РЕШЕНИЕ № 333

 

гр. Троян, 06.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на единадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 217 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

         Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж. к. „Порт палас”, представлявана от С.Р. е предявила иск срещу „Ел - Ей комерс” ЕООД - гр. Троян, представител Пламен Данов с правно основание чл. 422 от ГПК за установяване съществуване на вземане в размер общо на 4 684,14 лева, от които сумата 3 317,78 лева, представляваща такса за поддръжка - стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост за 2014 г. и 1 366,36 лева – разноски по заповедното производство. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява пълномощника – адв. В.Л. ***, която поддържа исковата молба и доказателствените искания. Не е изразено становище по същество. 

Ответното дружество е редовно призовано. Представен е писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК. В с. з. за „Ел - Ей комерс” ЕООД се явява адв. Б.Д. от ЛАК, която моли съда изцяло да отхвърли предявения иск. 

От приложените към делото писмени доказателства: Протокол  № 3 от 24.08.2014 г. на ОС на Собствениците на сграда в режим на етажна собственост гр. Варна, ж.к. „Порт Палас", к.к. „Св. Св. Константин и Елена" — 1 бр., Протокол от 03.08.2015 г. от ОС на Собствениците на сграда в режим на етажната собственост град Варна, ж. к. „Порт Палас", к.к. „Св. Св. Константин и Елена" — 1 бр., Списък на собствениците, присъствали на ОС на Етажната собственост, проведено на 03.08.2015 г., Констативен протокол Акт № 91, per. 2971, том ІІІ/2014 г. — 1 бр., Уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС — 1 бр., Уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС за органите на управление на ЕС - 1 бр., Справка от Търговски регистър към Агенцията по вписванията — 1 бр. за „Ел-Ей Комерс” ЕООД, Покана за плащане — 1 бр., ч.гр.д. № 1145/2015 г. на ТРС, заверено копие от фактура № 0000000168/04.01.2016 г., заверено копие от фактура № 0000000169/04.01.2016 г.,Уведомление до „Ел-Ей Комерс” ЕООД от „Стария Пловдив” АД, получено на 12.11.2014 г., Договор за поддръжка и управление на „Комплекс Порт Палас” от 30.06.2008 г., заверено копие но нот. акт № 115, том ІV, рег. № 4850, н.д. № 642 от 2008 г., заверено копие от сметка № 0000001228 от 15.08.2011 г., заверено копие от сметка № 0000002088 от 13.08.2013 г., заверено копие от сметка № 0000001691 от 17.08.2012 г., заверено копие от сметка № 0000000448 от 20.08.2009 г. и заверен препис от решение № 3354/27.07.2015 г. по гр.д. № 12100/2014 г. по описа на Варненски районен съд, от показанията на свидетеля И.К. и от допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не е спорен факта, че ответното дружество „Ел-Ей комерс” ЕООД – гр. Троян, с представител Пламен Данов е собственик на апартамент № 1010, находящ се в сграда в режим на етажна собственост, гр. Варна, ж. к. „Порт Палас", с административен адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена”. Като доказателство по делото е представено решение на Общото събрание на етажната собственост, с председател С.Р., проведено на 03.08.2015 г., с което е определено ответното дружество да заплати на Сграда в режим на етажната собственост такса за поддръжка - стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост, възлизаща в размер 3 317,78 лева за 2014 г.

По делото е приложена и изпратената до ответното дружество нотариална покана, получена на 23.10.2015 г. от ответника, с която същия е поканен в 7-дневен срок да заплати дължимите такси за поддръжка в размер на 3 317,78 лева за 2014 г. /процесното вземане/ и същата сума 3 317,78 лева за 2015 г.

Ответника не е заплатил доброволно процесната сума в указания срок и на 23.12.2015 г. ищеца е подал заявление пред ТРС за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответното дружество. Образувано е ч. гр. дело № 1145/2015 г. по описа на съда и е издадена заповед за изпълнение за сумите, както следва: Главница - 3 317.78 лева, за периода 2014 г., представляваща такса стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост; Държавна такса - 66.36 лева; Адвокатски хонорар -1 300 лева.

В законоустановения срок е постъпило възражение, по реда на чл. 414 от ГПК от длъжника и с разпореждане по реда на чл. 415 от ГПК съда е указал на кредитора да предяви иск за установяване на процесното вземане, което е сторено в настоящия исков процес.

Основното възражение на ответника в настоящия процес е, че ищеца Етажната собственост не се явява титуляр на претендираното вземане. В тази връзка ответника е представил доказателства. На 30.06.2008 г. между ответника и "Стария Пловдив" АД гр. Пловдив е сключен договор за управление и поддръжка на ж. к. „Порт Палас”, преди влизане в сила на ЗУЕС на 01.09.2009 г., при което съда приема валидността на процесния договор, тъй като към момента на сключване закона е изисквал единствено писмена форма.

С договор за цесия от 01.06.2014 г. процесното вземане е прехвърлено на „Порт Палас Варна” ЕООД, като съгласно изискванията на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД са изпратени уведомление и потвърждения, че вземането именно по този договор от 30.06.2008 г., за суми дължими по договора за периода след 01.01.2014 г. е прехвърлено на "Порт Палас Варна" ЕООД.

Този факт не е оспорен от ищеца и се потвърждава от заключението на съдебно - икономическата експертиза и от разпита на свидетелката Ива К..

Представена е Фактура № 0000000168 от 04.01.2016 г., видно от която претендираната сума е заплатена на „Порт Палас Варна” ЕООД.

Ищеца претендира, че задължението на ответника произлиза от решение на ОС на ЕС. По делото е прието като доказателство Решение на Районен съд - гр. Варна от 27.07.2015 г. по гражданско дело № 12100, по описа за 2014 г. на същия съд, образувано по искова молба на "Порт Палас Варна" ЕООД, с което се иска отмяна на решение от 24.08.2014 г. на Общото събрание на Етажната собственост на ж.к. "Порт Палас", к. к. "Св. Константин и Елена", град Варна по т. 5 от дневния ред, с което е определена такса за поддръжка в размер на 10,80 евро/кв. м. Съдът е приел, че същото решение на ОС на етажната собственост е незаконосъобразно и го отменил като такова.

Видно от протокол от ОС на Собствениците на сграда в режим на етажна собственост град Варна, ж. к. „Порт Палас”, к. к. "Св. Константин и Елена", проведено на 03.08.2015 г., в т. 5 "Разни" на същия е прието, че за периода 2014 г. - юни 2015 г. за поддръжката и стопанисването на общите части в сградата е бил отговорен Г.Ш., като управител на "Порт Палас Варна" ЕООД и той е инкасирал сумите, представляващи годишна такса за поддръжка и управление от собствениците в комплекса. В т. 6 изрично е посочено, че сумите, които са инкасирани собственици от ж. к. „Порт Палас” от "Порт Палас Варна" ЕООД за 2014 г. се представят на ОС на ЕС, като от разликата между направените разходи и инкасираните суми ще бъде приспадната от дължимата от Г. Ш., Н. Ш. и А. Ш. такса.

Съгласно договорните клаузи, задължението по поддръжка и управление на Комплекс „Порт Палас” за апартамент 1010, сключен между "Ел - Ей комерс" ЕООД и "Стария Пловдив" АД, се възлагат на последния, като съответно ответника дължи заплащането на годишна такса за поддръжка и управление на общите части на сграда в режим на етажна собственост. Със сключването на договора от 01.06.2014 г. правоприемник на „Стария Пловдив” АД става "Порт Палас Варна" ЕООД и самия договор има последиците в частта на прехвърлените вземания на договор за цесия по реда на чл. 99 и следващите от ЗЗД. Ответното дружество е получило надлежно уведомление от „Стария Пловдив” АД за прехвърляне на вземането, имащо правните последици на уведомление за цесия по реда на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД.

Разпитаната по делото свидетелка И.К. излага, че работи в „Порт Палас” от 2008 г. като първоначално е била управител на жилищния комплекс. От 2013 г. работи в „Порт Палас Варна” ЕООД на длъжност иконом. През цялата 2014 г. К. е изпълнявала тази длъжност. Жилищния комплекс „Порт Палас” през 2014 г. се е управлявал изцяло от „Порт Палас Варна” ЕООД, представлявано от Г.Ш., който е материално отговорното лице и собственика на фирмата. Управлението на комплекса е включвало поддръжка на общите части, поддръжка на градината, на външния басейн, плащане на заплатите на персонала за поддръжка и охрана на тези общи части. За всички тези дейности през 2014 г. отговорност е носело „Порт Палас” ЕООД. До 2013 г е имало сключени договори между собствениците и фирма „Стария Пловдив” АД и сумата за поддръжка и управление се е заплащала на „Стария Пловдив” АД. От 2014 г. тези суми вече са се плащали на „Порт Палас Варна” ЕООД. К. е издавала фактури на собствениците на жилища в комплекса, които са заплащали за тези части. Всички права са прехвърлени от „Стария Пловдив”АД към „Порт Палас” ЕООД, свързани с такси поддръжка и управление. Собствениците на жилища са получили уведомления, че правата се прехвърлят на новата фирма. Ответника е бил изряден платец през годините. Той е заплати такса за поддръжка и управление за 2014 година към „Порт Палас Варна” ЕООД, като свидетелката е издала фактурата.

По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н.Р. след като се е запознала с доказателствата по делото и е извършила проверка в счетоводството, е констатирала, че дължимата такса за поддръжка за жилището, собственост на ответното дружество е в размер на 3 317,78 лева. Извършено е плащане от ответника към „Порт Палас Варна” ЕООД по фактура № 0000000168 от 04.01.2016 г. на стойност 3 912,91 лева с ДДС. 

С оглед на изложеното решаващия съд счита, че предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК се явява неоснователен и недоказан и следва изцяло да бъде отхвърлен. С оглед на анализа на доказателствата по делото, настоящата инстанция счита, че ответното дружество е изпълнило задълженията си да заплати процесната годишна такса за 2014 г. на новия кредитор "Порт Палас Варна" ЕООД, което е сторено с процесната фактура № 168 от 04.01.2016 г. в съответствие с този договор за цесия. При постановяване на своя акт съда се е съобразил с разпоредбата на т. 9 от ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, което е задължително за съдилищата. Съгласно същата: В производството по чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, съществуването на вземането по издадена заповед за изпълнение се установява към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес, като в това производство нормата на чл.235, ал.3 ГПК намира приложение по отношение на фактите, настъпили след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, с изключение на факта на удовлетворяване на вземането чрез осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист въз основа на разпореждането за незабавно изпълнение в образувания изпълнителен процес.”

При това положение искът се явява неоснователен и недоказан и следва изцяло да бъде отхвърлен.

На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 830,00 лева.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж. к. „Порт палас”, представлявана от С.Р., адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена” срещу „Ел-Ей комерс” ЕООД, ЕИК 110500033, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска” № 1, представител Пламен Данов с правно основание чл. 422 от ГПК за установяване на вземане в размер на 3 317,78 лева, представляваща такса за поддръжка - стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост за 2014 г. и 1 366,36 лева – разноски по заповедното производство, по издадена заповед за изпълненине на парично задължение по чл. 410 от ГПК, ч. гр. дело № 1145 от 2015 г. по описа на РС - Троян.

ОСЪЖДА Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж. к. „Порт палас”, представлявана от С.Р., адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена” да заплати на „Ел-Ей комерс” ЕООД, ЕИК 110500033, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска” № 1, представител Пламен Данов сумата 830,00 – осемстотин и тридесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                                                             

                                                        Районен съдия: