РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 22.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав в закрито заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 329 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 250 от ГПК.

         С решение № 241 от 13.09.2016 г. по настоящето дело съда е осъдил Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1 сумата 50 000 – петдесет хиляди лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/ по реда на чл. 200 ал. 1 от КТ – настъпила трудова злополука, изразяваща се в премазване на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти пръст на лявата ръка и последвалата ампутация, считано от 05.05.2016 г. до окончателното изплащане, като иска до пълния му размер от 100 000 – сто хиляди лева е отхвърлил  като неоснователен и недоказан. 

Осъдил е Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1 сумата 2 721 – две хиляди седемстотин и един лева, законова лихва за времето на забавата от 29.09.2015 г. до 05.05.2016 г., като иска до пълния размер от 5 442 – пет хиляди четиристотни четиридесет и два лева е отхвърлил като неоснователен и недоказан. 

Осъдил е Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1сумата 159,60 – сто петдесет и девет лева и 60 стотинки, сторени от нея съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска.

Осъдил е на основание чл. 38 ал. 2, вр. ал. 1 от ЗА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на адв. Й.Ц.Й. от ВТАК, адв. кантора: гр. Павликени, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, офис 12 адвокатско възнаграждение в минимален размер на 2 450,47 – две хиляди четиристотин и петдесет лева и 47 стотинки, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г.

Осъдил е Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 2 108,84 – две хиляди сто и осем лева и 84 стотинки, държавна такса върху уважения размер на предявените искове, както и 123,26 – сто двадесет и три лева и 26 стотинки, възнаграждение за приетата съдебно-медицинска експертиза.

С молба от 04.10.2016 г. ищцата А.А., чрез пълномощника си адв. Й.Й. от ВТАК е отправила искане за допълване в диспозитива на цитираното решение относно присъждането на законната лихва. 

По реда на чл. 250 ал. 2 от ГПК съда е дал възможност на ответната кооперация да представи отговор в едноседмичен срок, което не е сторено.

Съда намира искането за основателно. В диспозитива на решението съда е изпуснал да отбележи: „ведно със законата лихва, считано от 05.05.2016 г. до окончателното изплащане.” и ще следва решението в тази му част да бъде допълнено.

        Водим от горното и на основание чл. 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

               ДОПЪЛВА диспозитива на решение № 241 от 13.09.2016 г., постановено по гр. дело № 329 от 2016 г. по описа на Троянски районен съд /в първи абзац/: ведно със законата лихва, считано от 05.05.2016 г. до окончателното изплащане.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: