Ч. попитал за името, но бил подведен, написал жалбата и една санитарка я занесла при управителя. Свидетеля П.П. през октомври 2015 г. придружавал майка си в хирургическото отделение на болницата, където била оперирана и престояли там около 10 дена. Оплакването му било за отворен прозорец на стаята, в която била майка му и той се опасявал, че ще изстине. П. описва случая, когато дошъл сутринта при майка си и разбрал от другия придружител, че прозореца е стоял дълго време отворен. Майката на П. треперела от студ, тогава той попитал за името на санитарката, обяснили му, че това е К.С. и той написал жалба срещу нея.

Свидетелките Л.М. и П.С.. излагат, че познават ищцата и имат поглед върху работата й. Твърдят, че тя се справя със задълженията си. П.С.. е работила за месец с нея в отделението и заявява, че не е имало оплаквания от пациенти, ищцата не е получавала забележки       

Предвид на изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: За да бъде уважен искът с правно основание чл. 357 ал.1 във вр. с чл. 188 т. 2  КТ, съдът следва да извърши проверка и съответно да констатира незаконосъобразност на издадената заповед на формално или материалноправно основание или несъразмерност на наложеното дисциплинарно наказание.

Преди да изследва законосъобразността на заповедта по същество, съдът е длъжен да провери спазена ли е процедурата при налагането на дисциплинарно наказание, независимо от наведените оплаквания за незаконосъобразност.

Настоящият състав намира, че процесната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице, в надлежна писмена форма, налице е очертаване на съставомерните обективни признаци на констатираните дисциплинарни простъпки, посочен е нарушителят, времето и мястото на извършването им, наказанието и законовия текст, въз основа на който е постановено. Определеното в заповедта дисциплинарно наказание е наложено в преклузивния срок по чл. 194  КТ, като преди това работодателят е снел обясненията на работника по реда на чл. 193 КТ. Същата е връчена на работника.

         Видно от процесната заповед, в мотивировъчната част на същата е посочено, за кое конкретно нарушение на трудовата дисциплина се издава, както и дата на извършването на същото.

Настоящия състав приема, че в процеса не бяха доказани извършването на описаните нарушения от ищцата, касаещи неизпълнение на служебните й задължения. От свидетелските показания не се установи по безспорен начин, че С. е извършила описаните нарушения на трудовата дисциплина Напротив свидетеля Х.Ч. е категоричен, че не е имал оплакване срещу ищцата, че не е имал контакти с нея и не е подавал жалби срещу нея. Същият е имал оплаквания спрямо друг човек от персонала, като както той заяви е бил подведен, относно това срещу кого подава жалбата. Свид. К.К. също твърди, че не е имал никакви контакти със С.. Заявява, че не е пуснал жалбата по своя инициатива, като дори е бил против това нещо, а е бил помолен да напише, както той се изрази „нещо като жалба” срещу ищцата. Сходни са и показанията свидетелка Г.И.. Същата излага, че не е имала оплаквания спрямо ищцата, а спрямо други служители от персонала. Единствен свидетеля П.П. е заявил, че по своя инициатива е пуснал жалба срещу ищцата, но описания от него случай на оставен отворен прозорец в болничната стая, за да се проветри, не съставлява дисциплинарно нарушение.

Предвид на изложено, решаващия съд намира, че дисциплинарното наказание е наложено неправилно и съответно следва да бъде отменена процесната заповед. Явно налагането на същото е в следствие на някакъв конфликт, съществуващ в отделението, почиващ на друг тип отношения, които не следва да бъдат мотив за налагане на дисциплинарно наказание.

При тези свои изводи съда намира, че предявения иск следва да бъде изцяло уважен.

          С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 50,00 лева държавна такса, а на ищцата К.С. да заплати 300,00 лева разноски по делото, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.                                            

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА Заповед № 1341 от 10.11.2015 г., издадена от д-р Пенко Бамбов управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД, ЕИК 110502461, седалище и адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Радецки” № 30, като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, с която К.М.С., адрес: ***, ЕГН **********, /съд. адрес: *** А, адв. Ч./, изпълняваща длъжността “санитар” в хирургическо отделение е наказана с “предупреждение за уволнение”.

 ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД, ЕИК 110502461, седалище и адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Радецки” № 30, представител д-р П. Бамбов да заплати в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на ТРС държавна такса в размер на 50,00 – петдесет лева, а на ищцата К.М.С., адрес: ***, ЕГН **********, /съд. адрес: *** А, адв. Ч. да заплати 300,00 – триста лева разноски по делото.                                            

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от съобщението.

                                       

                                                                Районен съдия: