РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 26.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ………………… и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело №  243 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

         По настоящето гр. дело Троянски районен съд – ІV състав е постановил решение № 206 от 07.07.2016 г., с което е признал за установено по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на К.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, че М.Б.С., ЕГН **********, с адрес: ***, Б.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Н.С.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, /съд. адрес:***, адв. П.П./ са собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.503.577 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. Симеон Велики”, с площ 611 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 026005, при граници и съседи на имота: 73198.503.578; 73198.503.237; 73198.503.73 и 73198.503.576, както и  на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК е отменил нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение № 141, т. ІV, нот. дело № 563/2015 г. на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие РС гр.Троян, рег. № 525 на Нотариалната камара.

        С молба от 08.08.2016 г. тримата ищци са поискали от съда поправка на очевидна фактическа грешка. Изложено е, че на някои места в решението съда погрешно е записал фамилното име на наследодталя на ищците - Б. С. Попов, а в действителност същия е с фамилия Петров. 

        При хипотезата на чл. 247 ал. 2 от ГПК съда е изпратил копие от молбата за поправка на ОФГ до ответника по делото и е дал възможност в едноседмичен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено от К.Д..   

        Съдът е преценил, че за поправката на тази техническа грешка не е необходимо делото да бъде насрочвано за открито съдебно заседание. Намира молбата за основателна, допуснал е очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство.  

        При констатирането на това различие съда счита, че ще следва навсякъде в решение № 206 от 07.07.2016 г. името на наследодателя на ищците да се запише Б.С.П..

        Водим от горното и на основание чл. 247 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 206 от 07.07.2016 г., постановено по гр. дело № 243 по описа за 2016 г. на ТРС, като навсякъде в същото името на наследодателя на ищците да се запише като Б.С.П..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                  Районен съдия: