РЕШЕНИЕ  № 181

 

гр. Троян, 16.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 16 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Ти би ай банк” ЕАД гр. София, представител Нора П. и Иван Иванов е предявило срещу Г.П.К. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1125,84 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за потребителски кредит от 06.06.214 г.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява юрисконсулт Виктор Стоев, който по същество моли да бъде постановено неприсъствено решение за уважаване на предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

        По реда на чл. 131 от ГПК на Г.К. е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок не е представен отговор и не е изразено становище по иска. В с. з. ответницата не се явява и не изпраща представител.

От приложените към делото Договор за потребителски кредит № 7996611219 от 06.06.2014 г., Рамков договор за платежни услуги за физически лица от 06.06.2014 г., искане-декларация за потребителски кредит от 06.06.2014 г., искане за откриване на банкова сметка ***.06.2014 г., застрахователно удостоверение и ч.гр.д. № 250/2015 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените доказателства на 06.06.2014 г. „Ти Би Ай Банк" ЕАД и ответницата Г.К. са сключили договор за потребителски кредит № 7996611219, по силата на който на ответницата е предоставен потребителски кредит в размер на 1082.51 лева. Не се оспорва факта, че предоставената сума е преведена по посочената от кредитополучателя лична банкова сметка. ***, съгласно чл. 10 от договора възлязло на 1082.51 лева. Кукнеска се е задължила, да върне получения кредит на 9 погасителни месечни вноски, от които 8 вноски по 120.28 лева, ведно с една изравнителна вноска в размер на 120.27 лева. На основание чл. 7 ал. 1 от договора за потребителски кредит, кредитополучателят дължи заплащането на еднократна такса за отпускане на кредита в размер на 150.92 лева. Потребителят се е съгласил еднократната такса да бъде заплатена от кредитора. Съгласно чл. 7.2.2 от договора, в настоящия случай потребителят се е съгласил да сключи застраховка „Живот" със застрахователна премия в размер на 31.59 лева, която сума е преведена от „Ти Би Ай Банк" ЕАД на застрахователя. Ответницата е декларирала съгласието си еднократната такса да бъде финансирана от „Ти Би Ай Банк" ЕАД и възстановена от него с дължимите месечни вноски, съгласно погасителния план по договора. С подписването на договора за потребителски кредит, кредитополучателят е дал изричното си нареждане и съгласие средствата по кредита, представляващи застрахователна премия, да бъдат преведени от „Ти Би Ай Банк" ЕАД, директно по банковата сметка на съответния застраховател.

Установява се в процеса, че към датата на изготвяне на справката за заявлението - 27.03.2015 г., ответницата не е погасила нито една месечна вноска, поради което задължението й към „Ти Би Ай Банк" ЕАД възлиза на 1082.51 лева, представляващо неизплатена главница. Отделно от това, съгласно чл. 9 ал. 4 от Договора за потребителски кредит, ищеца претендира обезщетение за забава (лихва за просрочие), което към момента на изготвяне справката на заявлението - 01.04.2015 г. е било в размер на 43.33 лева, както и законна лихва за периода от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на вземането.

По заявление на „Ти Би Ай Банк" ЕАД е образувало ч. г. дело № 250/2015 г. по описа на Районен съд - гр. Троян по реда на чл. 417 от ГПК срещу Г.П.К.. Съда е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от 03.04.2015 г. и съответно е образувано изпълнително дело № 886/2015 г. По делото в законоустановения срок е постъпило възражение от длъжника срещу издадената заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и съда е дал указание за предявяване иск за установяване процесното вземане.

Пълномощника на ищеца изрично е поискал в с. з. постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: 1082.51 лева, представляваща  незаплатена главница по договор за потребителски кредит № 7996611219 от 06.06.2014 година, ведно със законната лихва, считано от 01.04.2015 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 43.33 лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 15.07.2014 година до 27.03.2015 година, сумата 25.00 лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 308.81 лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 година за определяне минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответницата да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер 717.62 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, както и сумата 25.00 лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 308.81 лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 година за определяне минималните размери на адвокатските възнаграждения – разноски в заповедното производство. 

Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК: 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова П. и Иван Стефанов Иванов – Изпълнителни директори, а именно че Г.П.К. ***, ЕГН ********** дължи сумата 1082.51 /хиляда осемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/ лева, представляваща  незаплатена главница по Договор за потребителски кредит № 7996611219 от 06.06.2014 година, ведно със законната лихва, считано от 01.04.2015 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 43.33 /четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева, представляваща  обезщетение за забава за периода от 15.07.2014 година до 27.03.2015 година.

ОСЪЖДА Г.П.К. ***, ЕГН ********** да заплати на ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК: 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова П. и Иван Стефанов Иванов – Изпълнителни директори сумата 717.62 – седемстотин и седемнадесет лева и 62 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски в настоящето производство и сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 308.81 /триста и осем лева и осемдесет и една стотинки/ лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 година за определяне минималните размери на адвокатските възнаграждения – разноски в заповедното производство. 

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                       

 

 Районен съдия: