РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 16.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 223 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.

               С решение № 195 от 27.06.2016 г. по настоящето дело съда се е произнесъл по предявения иск с правно основание чл. 150 от СК, като е изменил размера на определената месечна издръжка по гр. дело 843/2012 г. по описа на Троянски районен съд, и е осъдил К.Д.Н., ЕГН **********, адрес: *** да заплаща на С.С.П., ЕГН **********, адрес: *** като баща и законен представител на С.С.П., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 120,00 /сто и двадесет / лева, считано от 31.03.2016 г. до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

Решението не е обжалвано и влязло в законна сила.

Съда е констатирал, че не с е произнесъл относно присъждането на държавната такса, която не се дължи първоначално при завеждане на делото и ще следва решение № 195 от 27.06.2016 г. да бъде допълнено в частта за разноските както следва, като ответницата К.Н. бъде осъдена да заплати 4 % държавна такса върху увеличението на определената месечна издръжка, а именно 60,48 лева.

              Водим от горното и на основание чл. 248 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПЪЛВА решение № 195 от 27.06.2016 г. по гр. дело № 223/2016 г. по описа на ТРС в частта за разноските, а именно: „ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС държавна такса върху размера на увеличението на месечната издръжка в размер на 60,48 – шестдесет лева и 48 стотинки.”

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: