РЕШЕНИЕ    № 270

 

гр. Троян, 14.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1139 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

        „ВиК Стенето” ЕООД гр. Троян, представлявано от инж. Тонимир Гечев  е предявило срещу К.А.И. ***, два обективно съединени иска с правно основание чл. 79 от ЗЗД за сумата 506,26 лева, представляваща незаплатени услуги по доставка и използване на питейна вода, а именно незаплатена цена на служебно начислена използвана питейна вода и по чл. 86 от ЗЗД – законова лихва за забава в размер на 50,59 лева. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от адв. К.Д. от ЛАК и моли съда да бъде уважен предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

На ответника по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК е назначен особен представител – мл. адв. К.Д. от ЛАК, който оспорва предявения иск, като твърди, че ищцовото дружество не е изпълнило задълженията си не е не спазило уредената процедура в Общите условия и наредба № 4/2004 г.

От приложените към делото писмени доказателства: фактура №0001883076/30.09.2014г.; фактура №0001601618/30.11.2012г.; фактура №0001601619/30.11.2012г.; фактура №0001614330/28.12.2012г.; фактура №0001626570/31.01.2013г.; фактура №0001649921/29.03.2013г.; фактура №0001661712/30.04.2013г. фактура №0001673856/31.05.2013г. фактура №0001673857/31.05.2013г. фактура №0001686941/28.06.2013г. фактура №0001686942/28.06.2013г. фактура №0001700046/31.07.2013г. фактура №0001700047/31.07.2013г. фактура №0001713544/30.08.2013г. фактура №0001728737/30.09.2013г. фактура №0001742479/31.10.2013г. фактура №0001742480/31.10.2013г. фактура №0001755604/29.11.2013г. фактура №0001755605/29.11.2013г. фактура №0001768262/30.12.2013г. фактура №0001768263/30.12.2013г. фактура №0001780597/30.01.2014г. фактура №0001780598/30.01.2014г. фактура №000179266928.02.2014г. фактура №0001792670/28.02.2014г. фактура №0001804581/31.03.2014г. фактура №0001804582/31.03.2014г. фактура №0001816609/30.04.2014г. фактура №0001816610/30.04.2014г. фактура №0001829062/31.05.2014г. фактура №0001829062/31.05.2014г. фактура №0001841792/30.06.2014г. фактура №0001841793/30.06.2014г. фактура №0001854855/31.07.2014г. фактура №0001854856/31.07.2014г. фактура №0001868388/29.08.2014г. фактура №0001868389/29.08.2014г. фактура №0001882008/30.09.2014г. фактура №0001882009/30.09.2014г. фактура №0001895240/31.10.2014г. фактура №0001895241/31.10.2014г. фактура №0001908100/30.11.2014г. фактура №0001908101/30.11.2014г. фактура №0001920451/31.12.2014г. фактура №0001920452/31.12.2014г. фактура №0001932713/30.01.2015г. фактура №0001932714/30.01.2015г. фактура №0001944499/27.02.2015г. фактура №0001944500/27.02.2015г. фактура №0001956290/31.03.2015г. фактура №0001956291/31.03.2015г. фактура №0001968087/30.04.2015г. фактура №0001968088/30.04.2015г. фактура №0001980397/29.05.2015г. фактура №0001980398/29.05.2015г. фактура №0001993224/30.06.2015г. фактура №0001993225/30.06.2015г. фактура №0002006595/31.07.2015г. фактура №0002006596/31.07.2015г. фактура №0002020082/31.08.2015г. фактура №0002020083/31.08.2015г. фактура №0002034169/30.09.2015г. фактура №**********/30.09.2015г. фактура №0002047859/30.10.2015г. фактура №0002047859/30.10.2015г., Сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт за размера на вземанията и претендираната лихва за абонатен № 110532141, Сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт за размера на вземанията и претендираната лихва за абонатен № 10531669, Копие от карнети за отчитане на водомерите на ответника, Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „В и К Стенето" ЕООД- гр. Троян - действащите, както и отменените такива, относими към процесния период, Доказателства за публикации на Общи условия по ЗРВКУ, Паспорт на общ водомер партида № 10540638 за адрес гр. Троян, ул. „Г .С. Раковски” № 41, 9 бр. годишни отчети на общ водомер партида № 10540638 за адрес гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 41 – 01.01.2008 г. – 07.06.2016 г., 2 бр. паспорти на водомерите на ответника за процесните партиди, 2 бр. детайлизирани справки за консумацията, начисленията и фактурирането по отношение партидите на ответника, 8 бр. карнети за консумацията на вода от ответника  от 2008 г. до днес, изп. дело № 342/2011 г. и изпълнително дело № 53 /2013 г. и двете по описа на ДСИ при РС - Троян, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не се спори от страните, че ищцовото дружество е доставчик на питейна вода - оператор по смисъла на чл. 2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Ответникът е потребител на услугата по смисъла на чл. 3 от цитираната наредба.

За процесния период са били налице Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-038 от 09.06.2006 г., отменени, но действали до влизане в сила на нови Общи условия, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-09 от 11.08.2014 г. Не се оспорва, че основно задължение на В и К оператора е доставка на питейна вода, и/или да я отвежда, и /или да пречиства отпадъчните води (чл. 7 т. 1 от ОУ, чл. 8 т. 1 от ОУ, /отм./) От своя страна потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок от издаването на фактура. При неизпълнение на задължението за плащане в 30-дневен срок, потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа, до окончателно изплащане на дължимите суми. Съгласно чл. 113 ал. 3 т. 1 от ЗДДС, В и К операторът може да не издава фактури, когато получател по тях е данъчно незадължено физическо лице.

Не се оспорва и факта, че К.И. е титуляр на партиди с абонатни номера: № 110532141 и № 10531669, които са на адрес: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. "Г. С. Раковски" № 41, ет. 4, ап. 8. Задължението, относимо към абонатен № 110532141 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.11.2012 г. - 30.10.2015 г., в размер на 294.77 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.01.2013 г. - 01.12.2015 г., в размер на 27.76 лева Задължението, относимо към абонатен № 10531669 е формирано от предоставени и отчетени В и К услуги за периода 01.11.2012 г. -30.10.2015 г., в размер на 211.49 лева, като претендираното обезщетение за забава за неизпълнението е за периода 01.01.2013 г. - 01.12.2015 г., в размер на 22.83 лева.

За посоченото задължение са издадени 64 броя фактури.

Общата сума на дължимата главница по описаните фактури е 506.26 лева. Общата сума на мораторната лихва е 50.59 лева, изчислена от 01.01.2013 г. до 01.12.2015 г., като е съобразена забавата върху всяка от посочените по-горе конкретни суми, защото изискуемостта на всяка сума настъпва 30 дни след издаването на съответната фактура.

Не се оспорва и факта, че консумацията на потребителя ответник е документирана по реда на служебното отчитане - чл. 39 ал. 5 т. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Служебното отчитане е наложено от факта, че метрологична проверка на водомера за абонатен номер № 110532141 е извършена през 1999 г., а за водомера за абонатен номер № 10531669 - през 2003 г., както е отразено и в приложените карнети. Съгласно разпоредбата на чл. 34 а ал. 1 от Наредба № 4, срокът на метрологичната проверка на годността е през 10 г. На основание чл. 34 а ал. 2 от Наредба № 4, извършването на метрологична проверка е задължение на потребителите. В случай, че това задължение не бъде изпълнено, начисляването на задълженията се извършва по реда на чл. 39 ал. 6 вр. ал. 5 от чл. 34 а ал. 1, а именно по 5 куб. м за всеки обитател при нетоплофицирано жилище. Същите са последиците при отказване на достъп за отчитане, каквато е била ситуацията в настоящия казус, преди въвеждане на електронното отчитане.

Предвид изложената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

С представените допълнителни доказателства от ищеца, съда намира за доказано твърдението за начина на служебното записване на начислението и как то е корегирано при фактурирането. Съда установи, че са налични фактури, при които е приспаднато почти цялото начисление, като недължимо, като неосъществено в рамките на консумацията. Тази процедура за етажната собственост се осъществява чрез изчисленията на общия водомер. Недоказани останаха и възраженията на особения представител – мл. адв. Д., че дружеството – ищец не е спазило процедурата за регулярната проверка относно техническата изправност на общия водомер. Като  доказателства е представен паспорта, в който е записано, че същия е поставен  на 26.05.2010 г. и е проверен е за метрологична отчетна годност на 18.03.2015 г.

От друга страна съда намира за правилни подробните аргументи, изложени от мл. адв. Д.. В представените карнети, длъжностното лице на ищцовото дружество е отбелязвало „отказ на достъп" до отчитаните водомери. Подобна хипотеза е уредена в Общите условия на дружество - чл. 24 ал. 4 урежда задължението на длъжностното лице да състави протокол, удостоверяващ отказ на достъп, съдържащ трите имена, адрес и подпис на свидетел, като е създадена възможността този свидетел да е друг служител на оператора. Аналогична е разпоредбата на чл. 22 ал. 4 на отменените общи условия, действали до 28.09.2014 г. Въз основа на този протокол служебното потребление се начислява по реда на чл. 49, респективно чл. 46 /отм./, като в случаите на етажна собственост служебното потребление се ограничава, съгласно чл. 25 ал. 2 от Общите условия, което означава, че е напълно възможно служебното начисляване определено по този ред да е под 5 куб. м. В конкретния случай в карнета е отбелязано „отказ на достъп", което без съставен протокол представлява по своята правна същност едностранно твърдение на служител, подчинен на ВиК оператора. Освен, че цитираните норми създават специален ред в хипотезата на отказан достъп, те са и своеобразна защита на потребителите от недобросъвестно поведение на длъжностното лице, отчитащо потреблението. Въпреки дадената възможност ищцовото дружество не представи доказателства за спазването на посочената процедура при отказан достъп до водомера. Освен това от представените копия на карнетите не може да се установи дали потребителя или негов представител са положили подпис, доказващ реалното показание на индивидуалния водомер. От друга страна ако представител на ВиК оператора е установил, че потребителят не е изпълнил задължението си за периодична метеорологична проверка, чл. 21 от Общите условия вменяват задължение служителя да състави надлежно предписание, със срок за изпълнение три месеца. Без такова предписание не следва оператора да се възползва от възможността за начисляване на служебно количество потребление. На следващо място чл. 40 ал. 5 от Общите условия, респективно чл. 38 ал. 5 /отм./ уреждат възможността ВиК оператора да преустанови водоподаването до неизправния длъжник. Недоказана по делото е техническата невъзможност това да не се случи.

При това положение искът се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде изцяло отхвърлен.

Ще следва да бъде изцяло отхвърлен и втория обективно съединен иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД, който е акцесорен и следва съдбата на главния иск.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от “ВиК Стенето” ЕООД, ЕИК 820146942, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев № 213, представител инж. Тонимир Гечев иск срещу К.А.И., ЕГН **********, адрес: *** с правно основание чл. 79 ал. 1 от ЗЗД за сумата 506,26 – петстотин и шест лева и 26 стотинки, представляваща дължима сума по 64 броя фактури за служебна начислена използвана питейна вода. 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от “ВиК Стенето” ЕООД, ЕИК 820146942, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев № 213, представител инж. Тонимир Гечев иск срещу К.А.И., ЕГН **********, адрес: *** с правно основание чл. 86 ал. 1 от ЗЗД за сумата 50,00 – петдесет лева, представляваща законова лихва, начислена върху главницата за времето на забавата.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                                                             

                                                        Районен съдия: