РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 30.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети август  две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 333 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

С.К.П. *** е предявил срещу Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, както подробно е описано в молбата. Ищеца твърди, че е наследник на К.И. П., бивш жител ***, починал на 28.03.2016 г. Наследодателя му е притежавал земеделски имот в м. „Жална” от землището на с. Балканец. Имота не бил включен в земите по пар. 4 от ЗСПЗЗ и със собствениците на земята бил оформен писмен договор за продажба при кмета на с. Балканец през 1994 г. През 2016 г. когато бащата на ищеца започнал да подготвя документите, установил, че имота не е записан в кадастъра като негова собственост. През март 2016 г. П. починал.   

За установяване обстоятелствата по исковата претенция са ангажирани писмени и гласни доказателства. В съдебно заседание ищеца се явява лично и е представляван от адвокат П.Я. от ЛАК, който от името на доверителя си моли съда да уважи изцяло исковата им претенция заедно със законните последици.

Ответната Община е представила отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който изразява становище, че иска е допустим и не го оспорва. В с. з. не се явява представител.

От приложените писмени доказателства: удостоверение за наследници изх. № 04-1202 от 01.04.2016 г. на Община гр. Троян, Договор за покупко- продажба на полски имот № 143 от 29.04.1994 г., заверен в Кметство с. Балканец, приходна квитанция № 933698 от 29.04.1994 г., Записка № 100 от 19.05.1943 г., Обяснителна записка към проект за сезонна постройка от 09.03.1983 г., Удостоверение № 1460 от 12.07.1982 г. на ОбНС Троян, извадка от одобрен проект от 09.03.1983 г.,  Строително разрешение № 8 от 09.03.1983 г., Удостоверение изх. № 1016121626/13.04.2016 г. на ЧЕЗ Електро България АД, Служебна бележка № 199 от 14.04.2016 г., Удостоверение за данъчна оценка № ДО001635/03.05.2016 г., Скица на поземлен имот № 15-195239/21.04.2016 г. и писмо на Община гр. Троян № РД-2041 от 01.07.2016 г. с приложени към него копие на Заповед № РД-12-10/16.01.2013 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Ловеч, копие на извадка от раздел І на Протоколна решение – стр. 73 и от показанията на разпитаните свидетели И.Б.З. и М.П.М., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от удостоверение № 1460 от 12.07.1982 г., процесният имот е бил придобит първоначално като право на ползване на пустееща земя от Община гр. Троян. След като е бил одобрен проект за строеж на 09.03.1983 г. е издадено строително разрешение от същата дата, което е приложено като доказателство по делото. Установява се, че имота не е застряван, а е поставен фургон, който е обзаведен и пригоден като жилище. Тъй като земята не е била включена в списъците по параграф 4 на земи раздадени за стопанисване, с договор от 29.04.1994 г., наследодателя на ищеца К. П. е закупил от бившите собственици на земята, Т.Т.Б. и Е.П.Х.., наследници на П. Найденов Бончевски процесния имот, който в момента представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.10.155 по КККР на с. Балканец, м. „Жална”, целият с площ 1 441 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор – няма, номер по предходен план 010155, при граници, имоти с идентификатори както следва: 02448.10.218, 02448.9.275 и 02448.9.276.  Следва да се отбележи, че т. нар. „продажба” на процесния имот не е извършена в предвидената от закона форма, което на практика води до липсата на подобна сделка. След като заплатил имота, К. П. продължил да го владее вече като свой, прекарал ток и вода, открил партиди за това, поставени били електромер и водомер и редовно всеки месец плащал сметките си. В началото на 2016 г. бащата на ищеца започнал да подготвя документи за имота, за да продължи с построяването на сграда и тогава установил, че имота не се води на негово име, а е записан в КККР като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. К. П. извършил проверка и установил, че документите му не са редовни, въпреки, че винаги е твърдял, че имота му е законен. Процесния имот е засят с овощни дръвчета, ползва се и за отглеждане на зеленчуци. Установява се, че в последствие когато имота е заснеман при създаване на КККР, е записан като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

  Показанията на разпитаните по свидетели И.З. и М.М. потвърждават изнесените горе факти. Бащата на ищеца първоначално е придобил имота като право на ползване на пустееща земя от Община гр. Троян.  През 1983 година е бил одобрен проект за строеж и е издадено строително разрешение. Като през цялото време до неговата смърт през 2016 г. К. П. и неговото семейство са владяли и обработвали процесния имот и никой не е оспорвал няхната собственост.

При тези данни от изложената фактическа обстановка съдът намира, че е сезиран с един положителен установителен иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК, който е допустим. В настоящия случай ищеца цели да докаже право на собственост върху процесния имот. Предявяването на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес. Изискването за наличие на правен интерес, което е процесуална предпоставка за допустимостта на всеки иск, изрично е подчертано в разпоредбата на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Само чрез изискването за интерес от установяването, може да се обособят нуждаещите се от съдебно установяване граждански правоотношения, т. е. следва да се очертае нарушеното материално право, нуждаещо се от съдебна защита. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия съд намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответника, че ищеца е собственик на процесния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.10.155 по КККР на с. Балканец, м. „Жална”, целият с площ 1 441 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор – няма, номер по предходен план 010155, при граници, имоти с идентификатори както следва: 02448.10.218, 02448.9.275 и 02448.9.276.  

Ищеца изрично е заявил, че не претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски и съда не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

Р      Е       Ш     И:

      ПРИЗНАВА за установено по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че С.К.П., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. П. Я./ е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.10.155 по КККР на с. Балканец, м. „Жална”, целият с площ 1 441 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор – няма, номер по предходен план 010155, при граници: 02448.10.218, 02448.9.275 и 02448.9.276.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                                                 

Районен съдия: