РЕШЕНИЕ

 

№ 244     

 

гр. Троян, 16.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

             Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 222 по описа за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

                Г.Ц.Г. ***, чрез пълномощника си адв. И.А. от ПАК е предявил срещу Т.К.Г. и Б.А.Г.,*** иск с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността.

Ищецът излага в исковата си молба, че с ответниците са съсобственици на имот, находящ се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 151, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.137 по кадастралната карта на гр. Априлци, обл. Ловешка, целият с площ от 1055 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10 м./, с номер по предходен план 615, при съседи: ПИ 52218.531.136 - ниско застрояване, ПИ 52218.531.235 - пасище, ПИ 52218.531.97 - за второстепенна улица, ПИ 52218.531.263 - незастроен имот за жилищни нужди, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.1, цялата със застроена площ от 87 кв. м, ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА на допълващо застрояване с идентификатор 52218.531.137.2, цялата със застроена площ от 31 кв. м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.3 цялата със застроена площ от 105  кв. м и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.4, цялата със застроена площ от 6 кв. м.

 Ищеца е редовно призован, не се явява в с. з., представляван е от адв. И.А. и адв. Деян Дафинов от ПАК, които молят от името на доверителя си съда да допусне делба на процесния имот при посочените квоти, ангажирани са писмени доказателства. 

Ответниците Т.Г. и Б.Г. не са представили писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК. Същите са редовно призовани, не се явяват в с. з. и не изпращат представител.

От приложените по делото писмени доказателства: Скица на Поземлен имот № 15-85299 от 22.02.2016 г. на СГКК – Ловеч, Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.07.2015 г. на ДСИ при Районен съд - Троян по изп. дело № 64/2014 г., нотариален акт № 155, том VІ, н. д. № 1029/2008 г. на Нотариус Б. Кожухаров и Удостоверение за данъчна оценка от 22.02.2016 г., изд. от Община гр. Априлци, се установява следното:

С постановление за възлагане на недвижим имот от 09.07.2015 г. на ДСИ при ТРС по изп. д. № 64/2014 г., което е вписано в СВ-Троян във вх. рег. под № 152, т. ІІ дело № 535/16 г.,  ищеца Г.Г. е придобил собствеността върху ½ ид. част от процесния имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.137 по кадастралната карта на гр. Априлци, обл. Ловешка, целият с площ от 1055 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10м./, с номер по предходен план 615, при съседи: ПИ 52218.531.136 - ниско застрояване, ПИ 52218.531.235 - пасище, ПИ 52218.531.97 - за второстепенна улица, ПИ 52218.531.263 - незастроен имот за жилищни нужди, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.1, цялата със застроена площ от 87 кв. м, ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА на допълващо застрояване с идентификатор 52218.531.137.2, цялата със застроена площ от 31 кв. м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.3 цялата със застроена площ от 105  кв. м и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.4, цялата със застроена площ от 6 кв. м.

Първата ответница Т.Г. се легитимира като собственик на процесния имот, видно от представения нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 155, т. VІ, н. д. № 1029/2008 год. Нотариус Б. Кожухаров с рег. № 337 при НК и Район на действие РС-Троян. По делото не са представени доказателство, но тъй като няма оспорване, съда приема за вярно твърдението, че втория ответник Б.Г. е съпруг на Т.Г., приема, че процесния имот е придобит възмездно по време на брака и следователно Г. се легитимира като съсобственик.

За имота са представени удостоверение за данъчна оценка и актуална скица.

С оглед на изложената фактическа обстановка, съдът приема за доказано, че са налице основанията чл. 34 от ЗС. Безспорно по делото се установи, че страните са съсобственици на процесния недвижим имот при  права: 1/2 ид. част за ищеца и по 1/4 ид. част за всеки един от ответниците и тъй като същите не могат да постигнат споразумение относно доброволното разделяне на имота, е налице правен интерес за Г.Г. да предяви настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. Предвид на това ще следва да бъде допусната делба при посочените квоти на процесния имот.               

Водим от изложеното съдът

 

Р            Е             Ш            И             :

 

ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Г.Ц.Г., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. И.А./, Т.К.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Б.А.Г., ЕГН **********, адрес: *** на следния съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 151, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.137 по кадастралната карта на гр. Априлци, обл. Ловешка, целият с площ от 1055 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10м./, с номер по предходен план 615, при съседи: ПИ 52218.531.136 - ниско застрояване, ПИ 52218.531.235 - пасище, ПИ 52218.531.97 - за второстепенна улица, ПИ 52218.531.263 - незастроен имот за жилищни нужди, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.1, цялата със застроена площ от 87 кв. м, ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА на допълващо застрояване с идентификатор 52218.531.137.2, цялата със застроена площ от 31 кв. м, ДВУЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.3 цялата със застроена площ от 105  кв. м и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.531.137.4, цялата със застроена площ от 6 кв. м., като от имота да се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които за Г.Ц.Г., с горните данни се отреждат ДВА ДЯЛ /2/4 ид. части/, за Т.К.Г., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/4 ид. част/ и за Б.А.Г., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ /1/4 ид. част/.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                              Районен съдия: