РЕШЕНИЕ

 

  241

 

гр. Троян, 13.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на осемнадесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………........................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 329 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

             А.В.А. *** е предявила срещу Кооперация “Обнова” – с. Черни Осъм, представлявана от председателя Николай Малчев иск с правно основание чл. 200 ал. 1 от Кодекса на труда за сумата 100 000 лева, представляващи обезщетение в резултат на настъпила трудова злополука на 29.09.2015 г., както и иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД – законова лихва за забава, изчислена върху главницата в размер на 5 442 лева.  

По реда на чл. 131 от ГПК на Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм е представено копие от ИМ и доказателствата, в месечния срок е представен отговор, с който е изразено становище по иска, направени са доказателствени искания. В с. з. ответната кооперация се представлява от адв. Д.И. от ЛАК, който от името на доверителя заявява, че  е налице трудова злополука, но намира, че претендираното обзещтение е в завишен размер.

От приложените към делото писмени доказателства: Извлечение от официалната страница на Търговския регистър към АВ, отразяващо актуалното състояние на вписаните обстоятелства по партида на ответника Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм, Разпореждане № 51041022 от 22.11.2015 г. на Тп на НОИ гр. Ловеч, Декларация № 1/30.09.20156 г. за трудова злополука, с вх. № в ТП на НОИ 1004-10-64/02.10.2015 г., Протокол № 5103-10-10/10.11.2015 г. на ТП на НОИ гр.Ловеч, Медицинска епикриза, издадена от „МБАЛ – Троян” ЕООД, Хирургично отделение на 29.09.2015 г. – ИЗ № 4753/2015 г. по КП № 222, Мединицска епикриза, издадена от УМБАЛСМ „Н. И. Пигоров” ЕАД гр. София, Секция „Ортопедична травматология”, Клиника по хирургия на ръката от ИЗ № 33034/2015 г. по КП № 220 големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник, Болнични листи с № № Е20153414323/08.10.2015 г.; Е20153327454/09.11.2015 г.; Е20153327609/08.12.2015 г.; Е20164326873/07.01.2016 г.; Е29164327997/08.02.2016 г.; Е20164327213/07.03.2016 г., Изчисление за законната лихва, удостоверение изх. № 301-22 от 17.05.2016 г., Застрахователна полица № 0501560201500002 на ОЗК „Застраховане”, препис извлечение от списък към застрахователна полица,  Застрахователна полица № 0501-560-2016-00002 на ЗАД ОЗК „Застраховане” АД гр.Троян, ИЗ № 4753/2015 г. на А.В.А. от Хирургично отделение на „МБАЛ – Троян” ЕООД, ИЗ № 33034/2016 г. на А.В.А. от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД гр.София и лично трудово досие на ищцата А.А. от Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм, от показанията на разпитаните свидетели по делото В. А. В.ев, З.Х.Д. и М. Д.И., А.Х.М. и К.А.А., както и от назначената по делото съдебно-медицинска експертиза с вещо лице д-р М.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцата А.В.А. е работила по трудово правоотоншение в ответната кооперация на длъжност “оператор дървообработващи машини”, което се доказва от представения трудово договор № 18 от 15.04.2014 г. Не се оспорва от страните, че на 29.09.2015 г. при изпълнение на трудовите си задължения, при подаване на листове фурнир към лепилонанасяща машина, А. е претърпяла трудова злополука след като лявата й ръка е попаднала между валовете на машината, при което е последвало премазване на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти пръст на лявата ръка, а в последствие се е наложила и тяхната ампутация. Съда е изискал като доказателство медицинската документация и се установява, че А. е получила първоначално медицинска помощ в „МБАЛ - Троян" ЕООД гр. Троян, където е постъпила по спешност в хирургичното отделение на болницата, за да й бъде извършена спешна хирургична обработка на лявата ръка. Върху лявата й ръка и пръстите й е била налице тежка открита конгвасация на II, III, IV и V пръст до нивото на дисталната дланна дъга. Кожата е била свлечена и премазана дистално до проксималните ИФС. Смазаните й пръсти са били ливидни и без кръвоснабдяване с множество фрагменти в проксималните фаланги. С интубационна анестезия пациентката е била подготвена за оперативна намеса. Установена била липсата на кръвоснабдяване на дисталната част от ръката и пръстите. Бил направен шев на кожата и стерилна превръзка. След това  ищцата е била изписана.

 На следващия ден 30.09.2015 г. А.А. постъпила за продължаване на лечението в УМБАЛ и СМ „Н. И. Пирогов" ЕАД гр. София, Секция „Ортопедична травматология", Клиника по хирургия на ръката, от където била изписана на 08.10.2015 г. При постъпването за продължаване на лечението на понесената травма, ищцата се оплаквала от липсата на сетивност в лявата ръка, в областта на дланта и пръстите. Пръстите й били студени и цианотични. Дорзално и воларно кожата била сутурирана. Имала метална остеосинтеза на Д2, Д4, Д5. Имала множество счупвания на пръстите. А.А. била оперирана отново, като след осъществената рутинна дезинфекция и стерилно покриване на оперативното поле, с временна ексангвинация, била извършена ампутация на ниво метакарпофалангеални стави от втора до пета на лявата ръка.

Във връзка с твърдението на ищцата, че през по-голямата част от времето за лечение и при престоя й в болничните заведения, тя е била придружавана постоянно от съпруг си и своя баща, които й помагали изцяло, тъй като била със затруднени движения и ориентация, съда е разпитал бащата на ищцата В. В.ев, Златко Димитров, с който ищцата живее на семейни начала и М. Илиева, която е близка на семейството. Свидетелите излагат, че наред с физическата болка, която е преживяла А. по повод претърпяната злополука и лечението й в болничните заведения, същата е изпаднала в силна депресия и притеснения как ще продължи да живее, как ще се грижи за семейството си и за двете си деца, които са на 7 и 5 години. Свидетелите излагат, че живота на ищцата изцяло се е променил, ръката и не би могла да се възстанови и от сега нататък А. винаги ще има нужда от чужда помощ.

От деня на злополуката до настоящия момент, а и за напред А. не е полагала труд, тъй като е в състояние на временна неработоспособност по мнение и заключение на здравните органи. С оглед на получените от А. увреждания в резултат на претърпяната от нея трудова злополука, работоспособността й в бъдеще ще бъде ограничена. Тя няма да бъде изцяло пълноценна и полезна за себе си, както и в подпомагане издръжката на семейството си.

Ответното дружество не оспорва, че е налице трудова злополука. По делото като свидетели са разпитани свидетелите А.М. и К.А., които също работят в ответната кооперация. Описват инцидента, защото в този момент са били в близост до машината, на която работи ищцата. Свидетелите чули писъци и видяли, че машината е  премазала ръката на ищцата. А. надигнал валовете, за да освободи ръката.

За изясняване обстоятелствата по делото, съдът е назначил медицинска експертиза, по която вещото лице д-р М.Г. след като е изследвала приобщените доказателства по делото и е извършила преглед на ищцата, е констатирала, че при тази травма и извършената ампутация на четири пръста, е налице осакатяване и обезобразяване на лявата ръка на ищцата, не е възможно възстановяване. Установеното увреждане е свързано със значителни болки към момента на причиняване. А. претърпява значителни неудобства при обслужването си. 

При обсъждане на доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност се налагат следните изводи: Съда е сезиран с иск по чл. 200 от КТ, като задължителна предпоставка за основателността на претенциите за такива вреди е наличието на трудова злополука. Ответната кооперация не оспорва факта, че такава е налице. Легално определение на трудова злополука е дадено в разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от КСО. Това е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Не се оспорва и факта, че ищцата и към момента е неработоспособна. Спорен е въпроса за размера на дължимото обезщетение, който се отчита от ответника като значително завишен.  

Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост, съгласно чл. 52 от ЗЗД. Съобразявайки всички конкретни обстоятелства с вида и характера на увреждането, продължителността и интензитета на проявлението му и лечението, съдът счита, че справедлив и обективен размер на обезщетението за  причинените  болки  и  страдания е сумата от 50 000 лева като същата ще обезщети претърпените неимуществени вреди от ищцата, изразяващи се в болки и страдания. Съда отчита факта, че ищцата е млад човек на 26 години има две малки деца, и за полагането на ежедневни грижи А. ще изпитва изключителни неудобства и затруднения. Освен това ищцата трудно ще намери подходяща работа, непълноценна е в ежедневните грижи за семейството си в подпомагане на неговата издръжка. Самата тя е изключително зависима от грижите и помощта на близките си в ежедневното си обслужване.  

До този размер искът ще следва  да бъде уважен, като за разликата до 100 000 лева следва да се отхвърли като неоснователен.

Относно предявения обективно съединен иск за законова лихва за забава, който е акцесорен по отношения на главния, същия следва да бъде уважен до размера на 2 721 лева.

На основание чл. 359 от КТ работниците/служителите не заплащат такси и разноски в производството. Ще следва ответника да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 2 108,84 лева - 4 % държавна такса върху уважения размер на предявените искове, както и 123,26 лева, възнаграждение за приетата съдебно-медицинска експертиза, а на ищцата – 159,60 лева, съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от исковата претенция.

Ответника не е направил искане за присъждане на разноски и съда не следва да се произнася.

Съда намира за основателно направеното искане от пълномощника на ищцата адв. Й.Й. за определяне и присъждане на адв. Хонорар. Съгласно чл. 38 от Закона за адвокатурата адвоката може да оказва безплатна помощ и съдействие на материално затруднени лица. Следва да бъде определен минимален адв. хонорар, съгласно Наредба № 1 от 2004 г. в размер на 2 450,47 лева, който да бъде заплатен от ответника на пълномощника на ищцата – адв. Й.Й.    

Водим от горното съдът

 

                                            Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1 сумата 50 000 – петдесет хиляди лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/ по реда на чл. 200 ал. 1 от КТ – настъпила трудова злополука, изразяваща се в премазване на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти пръст на лявата ръка и последвалата ампутация, считано от 05.05.2016 г. до окончателното изплащане, като иска до пълния му размер от 100 000 – сто хиляди лева ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан. 

ОСЪЖДА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1 сумата 2 721 – две хиляди седемстотин и един лева, законова лихва за времето на забавата от 29.09.2015 г. до 05.05.2016 г., като иска до пълния размер от 5 442 – пет хиляди четиристотни четиридесет и два лева  ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан. 

ОСЪЖДА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на А.В.А., ЕГН **********, адрес: ***, Жилища на горско стопанство, ет. 1, ап. 1сумата 159,60 – сто петдесет и девет лева и 60 стотинки, сторени от нея съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска.

ОСЪЖДА на основание чл. 38 ал. 2, вр. ал. 1 от ЗА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати на адв. Й.Ц.Й. от ВТАК, адв. кантора: гр. Павликени, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, офис 12 адвокатско възнаграждение в минимален размер на 2 450,47 – две хиляди четиристотин и петдесет лева и 47 стотинки, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г.

ОСЪЖДА Кооперация Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. „Първи май”75, представлявано от председателя Николай Малчев да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 2 108,84 – две хиляди сто и осем лева и 84 стотинки, държавна такса върху уважения размер на предявените искове, както и 123,26 – сто двадесет и три лева и 26 стотинки, възнаграждение за приетата съдебно-медицинска експертиза.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

Районен съдия: