РЕШЕНИЕ

 

№ 206

 

гр. Троян, 07.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на първи юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 243 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

         М.Б.С. ***, Б.С.К. *** и Н.С.Т. *** са  предявили срещу К.А.Д. *** два обективно съединени иска с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК и чл. 537 ал. 2 от ГПК, както подробно е описано в молбата. Ищците твърдят, че като наследници на Б. С. ***, починал през 1963 г. са собственици на поземлен имот с площ 611 кв. м, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Симеон Велики”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, с идентификатор 73198.503.577 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11-2007 г. на изп. директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 026005, при граници и съседи на имота: 73198.503.578; 73198.503.237; 73198.503.73 и 73198.503.576. Ищецът М.С. на 10.03.2016 г. е подал заявление за издаване на скица в СГКК – Ловеч за наследствения му имот, находящ се в местността „Алдишки рът” и установил, че като собственик на имота не е отбелязан баща му Б.С.П., а трето лице - ответника по настоящото дело К.А.Д.. Ищецът излага, че е направил справка в СВ към РС- Троян и установил, че в имотния регистър по партидата на имота е вписан нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение – акт № 129, том ХV, дело № 36/15 г. на СВ при РС- Троян, с който акт на основание чл. 587 ал. 2 от ГПК, Димитър Кънчевски – Нотариус с район на действие РС – Троян е признал за собственик ответника по настоящото дело К.А.Д..

Ищците излагат, че по образуваното пред нотариус Кънчевски нотариално дело № 563/2015 г. е представена скица на поземления имот, видно от която, като собственик е вписан Б. С. Попов, но въпреки това нотариус Кънчевски е признал ответника Д. за собственик на имота, само и единствено след разпита на трима свидетели, които противно на действителната фактическа обстановка дават показания, че молителя Д. е владял имота необезпокоявано и непрекъснато повече от 10 години.  Ищците твърдят, че процесния имот винаги е бил притежание на наследниците на Б.С.П., като сина на М. С. – Б. Б. е полагал необходимите грижи за това през периода от възстановяването му от ПК – Троян 2001 г. до настоящия момент.

За установяване обстоятелствата по исковата претенция са ангажирани писмени доказателства. В съдебно заседание ищците се представляват от адвокат П.П. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи изцяло исковата им претенция заедно със законните последици.

Ответникът К.Д. е представил отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който изразява становище, че не оспорва предявения иск, счита го за допустим и основателен, а в съдебно заседание се явява лично и признава иска.  

От приложените писмени доказателства: нот. акт № 141, том ІV, н.д. № 563/2015 г. на нотариус Д. Кънчевски, решение № 13166 от 26.01.2001 г. на ПК Троян, скица № 3268 от 28.01.2001 г., удостоверение за наследници изх. № 04-1126 от 28.03.2016 г., изд. от Община гр.Троян, справка за имот от СВ гр.Троян за периода 30.03.1916 г. до 30.03.2016 г., скица на поземлен имот № 36408/03.12.2013 г. по СГКК – Ловеч, скица на поземлен имот № 15-515437 от 26.11.2015 г. на СГКК гр.Ловеч, удостоверение за данъчна оценка, скица на поземлен имот № 15-308166 от 27.06.2016 г. на СГКК гр. Ловеч и копие от нотариално дело № 563/2015 г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение № 141, т. ІV, нот. дело № 563/2015 г. на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие РС гр.Троян, рег. № 525 на Нотариалната камара  К.А.Д. ***  е признат за собственик по давностно владение върху недвижим имот, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, а именно:  поземлен имот с идентификатор 73198.503.577 по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. Троян, ул. „Сиемон Велики”, с площ 611 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 026005,  съседи: 73198.503.578, 73198.503.237, 73198.503.73, 73198.503.576

В представената актуална скица от 27.06.2016 г. на СГКК – гр. Ловеч е отразен имот с идентификатор 73198.503.577 по КККР – поземлен имот в гр. Троян, ул. „Симеон Велики”, с площ 611 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 026005, съседи: 73198.503.578, 73198.503.237, 73198.503.73,

Ищецът М.С. на 10.03.2016 г. е подал заявление за издаване на скица в СГКК – Ловеч за наследствения му имот, находящ се в местността „Алдишки рът” и установил, че като собственик на имота не е отбелязан баща му Б.С.П., а трето лице - ответника по настоящото дело К.А.Д..

Ответникът К.Д. изрично е признал иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. 3 от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена, като бъде признато по отношение на ответника, че ищците са собственици на процесния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.503.577 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. Симеон Велики”, с площ 611 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 026005, при граници и съседи на имота: 73198.503.578; 73198.503.237; 73198.503.73 и 73198.503.576. Ще следва да бъде уважен и акцесорния иск по чл. 537 ал. 2 от ГПК и ще следва нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение № 141, т. ІV, нот. дело № 563/2015 г. на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие РС гр. Троян, рег. № 525 на Нотариалната камара да бъде отменен.

Ищците изрично са заявили, че не претендират присъждане на съдебно-деловодни разноски и съда не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш      И       :

      ПРИЗНАВА за установено по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на К.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, че М.Б.С., ЕГН **********, с адрес: ***, Б.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Н.С.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, /съд. адрес:***, адв. П.П./ са собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.503.577 по КККР на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. Симеон Велики”, с площ 611 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 026005, при граници и съседи на имота: 73198.503.578; 73198.503.237; 73198.503.73 и 73198.503.576. 

На основание чл. 537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение № 141, т. ІV, нот. дело № 563/2015 г. на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие РС гр.Троян, рег. № 525 на Нотариалната камара

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                  Районен съдия: